Yleiskirje 11/2021, 3.6.2021, Arto Kortelainen

Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2020 nettokuluista

Kuntien lopulliset maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen vuoden 2020 nettokuluista olivat yhteensä 5 256 903,09 euroa. Talousarvion mukaisesta maksuosuuksien yhteismäärästä perittiin ennakoina 80 %, joka oli yhteensä 4 616 202,00 euroa.

Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen osuus 640 701,09 euroa peritään kunnilta. Lopullisia maksuosuuksia ei peritä/palauteta, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 16,82 euroa.

Maksuosuuden oikaisua voi kunta hakea ao. lain (254/93) mukaan Suomen Kuntaliiton hallitukselta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Lisätiedot:
Markku Jalonen, puh. 09 771 2500
etunimi.sukunimi@kt.fi

Elina Liippola, puh. 050 565 0271
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi

Liite:
Kuntakohtainen laskelma maksuosuuksista 2020

Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen nettokuluista 2020

Suomen Kuntaliitto on perinyt vuonna 2020 kuntien maksuosuusennakot Kunnallisen työmarkkinalaitoksen toimintaa varten Kuntaliiton valtuuskunnan 29.11.2019 hyväksymän talousarvion perusteella. Talousarvion mukaan kuntien maksuosuuksien yhteismäärä oli 5 770 262 euroa. Kuntaliiton valtuuskunnan päätöksen mukaisesti ennakoina perittiin 80 % talousarvion mukaisesta summasta.

Kuntaliiton hallitus on 22.4.2021 hyväksynyt Suomen Kuntaliiton 2020 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tuotot ja kulut. Tilinpäätöksen mukaan kuntien lopulliset maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen nettokuluista olivat yhteensä 5 256 903,09 euroa. Maksuosuusennakoiden ja lopullisten maksuosuuksien välinen erotus 640 701,09 euroa peritään kunnilta liitteenä olevan kuntakohtaisen laskelman mukaisesti.

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 6 §:n mukaan “Työmarkkinalaitoksen menot peritään kunnilta puoliksi niiden veroäyrien luvun mukaan, jotka kunnassa on määrätty edellisenä vuotena toimitetussa kunnallisverotuksessa, ja puoliksi saman vuoden tammikuun 1. päivän asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Kuntien maksuosuuksista voidaan periä ennakkoja.”

Kuntaliiton hallitus on 30.6.1994 liiton valtuuston valtuuttamana päättänyt, ettei liikaa perittyjä maksuosuusennakoita palauteta eikä lopullisia maksuosuuksia peritä, jos palautettava ennakko tai lisää perittävä maksuosuus on alle 100 markkaa.

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 7 §:n mukaan:

“Kunta voi hakea kuntien keskusjärjestön hallitukselta oikaisua kunnalle määrättyyn maksuosuuteen 30 päivän kuluessa maksuosuutta koskevan kirjeen tiedoksisaamisesta. Maksuosuuden oikaisua koskevaan kuntien keskusjärjestön hallituksen päätökseen kunta saa hakea valittamalla muutosta Uudenmaan lääninoikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.”

Kuntakohtaisen maksuosuusennakon ja lopullisen maksuosuuden ero palautetaan
kunnille / peritään kunnilta em. valitusajan mentyä umpeen.

Suomen Kuntaliitto ry

Minna Karhunen         Elina Liippola                               
toimitusjohtaja          talous- ja hallintojohtaja   

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista