Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistus on ollut käynnissä vuodesta 2018 lähtien. Ympäristöministeriön ehdotus kaavoitus- ja rakentamislaiksi oli lausunnolla 27.9.-7.12.2021. Lausuntopalaute oli kauttaaltaan kriittistä.

23.3.2022 ympäristöministeriö tiedotti lakiuudistusta koskevasta hallituksen linjauksesta: Eduskuntaan viedään syksyllä hallituksen esitys uudeksi rakentamislaiksi sekä maankäyttö- ja rakentamislain muutos, jolla nykyiset rakentamisen pykälät kumotaan ja lakiin lisätään säännökset alueidenkäytön digitaalisuudesta.

Rakentamislakiluonnos julkaistiin 11.4.2022 ja kuulemistilaisuus järjestettiin 13.4. Kuntaliitto jätti lakiluonnoksesta kirjalliset kommentit 22.4. Kommenteissa hyödynnettiin kuntien antamaa palautetta. Koska kommentointiaika oli erittäin lyhyt, Kuntaliitto tarjosi kuntien maankäytön ja rakentamisen asiantuntijoille mahdollisuuden kommentoida lakiluonnosta toukokuun loppuun saakka. Toimitetut huomiot laitamme talteen syksyn eduskuntakäsittelyä varten.

Tarve maankäyttö- ja rakennuslain hyvälle uudistukselle ei ole poistunut. Toimintaympäristön muutokset haastavat edelleen nykyisen suunnittelu- ja ohjausjärjestelmän. Havaitut muutosvoimat kuten digitalisaatio, ilmastopolitiikka ja energiakysymykset, alueiden erilaistumisen, väestömuutokset, liikkumisen murros, hallintorakenteiden muutos, kaupunkiseutujen kasvun ja kaupungistumisen vaikutukset heijastuvat monin tavoin kuntiin. Uudistus jatkuu seuraavalla hallituskaudella vähintään alueidenkäytön osalta.

Lisäksi on kiinnitettävä entistä tarkempaa huomiota rakennettua ympäristöä koskevan lainsäädännön kokonaisuuteen. Maapolitiikka, kaavoitus, kaavojen toteuttaminen, rakennusvalvonta ja lupamenettelyt muodostavat kuntien toiminnan kannalta keskeisen yhdyskuntarakentamisen prosessin.

Kuntaliiton tavoitteena on edelleen saada kuntien näkemykset mahdollisimman laajasti lainvalmisteluun ja tulevan hallitusohjelman valmisteluun.  
 

RYTJ-laki lausunnolle; lausuntoaikaa 12.8.2022 asti

Ympäristöministeriö on julkaissut 17.6.2022 lausuntopyynnön koskien rakennetun ympäristön tietojärjestelmää.

Lakiluonnos, johon lausuntoja pyydetään, ei ole lakia valmistelleen työryhmän yhteinen ehdotus, vaan ympäristöministeriön oma ehdotus. Kuntaliitto jätti hyvin nopealla aikataululla tehdyn lainvalmistelun aikana kaksi eriävää mielipidettä 23.5.22 ja 31.5.22 ympäristöministeriön lainvalmistelusta.

Kuntaliitto pitää lausuntokierroksen aikataulua kohtuuttomana ja hyvän hallintotavan vastaisena. On erittäin kyseenalaista, että näin merkittävä - kuntien toimintaan ja talouteen vaikuttava - lakiesitys laitetaan lausunnolle niin, ettei kunnilla ja maakunnan liitoilla ole tosiasiallista mahdollisuutta ottaa kantaa esitykseen. Useissa kunnissa tärkeimmät lausuntoasiat käsitellään lautakunnissa ja kunnan- tai kaupunginhallituksessa, jotka kokoontuvat seuraavan kerran vasta lausuntoajan päättymisen jälkeen.

Avaa kaikki

Tutustu Kuntaliiton kantoihin ja tausta-ainestoihin

Kuntaliiton kannanottoja lakivalmisteluun

Material på svenska

Reformen av markanvändnings- och bygglagen bör inte gå vidare enligt förslaget. Pressmeddelande 29.10.2021

Kommunförbundets utlåtande om miljöministeriets utkast till ny plan- och bygglag (almänna delar på svenska) 28.10.2021

Kommunförbundets avvikande mening i fråga om Miljöministeriets remissversion av utkastet till planläggnings- och bygglag, 9.10.2021

Kuntaliittolaiset mediassa

Tausta-aineistoa

 

Kuntaliiton asiantuntijat kokonaisuudistuksen työryhmässä ja valmistelujaostoissa:

 • Työryhmä, Anne Jarva, kehittämispäällikkö
 • Valmistelujaostot:
  • Alueidenkäyttö, Anne Jarva, kehittämispäällikkö
  • Osallistuminen, vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi, Minna Mättö, lakimies
  • Rakentaminen, Antti Salonen, lakimies
  • Kaavojen toteuttaminen, Matti Holopainen, kehittämispäällikkö
  • Rajapinnat, Marko Nurmikolu, lakimies
  • Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit, Päivi Tiihonen, projektipäällikkö.

Kuntaliiton tavoitteena on saada kuntien näkemykset mahdollisimman laajasti lainvalmisteluun. Työ aloitettiin kaavoittajille suunnatulla Kuntaklinikkakierroksella. Kaavoittajien lisäksi klinikoita on järjestetty maapolitiikan ja kuntatekniikan asiantuntijoille sekä Kuntaliiton verkostoille. Kaupunkiseutusuunnittelun roolia on selvitetty kymmenelle suurimmalle kaupunkiseudulle suunnatulla kyselyllä. Lisäksi syksyn 2019 aikana toteutetussa Kuntakaavasimulaatiossa pohditaan kuntakaavoituksen tulevaisuutta yhdessä kuntien, ympäristöministeriön ja Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen kanssa.

Tutustu Kuntaliiton linjauksiin, selvityksiin ja muihin taustamateriaaleihin. 

Julkaisu: kumppanuuden monet muodot

Esimerkkejä yhteistyöhön perustuvista kaavoituskäytännöistä. Muuttuva yhteiskunta haastaa kunnat ja niiden yhteistyökumppanit. Ilmastonmuutos, aluerakenteen erilaistuminen, väestön ikääntyminen ja talouden kiristyminen sekä hallinnon ja palvelutuotannon digitalisoituminen edellyttävät uudenlaisia toimintatapoja.

Tästä julkaisuun

Julkaisu: Kumppanuuden monet muodot

Esimerkkejä yhteistyöhön perustuvista kaavoituskäytännöistä. Muuttuva yhteiskunta haastaa kunnat ja niiden yhteistyökumppanit. Ilmastonmuutos, aluerakenteen erilaistuminen, väestön ikääntyminen ja talouden kiristyminen sekä hallinnon ja palvelutuotannon digitalisoituminen edellyttävät uudenlaisia

lateral-image-left

Kuntaliitto linjasi tavoitteet maankäytön ja rakentamisen kehittämiselle: Ketterää kaavoitusta ja parempaa rakentamista

Kuntaliiton mukaan maankäytössä ja rakentamisessa on mahdollistettava ketterä kaavoitus ja sen toteuttaminen, parannettava rakentamisen ja rakennusten laatua sekä tarjottava sujuvaa palvelua lähellä kuntalaista.

lateral-image-right

Kuntakaavasimulaatio

MRL-uudistuksessa on esitetty nykyisen yleis- ja asemakaavoituksen korvaamista yhdellä kuntakaavalla. Kuntakaavasimulaatiossa selvitettiin yhdessä kuntien kanssa, miten yhteen kuntakaavaan siirtyminen vaikuttaisi kunnan yhdyskuntarakentamisen prosessiin.

lateral-image-left

tags
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
 • maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö (kaavoitus ja maankäyttö)
 • luonnonsuojelulainsäädäntö
 • liikenteen lainsäädäntö
 • asumisen lainsäädäntö
Matti Holopainen

Matti Holopainen

Kehittämispäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäytö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2269, +358 50 563 4622
Vastuualueet
 • maapolitiikka
 • kuntien teknisen sektorin toimintaprosessit
 • kiinteistönmuodostus
 • kiinteistöverotus
Marko Nurmikolu

Marko Nurmikolu

Johtava lakimies
Lakiyksikkö, Lakiasiat
+358 9 771 2597, +358 50 406 9494
Vastuualueet
 • ympäristönsuojelulainsäädäntö
 • jätelainsäädäntö
 • maa-aineslaki
 • ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö

Päivi Tiihonen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Maankäytö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2151, +358 50 478 1604
Vastuualueet
 • kuntien teknisen ja ympäristötoimialan digitalisaation kehittäminen
 • kuntien ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön koordinointi sekä kuntien edunvalvonta ajankohtaisissa digitalisaatioon liittyvissä lainsäädäntö- ja kehittämishankkeissa.