Kuntaliitto tukee kuntia asiakasmaksulain toimeenpanossa

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista annettua lakia (734/1992) on uudistettu. Maksun perimistä koskevassa lain toisessa pykälässä  säädetään asiakkaalle lähetettävän laskun sisältämistä tiedoista.

Kuntaliiton kokoama asiantuntijaryhmä laati ohjeistuksen pykälän toimeenpanon tueksi. Lainmuutokset tulevat voimaan pääosin 1.7.2021. Maksukaton osalta muutokset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta.

Tavoitteena on ollut luoda käytännönläheinen ohje asiakasmaksulain 2 a §:n tulkinnasta sekä laatia selkokielisiä mallilauseita, joita käyttäen asiakasmaksulaskuille asetetut vaatimukset sekä kuntalaisten yhdenvertaisen palvelun vaatimukset täyttyvät. Ohjeessa käsitellään myös lain 11 §:ssä säädettyä kunnan ja kuntayhtymän velvollisuutta tiedottaa asiakasta maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta.

Ohjeen keskeinen sisältö on:

 • Asiakas, jolta maksu peritään
 • Palvelu, josta maksu peritään
 • Maksun suuruus ja peruste
 • Palveluntuottajan merkitseminen
 • Yhteystiedot asiakasta varten
 • Tieto maksukaton kertymisestä
 • Oikaisuvaatimusohje
 • Asiakkaan yksityisyyden suoja ja henkilökohtainen turvallisuus
 • Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Ohjeen mallilauseet täyttävät asiakasmaksulain vaatimukset siitä, mitä tietoja laskussa pitää asiakkaalle kertoa. Lauseissa on pyritty selkeään ja yksiselitteiseen kieleen, jotta asiakkaiden olisi mahdollisimman helppoa ymmärtää maksun tietoja.

Ohje on suomeksi ja ruotsiksi. Ohjeen sisältämät mallilauseet on koottu ohjeen loppuun kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kuntien toivotaan hyödyntävän ohjetta heti ja antavan siitä palautetta, mikäli huomautettavaa löytyy. Ohje löytyy Kuntaliiton julkaisuista (linkki).

Palautetta ohjeesta voi antaa osoitteeseen soster@kuntaliitto.fi otsikolla ”Palautetta asiakasmaksulain 2 a §:n toimeenpano -ohjeesta”.

Faktalaatikko: Tämä ohje on yksi Kunta-valtio jalostamo -työpajasarjan tuotos 

Ajatus ohjeesta syntyi vuonna 2020 toteutetussa Kunta-valtio -työpajasarjassa, jossa ratkottiin kuntien ja valtion yhteistyöhön ja digitalisaatioon liittyviä konkreettisia haasteita lukuisten eri viranomaisten, kansalaisia edustavien järjestöjen ja kuntien kanssa.

Yhdessä ryhmässä ratkottiin erityisesti asiakasmaksuihin ja toimeentulotukeen liittyviä kysymyksiä mm. kuntien ja Kelan kanssa. Näissä keskusteluissa nousi esiin tarve viestiä kuntalaisille käyttäen yhdenmukaista ja selkeää kieltä.

Tavoite on, että tämän ohjeen mallilauseita käyttämällä kunta voi luottaa siihen, että lain vaatimukset täyttyvät ja että lauseet ovat mahdollisimman selkeitä. Valmiita mallilauseita hyödyntämällä asiakkaiden kokemusta kuntapalveluista voidaan tältä osin yhdenmukaistaa. Selkeän kielen toivotaan vähentävän myös asiakkaiden täsmentäviä kysymyksiä laskuista. Ohjeen avulla haluamme helpottaa kuntien työtä asiakasmaksulain käytännön toimeenpanossa.

Lisätietoa Kunta-Valtio -jalostamosta.

Tagit
Jari Vaine

Jari Vaine

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Kuntatalous
+358 9 771 2018, +358 50 562 7687
Vastuualueet
 • velkarahoitus, sijoitustoiminta, johdannaiset ja rahoitussääntely
 • riskienhallinta ja vaikuttavuus
 • maksuvalmiuden hoito, tilit ja maksaminen
 • rahoituslaitosyhteistyö