Uusi avoimen lähdekoodin hankintaopas kunnille  

Kuntaliitto on julkaissut kunnille oppaan avoimen lähdekoodin hankintoihin liittyen. Opas on laaditu kuntien hankintatojen tueksi yhteistyössä Suomen avoimien tietojärjestelmien keskuksen COSS ry:n kanssa. Opas pyrkii vastaamaan avoimen lähdekoodin hankintaan liittyviin yleisimpiin kysymyksiin sekä tuomaan esille avoimen lähdekoodin erityispiirteitä.  

Avoimen lähdekoodin hankintoihin keskittyvää selkokielistä opasta ei aiemmin ole ollut saatavilla. Avoimen lähdekoodin hankintaoppaan toteutus on osa vuosina 2020-2022 toteutettavaa Kuntaliiton Yhteiset digiratkaisut ja tuki -projektia

Mikäli avointa lähdekoodia halutaan kunnassa hyödyntää, hankintavaiheessa tulee ottaa huomioon näkökohtia, jotka eivät välttämättä ole itsestäänselvyyksiä, mikäli aiemmin on hankittu ns. suljettuja ohjelmistoratkaisuja.  

Oppaassa ei aseta avoimia tai suljettuja järjestelmiä arvojärjestykseen. Hankkii kunta sitten avointa- tai suljettua ratkaisua, tärkeintä on, että se palvelee kunnan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla niin toiminnallisesti, kustannusten kuin jatkuvuudenkin näkökulmasta.  

Miksi opas on tehty?  

Avoimeen lähdekoodiin liittyvät kysymykset nousevat kunnassa ajankohtaiseksi yleensä silloin, kun kunta on halukas ottamaan käyttöönsä ohjelmistoratkaisun, joka on toteutettu avoimella lähdekoodilla. Tällöin täytyy myös selvittää myös hankintakysymyksiä, jotka eivät ole samanlaisia kuin hankittaessa ratkaisuja markkinoilta perinteisellä suljetulla lähdekoodilla. Perinteisessä ratkaisussa lähdekoodi on yrityksen omaisuutta.  

Avoimeen lähdekoodiin liittyvät kysymykset voivat tulla esiin myös silloin, kun kunta lähtee mukaan kehittämään esimerkiksi kuntayhteistyössä avoimen lähdekoodin ratkaisua.  

Yksi näkökulmista liittyy hankittavan tietojärjestelmän lähdekoodiin ja siihen, millaisia vaikutuksia valittavan ohjelmiston lähdekoodilla on sen kehittämisessä, ratkaisun ylläpidossa, toimittajan ja yhteistyökumppanin valinnassa. Hankintalaki on kaikissa tilanteissa sama, riippumatta millaista tietojärjestelmää hankitaan.  

Oppaan sisältö  

Oppaan alkupuolisko keskittyy kuvaamaan 

  • yleistajuisesti avoimen ja suljetun lähdekoodin tuotteiden eroavaisuuksia, 

  • millaisia erityispiirteitä ja huomioon otettavia näkökulmia avoimen lähdekoodin hankintatilanteisiin liittyy  

  • mitä kuntien tulee huomioida avoimen lähdekoodin hankinnan sisällön määrittelyssä ja kilpailutuksessa.  

Oppaassa kuvataan myös tilanteita, joissa kannattaa harkita valmiin avoimen lähdekoodin yhteisötuotteen hankintaa ja toisaalta tilanteita, joissa voi olla järkevintä keskittyä avoimen lähdekoodin kehittämiseen. 

Oppaan jälkimmäisellä puoliskolla syvennytään tarkastelemaan avoimen lähdekoodin hankintoihin liittyviä juridisia kysymyksiä muutaman relevantin kotimaisen ja EU-tason oikeustapauksen kautta. Tämän oppaan lakiosuuden tavoitteena on tukea erityisesti kuntien ICT-hankintojen parissa työskenteleviä hankinta-asiantuntijoita ja lakimiehiä. Oppaan lakiosuudessa esille tuodut esimerkit ja näkökulmat eivät korvaa oikeudellista asiantuntijaneuvontaa.  

Kuinka opas laadittiin? 

Opasta valmisteltiin syksyn 2021 kuluessa siten, että työversiota pääsi kommentoimaan ja muokkaamaan ilmoittautumalla Kuntaliittoon tai COSS:lle halukkaaksi valmisteluryhmään.  

Yhteisiä työpajoja, joissa työstettiin oppaan sisältöjä, järjestettiin syksyn aikana neljästi. Lisäksi kiinnostuneille kuntien edustajille järjestettiin muutamia tilannepalavereita, joissa käytiin läpi erityisesti hankalia kysymyksiä ja oppaan valmistelun tilannetta. Lisäksi COSS pyysi oppaan luonnoksesta kommentteja myös omilta jäsenyrityksiltään.  

Oppaan on toimittanut Kuntaliiton kehittämispäällikkö Elisa Kettunen ja kirjoittajina COSS rystä ovat olleet Linda Lehto, Timo Väliharju ja Martin von Willebrand. Myös Kuntaliiton hankinta-asiantuntijat osallistuivat työhön.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!