Kuntapulssi-kysely 1/2023

Yhteistyö eri toimijoiden välillä kunnissa pääosin erittäin toimivaa

Yli 80 % kuntapäättäjistä kokee, että yhteistyö luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä on erittäin toimivaa. Valtaosa kuntapäättäjistä näkee yhteistyön toimivaksi myös kunnan ja kuntatalaisten sekä kunnan ja naapurikunnan välillä. Tulos käy ilmi Kuntaliiton Kuntapulssi-kyselystä, johon vastasi yhteensä 310 kuntajohtajaa tai muuta johtavaa viranhaltijaa sekä kunnanhallituksen tai -valtuuston puheenjohtajaa.

Suurimmat haasteet yhteistyössä kunnan ja hyvinvointialueen sekä valtionhallinnon/ministeriöiden välillä

Kysyttäessä yhteistyön toimivuudesta kunnan ja hyvinvointialueen välillä, 40 % vastaajista kokee, että yhteistyö toimii huonosti tai ei lainkaan. Vain viidennes vastaajista piti yhteistyötä erittäin toimivana.

- Kuten vastaajien kommenteissakin tuli esille, hyvinvointialueen kanssa yhteistyö ei ole vielä selkeytynyt. Hyvinvointialueiden toiminta on hyvin alussa ja yhteistyön hioutuminen vaatii aikaa, tiivistää Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Kunnan ja valtionhallinnon/ministeriöiden välisessä yhteistyössä koetaan myös kyselyn mukaan haasteita. Vain reilu viidennes kuntapäättäjistä kokee yhteistyön melko/erittäin toimivaksi kunnan ja valtionhallinnon/ministeriöiden välillä. Vastaajista 38 % koki, että kunnan ja valtakunnallisten poliitikkojen välinen yhteistyö on melko tai erittäin toimivaa.

Avoimissa vastauksissa nostettiin esille yhteistyötä heikentävänä seikkana kuntien välinen kilpailu sekä isompien kaupunkien yksipuoliset päätökset. Erilaiset kokeilut nähtiin puolestaan vapaaehtoista yhteistyötä lisäävänä asiana esimerkiksi kuntien välillä.

Yhteistyön toimivuudessa selkeää parannusta

Kuntaliitto selvitti viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välisen yhteistyön toimivuutta myös viime vuonna toteutetussa kuntajohtajien työhyvinvointikyselyssä.

-Työhyvinvointikyselyssä 65 % kuntajohtajista piti viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välistä yhteistyötä toimivana. Nyt Kuntapulssiin vastanneista kuntajohtajista jopa 84 % koki yhteistyön erittäin toimivana, kertoo Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

- Kuntapulssi-kyselyn tulos on selkeästi positiivisempi myös vuonna 2020 toteutetun kuntapäättäjäkyselyn ilmapiiriarvioon verrattuna, joten eri toimijoiden yhteistyön toimivuudessa suunta on selvästi oikea, iloitsee Pekola-Sjöblom.

Kuntapulssi-kyselyssä kartoitettiin yleistä tilannekuvaa kunnissa, tilannekuvaa TE2024-uudistuksen valmistelusta sekä kunnan ja hyvinvointialueen välisen yhdyspintatyön tilannetta. Kysely toteutettiin sähköisenä Webropol-kyselynä ajalla 12.4. - 8.5.2023.

Kuntapulssi 1/2023: Yhteistyön toimivuus (pdf)

Aiemmat uutiset aiheeseen liittyen:

Kuntapäättäjät kokevat TE-palvelut 2024 -uudistuksen positiivisena haasteista huolimatta

Yhdeksän kymmenestä kuntajohtajasta torppaisi uudet palvelurakenneuudistukset alkavalla hallituskaudella

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista