Tietokiri vauhdittaa myös kuntia kohti parempaa tiedolla johtamista  

Elämme maailmassa, jossa tiedon määrä kasvaa valtavalla vauhdilla ja päätöksentekijät yhteiskunnan eri tehtävissä, niin valtionhallinnossa kuin kunnissakin, joutuvat ratkomaan yhä vaikeammin hahmotettavia monimutkaisia ongelmia. Koska tietoa on saatavilla paljon, myös kansalaiset ovat yhä valveutuneempia ja osaavat vaatia päätöksenteolta tietoperustaisuutta ja läpinäkyvyyttä. Tästä tarpeesta syntyi marraskuussa 2017 käynnistynyt Tietokiri-hanke, jonka tavoitteena on tuoda tietoon perustuva johtaminen osaksi julkishallinnon kulttuuria. Kyse on kaksivaiheisesta hankkeesta, jonka ensimmäinen vaihe päättyi vuoden 2019 lopussa ja toinen kaksivuotinen vaihe käynnistyi tämän vuoden alussa.  

Jo ennen Tietokirin syntyä Kuntatieto-ohjelmassa (2012-2020) asetettiin tavoitteeksi kuntien taloustietojen käyttöön liittyvien prosessien tuottavuuden parantaminen. Kokonaistavoitteen saavuttamiseksi nimettiin osaprojekteja toimimaan mm. tietojen standardoinnin ja yhteisen tiedonhallinnan määrittämiseksi, tiedon raportointiprosessien automatisoimiseksi ja raportoidun tiedon käsittelyn ja analysoinnin kehittämiseksi. Nyt eletään sitä aikaa, kun tavoitteet on täytetty ja tuloksista voidaan nauttia mm. erilaisten raporttien, visualisointien, tilanneseurantojen ja avoimien rajapintojen kautta hyödynnettävien tietojen muodossa. 

Julkisilla toimijoilla on vastuu oikean tiedon tuottajina ja hyödyntäjinä. Tietokiri tähtää tiedolla johtamisen osaamisen ja toimintatapojen vahvistamiseen julkisessa hallinnossa niin, että tiedolla johtaminen olisi luonnollinen osa henkilöstön ja jokaisen viranomaisen arkea. Tiedolla johtaminen on meidän jokaisen asia, ei vain organisaation johdon. Päätökset ovat parempia ja perustellumpia, kun ne pohjautuvat laadukkaan, monipuolisen tiedon ja siitä tehdyn analyysin hyödyntämiseen. Herää kuitenkin kysymys, miten voidaan arvioida, onko käytettävissä oleva tieto laadukasta. Tieto on laadukasta ainakin silloin, kun sen tuottamiseen on käytetty yhteisesti luotuja ja hyväksyttyjä malleja ja koodistoja. Käytettävissä oleva tieto on ajantasaista ja se on vertailukelpoista, avoimesti, julkisesti ja samanaikaisesti kaikkien saatavilla. 

Vasta tiedon analysoinnin jälkeen on mahdollista tehdä arvovalintoja siitä, mihin suuntaan palveluita ja yhteiskuntaa on syytä kehittää. Parhaimmillaan näin voidaan saada aikaan mittavia kustannussäästöjä esimerkiksi tiedontuotannon automatisoinnilla, mutta myös parempaa vaikuttavuutta. 

Tie kohti tiedolla johtamisen kulttuuria – miten päästä alkuun? 

Kunnat ja kuntayhtymät kuten Kuntaliittokin ovat muun julkishallinnon lailla Tietokirin keskeisiä asiakkaita, sidosryhmiä mutta myös tiedontuottajia. Polun kohti parempia päätöksiä ja tiedolla johtamisen kulttuuria voi aloittaa vaikkapa tutustumalla Tietokirissä luotuun toimintamalliin, jossa konkreettisesti kuuden vaiheen kautta opastetaan tietoon perustuvan toiminnan ja sen johtamisen toteuttamiseen. Jos tiedolla johtaminen ei ole aivan uusi asia, Tietokiri tarjoaa myös arviointimallin organisaation tiedolla johtamisen tilan arvioinnin välineeksi. Sen avulla on mahdollista hahmottaa tiedolla johtamisen nykytilaa ja tarvittavia kehittämistoimia. 

Tiedolla johtamiseen liittyy kiinteästi ajatus yhdessä tekemisestä ja yksilön tiedon rikastamisesta kollektiivisella tiedolla. Verkostoissa piilee valtava voima, joka kuntienkin on syytä hyödyntää. Yksin ei tarvitse jäädä, sillä monet haasteista ovat yhteisiä, jolloin tiedon ja kokemusten jakamisesta on kaikille hyötyä. Varmaa myös on, että tulevaisuudessa kuntalaiset haluavat olla yhä enemmän mukana päätöksenteossa ja odottavat päättäjiltä osallistamista. Digitalisaatio tuo osallistamiseen jatkuvasti uusia innovaatioita.  

Tietokiri on alusta asti ollut avoin kaikille toimijoille. Tiivistä yhteistyötä Tietokirin puitteissa tekevät jo valtiovarainministeriö, Valtiokonttori, Palkeet, Hansel, Maanmittauslaitos, HAUS ja SoteDigi. Onko kunnallanne esimerkiksi jokin tiedolla johtamiseen tai datan hyödyntämiseen liittyvä case-esimerkki, josta haluaisitte kertoa? Tietokirin kautta voidaan jakaa tietoa esimerkeistä case-kuvausten tai blogikirjoitusten muodossa. Mikäli olet kiinnostunut data-analytiikkaan liittyvien kokemusten jakamisesta ja osaamisen syventämisestä, voit liittyä julkisen hallinnon data- ja analytiikkaosaajien verkostoon, joka kokoontuu eri teemojen ympärillä järjestettäviin tilaisuuksiin muutaman kerran vuodessa. Näistä ja muista osallistumismuodoista kerrotaan tarkemmin Tietokiri.fi -sivustolla, josta löytyy myös tiedot yhteyshenkilöistä. Ilmoittaudu siis rohkeasti mukaan, sillä yhteistyössä on voimaa! 

Kirjoittajat

Heidi Innanen 

Heidi Innanen on mukana Tietokirin viestintäverkostossa ja työskentelee hankekoordinaattorina valtiovarainministeriön Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeessa. 

Anne Melanen 

Anne Melanen työskentelee projektipäällikkönä Kuntatalouden tietopalvelu -projektissa Valtiokonttorissa. 

Kirjoittaja

Tässä blogissa julkaistaan Kuntaliiton ulkopuolisten kunta-alan asiantuntijoiden ja vaikuttajien bloggauksia.