MRL-uudistus lausuntovaiheessa! Kuntaliitto kannustaa kuntakenttää ottamaan kantaa luonnokseen uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi 7.12. mennessä

Ympäristöministeriö lähetti tänään 27.9.2021 lausunnolle ympäristöministeriön luonnoksen uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi. Lausuntoja voi antaa 7.12.2021 asti Lausuntopalvelussa. On erittäin tärkeää, että kunnat ja maakuntien liitot lausuvat lakiluonnoksesta.

Kunnat kantavat päävastuun yhdyskuntien toimivuudesta sekä kuntalaisten elinympäristöstä ja useista palveluista. Kaavoitus, maapolitiikka ja rakentamisen ohjaus muodostavat kokonaisuuden, joka luo pohjan myös kunnan elinvoimalle ja kuntalaisten hyvinvoinnille. Näitä koskeva lainsäädäntö on kuntien kannalta yksi merkittävimmistä. Kunnat tarvitsevat toimivan lainsäädännön.

Kuntaliiton edunvalvonnassa on keskiössä kunnallisesta, kunnan asukkaiden, itsehallinnosta huolehtiminen. Olemme huolissamme lakimuutosten vaikutuksista kuntien toimintaan ja talouteen. Kuntien tulee pystyä jatkossakin huolehtimaan kaikista asukkaistaan ja toimijoistaan samoin kuin heidän palveluistaan ja elinympäristöstään kestävällä tavalla. Kuntien on myös huolehdittava siitä, että ne yhteensovittavat erilaisia intressejä laajemmassa kokonaisuudessa ja pitkäjänteisesti. Kuntanäkökulmasta on myös arvioitava eri lakiuudistuksia (mm. lunastuslaki, luonnonsuojelulaki, digitalisaation lakihankkeet) ja niiden vaikutuksia kokonaisuutena.

Lausuntopyynnön kohteena on ympäristöministeriön laatima lakiluonnos. Luonnos ei ole lakia valmistelleen työryhmän esitys. MRL-uudistuksessa asetettu työryhmä ei saadun tiedon mukaan tule kokoontumaan eikä antamaan omaa ehdotustaan uudeksi laiksi. Lopullinen lakiesitys valmistellaan virkatyönä ympäristöministeriössä. Lakimuutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2024 alusta.

Kuntaliitto tulee antamaan lausuntonsa hyvissä ajoin ennen lausuntoajan päättymistä, jotta kunnat voivat hyödyntää sitä oman lausuntonsa tukena.

Seuraa Kuntaliiton viestintää sekä tutustu lakivalmistelun aikana esitettyihin kantoihin ja muuhun tausta-aineistoon sivulla kuntaliitto.fi/mrl

Tagit
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies

Työvapaalla 10.1. - 31.3.2022. | Tjänstledig 10.1. - 31.3.2022.

Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
  • luonnonsuojelulainsäädäntö
  • liikenteen lainsäädäntö
  • asumisen lainsäädäntö