Tarkennus kokoontumisrajoituksista

Koronavirus ja kunnan toimielinten kokoontuminen

Tämä verkkosivu on tehty keväällä 2020. Se on täydennetty ensimmäisen kappaleen osalta 4.12.2020 klo 11.
 

Aluehallintovirastot ovat antaneet tarkennettuja kokoontumisrajoitusohjeita taas loppuvuonna 2020. Henkilömäärärajoitukset eivät kuitenkaan koske julkisen hallinnon toimintaa.

Aluehallintovirastojen määräykset kokoontumisrajoituksista eivät koske hallinnollista toimintaa

Aluehallintovirastojen määräykset kokoontumisrajoituksista eivät koske hallinnollista toimintaa, kuten

 • kaupunginvaltuustoja,
 • kunnanvaltuustoja,
 • yhtymävaltuustoja ja
 • yhtymäkokouksia.

Rajoitukset koskevat vain yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Yleinen kokous tarkoittaa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. 

Yleisötilaisuudella taas tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joihin osallistutaan osallistujan omasta aloitteesta.

Lue myös Kuntaliiton keväinen ohjeistus sähköisten kokousmenettelyiden käyttöönotosta kunnissa.

 

Yleistä rajoitustoimista

Yleisenä periaatteena voidaan todeta, että tartuntatauti tai epidemia ei vielä sellaisenaan oikeuta poikkeamaan lainsäädännön velvoitteista, ellei tätä lainsäädännössä ole nimenomaisesti mahdollistettu. Tartuntatautilain mukaisesti toimivaltainen kunnan toimielin voi päättää yleisten kokousten kieltämisestä 58 §:n mukaisesti laajan tartuntavaaran tapauksissa. Toimivaltainen kunnan toimielin määritellään hallintosäännössä. Useimmiten toimielin lienee terveydenhuollosta vastaava lautakunta.

Lue myös viranomaisten toimivaltuuksista tartuntataudin torjunnassa.

Toimielinten kokoontuminen

Hallitus on 16.3.2020 tiedottanut valmiuslain käyttöönotosta ja linjauksistaan, jotka koskeva mm.  kokoontumisrajoitteita. Julkiset kokoontumiset rajoitetaan kymmeneen henkilöön. Lisäksi suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Edellä oleva  kymmenen hengen rajoitus ei koske kunnan toimielimiä.

Hallitus on myös linjannut, että toimintaohje siitä, että yli 70-vuotiaat velvoitetaan mahdollisuuksien mukaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa, ei koske kuntien luottamushenkilöitä.

Kaikkien henkilöiden – ikään katsomatta – tulee kuitenkin itse arvioida, ovatko esimerkiksi henkilökohtaisen terveysongelman tai matkailusta johtuneen karanteenin vuoksi estyneitä osallistumaan kokouksiin, jotka pidetään fyysisillä kokouspaikoilla. Tartunnan tai sille altistumisen vuoksi karanteenissa olevan ei fyysisesti kokoukseen tule luonnollisesti osallistua.

Valmiuslain 108 §:ssä kyllä säädetään valtuuston ja kunnanhallituksen toimivaltuuksista poikkeusoloissa. Valmiuslain käyttöönottoasetuksessa ei kuitenkaan tultane säätämään ko. 108 §:n soveltamista nykyisessä tilanteessa.  

Kokouksia voi jättää pitämättä

On kuitenkin syytä miettiä, voisiko toimielinten kokouksia harventaa tai jättää kokonaan pitämättä. Puheenjohtajalla on oikeus perustellusta syystä siirtää tai peruuttaa kokous.

Suositus kokouspaikalla pidettävään kokoukseen

Puheenjohtaja

 • Päätä mahdollisesta kokouspaikan muutoksesta.
 • Anna ohjeet kokouspaikalla toimimiseen.
 • Voit pyytää esimerkiksi, että puheenvuorot pidetään lyhyinä, jotta kokous saadaan pidettyä lyhyenä.

Kokoustila

 • Järjestä kokoustila valmiiksi siten, että tuolien välillä on riittävä turvaväli. Jos tuoleja ei voi poistaa, estä istuminen vierekkäisille paikoille ja ohjeista jäsenet istumaan siten, että väliin jää riittävät välit.
 • Jos valtuustosali on niin pieni, että väljästi kokoustaminen ei ole mahdollista, voi olla mahdollista etsiä kunnasta jokin muu, riittävän suuri tila
 • Mahdollista osallistuminen yli 70-vuotiaille tai karanteenssa oleville myös sähköisin välinein.

Kokouksen osanottaja

 • Älä tule fyysisesti kokoukseen sairaana, sairautta epäilevänä tai karanteenissa altistuksen tai sairauden vuoksi olevana.
 • Kun saavut valtuuston kokoukseen, pidä vähintään 1 - 1,5 m etäisyyttä muihin jäseniin niin kokoushuoneessa, kuin mahdollisessa kahvitilaisuudessa. Älä kättele.
 • Pyri mahdollisuuksien mukaan osallistumaan kokoukseen etäyhteyksin.

Ryhmäkokoukset

 • Ryhmäkokouksia ei laissa säännellä. Niihin voi soveltaa yllä esitettyjä suosituksia.
 • Ryhmäkokouksetkin voi pitää vapaamuotoisesti esim. sähköpostilla, puhelimitse tai etäyhteyksin.

Yleisön osallistuminen valtuuston kokouksiin

Kuntalain 101 §:ssä säädetään kokousten julkisuudesta ja valtuuston kokoukset ovat kuntalain mukaan pääsääntöisesti julkisia.

101 § Kokousten julkisuus

Valtuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei valtuusto muuten painavan syyn vuoksi jossakin asiassa toisin päätä.

Ilman lakiin perustuvaa toimivaltaa ei kokouksen julkisuutta voi rajoittaa muutoin, kuin rajaamalla yleisön määrä enintään 10 henkilöön. Lehterille pääsyn voi kieltää, jos kunta kuitenkin varaa yleisölle mahdollisuuden kokousten seuraamiseen erillisestä yleisölle varatusta tilasta. Riittävä julkisuus tulee tällöin toteutetuksi. On kuitenkin huomattava, että yleisön määrää koskeva kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus koskee myös tilanteita, joissa yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta jossain yleisölle varatussa tilassa.  Yleisölle voi suositella kokouksen seuraamista tietoverkossa vaikka kotoa käsin.

Toimivaltaa voi delegoida

Yksi keino vähentää kokouksia on myös se, että toimielimen päätösvaltaa delegoidaan edelleen viranhaltijalle. Tämä on mahdollista, jos hallintosäännössä on siitä määrätty. Delegointi on mahdollista tehdä määräajaksi.  Toistaiseksi voimassa oleva delegointipäätös on mahdollista peruuttaa.

Delegointia on syytä harkita erityisesti asioissa, jotka edellyttävät nopeaa reagointia.

On huomattava, että toimivallan delegointi ei ole mahdollista, kun on kysymys asioista, jotka lainsäädännössä on määrätty tietyn, nimetyn toimielimen tehtäväksi. Tällainen säännös on esimerkiksi tartuntatautilaissa viitattu kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin, joka usein on terveydenhuollosta vastaava lautakunta.

Kunnan toimielinten kokoukset on mahdollista pitää sähköisesti

Kunnat voivat aiempaa enemmän pitää kokouksia myös sähköisesti. Kuntalaki (410/2015) antaa laajat mahdollisuudet paikasta riippumattomalle päätöksenteolle. Toimielinten kokouksia voidaan pitää myös sähköisin välinein. Tällöin esimerkiksi tartuntalain mukaisessa karanteenissakin olevat voisivat osallistua kokouksiin.

Lue sähköisestä kokousmenettelystä enemmän alla olevasta linkistä.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Muualla verkossa

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ 

Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Digisumpit-kuvituskuva.

Tervetuloa digisumpeille!

Digisumpit on torstaisin pidettävä etätilaisuus kuntien digikehittäjille. Digisumpit on tarkoitettu kuntien osaamisen jakamista ja verkostoitumista varten. 

Digisumppien ajankohdat ja aiheet.