Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Kuntahallinnossa tehtävät päätökset ovat usein mittavia ja laajoja, ja ne vaikuttavat syvästi kuntalaisiin ja kunnan talouteen. Mukaan päätöksentekoon tarvitaan useita erilaisia päätösvaihtoehtoja, joista poliitikot voivat valita kuntalaisten näkökulmasta parhaan. Vaikutusten ennakkoarvioinnilla tarkoitetaan päätösesitysten vaikutusten arviointia etukäteen ja se tulee kytkeä osaksi kunnan talouden ja toiminnan suunnittelun ja toteutuksen arviointiin.

​Kuntaliiton hallitus on myös 8.6.2011 hyväksynyt kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja valmistelijoille sekä soveltuvin osin kuntien liikelaitoksille tarkoitetun suosituksen. Myös eri toimialoilla erityislainsäädäntö velvoittaa kuntia arvioimaan myös päätösten vaikutuksia. Lue Kuntaliiton suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista sekä tutustu Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa -julkaisuun Kuntaliiton verkkokaupassa (vapaasti ladattavissa).

Kuntaliitto suosituksessa ohjeistetaan, että

 • Päättäjien tulee tarkastella useita erilaisia vaikutuksia samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten ne vaikuttavat kuntalaisiin, ympäristöön, organisaatioon ja henkilöstöön sekä talouteen.

  • Kuntalaisvaikutuksilla eli ihmisiin kohdistuvilla vaikutuksilla tarkoitetaan päätösesityksen vaikutuksia, jotka voivat kohdistua yhtäältä kunnan palveluja käyttäviin henkilöihin ja toisaalta henkilöihin, jotka asuvat kunnassa mutta eivät käytä palveluja (potentiaaliset asiakkaat). Ihmisiin kohdistuvissa vaikutuksissa tarkastellaan hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä sekä niiden jakaantumista.
  • Ympäristövaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, maaperään, luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon, maisemaan, kaupunkikuvaan tai kulttuuriperintöön.
  • Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset kohdistuvat eri organisaatioiden välisiin suhteisiin, organisaation tehtäviin tai menettelytapoihin, luottamuselinten toimintaan, henkilöstöön tai hallintoon.
  • Taloudelliset vaikutukset kohdistuvat kunnan tuloihin tai menoihin joko niitä lisäämällä tai vähentämällä. Taloudellisiin vaikutuksiin kuuluvat myös yritysvaikutukset, eli se miten kunta mahdollistaa alueellaan yritystoimintaa.​
    
 • Vaikutuksia tulee arvioida sekä lyhyellä että pitkällä aikajänteellä.
   
 • Päätösesityksissä esitetään vaihtoehtoja, ja valmistelijan esityksen rinnalle nostetaan ainakin nollavaihtoehto (= kuvaus siitä, mitä tapahtuu, jos asialle ei tehdä mitään).
  Suosituksen mukaan kunnan tulee linjata itselleen, mitkä asiat on tarpeen ottaa ennakkoarvioinnin kohteeksi. Kunnan on hyvä keskittyä arvioimaan vain niitä päätöksiä, joilla on merkittäviä vaikutuksia.

Tehdyt ennakkoarvioinnit eli EVA:t kootaan kunnassa vuosittain yhteen tarkastuslautakunnan laatimaan arviointikertomukseen kunnan muun arviointitiedon kanssa, jossa arvioidaan sitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tämä on osa kunnan tilinpäätöksen tarkastusta, ja se perustuu kuntalain 71 §:ään.

Vaikutusten ennakkoarviointi -menetelmä (EVA) on hyvinvointijohtamisen työväline ja hyvä käytäntö. EVA käyttöönottoa tukemaan on mallinnettu valmisteluprosessi ja sähköinen työväline ”EVA”, jotka löytyvät osoitteesta www.hyvinvointikertomus.fi.​​​​
 

Ennakkoarviointikäytäntöjen uudistaminen ja toimeenpano -projekti

Kuntaliitto toteuttaa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa Ennakkoarviointikäytäntöjen uudistaminen ja toimeenpano -projektin. Projekti toteutetaan ajalla 1.3.2018 - 31.3.2019.

Projektin tavoitteena on lisätä vaikutusten ennakkoarviointimenetelmän käyttöä kunnissa ja maakunnissa, jolloin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen näkökulmat sekä kustannukset tulevat paremmin huomioiduiksi päätöksiä tehdessä.

Yhteisenä tavoitteena on:

 1. Vaikutusten arvioinnin käytäntöjen kehittäminen: Projektissa tuetaan kuntia ja maakuntia ennakkoarvioinnin käyttöönotossa jäsentämällä olemassa olevaa ja tuottamalla uutta koulutusmateriaalia. Tukimateriaalia ryhmitellään sopiviksi osakokonaisuuksiksi eri kohderyhmille suunnattuna.
   
 2. Työkalujen uudistaminen: Sähköisen ennakkoarviointityökalun päivitys.
   
 3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannus- ja vaikuttavuustiedon kokoaminen päätöksentekijöille käytettävään muotoon: Sisältyy ensimmäisen osion perusteluihin ja syventävään teemaan. Kohdistettuja viestejä eri kohderyhmille (mm. luottamushenkilöt, johtoryhmät, valmistelijat, koordinaattorit) kunnissa ja maakunnissa.

Evataan yhdessä! Vaikutusten ennakkoarvioinnilla kestäviä päätöksiä -opas julkaistiin projektin puitteissa marraskuussa 2018. Opas johdattaa vaikutusten ennakkoarvioinnin perusteisiin kunnallisessa päätöksenteossa ja siinä kuvataan tiiviisti evauksen hyötyjä sekä esitetään malli ennakkoarvioinnin toteuttamiseen. Tältä sivulta löydät myös päättäjille suunnatun esitteen, jota voit tilata kuntasi käyttöön.
 

Podcast vaikutusten ennakkoarvioinnista

Tulevaisuuden kunta -podcastissa keskustellaan päätösten ennakkoarvioinnista eli evauksesta, jolla kunta etukäteen arvioi valmisteltavan päätöksen vaikutuksia eri näkökulmista. Vieraina keskustelemassa ovat Pirkanmaan maakunta- ja sote-valmistelun sote-koordinaattori Soile Ridanpää-Vuolle sekä kaupunginvaltuutettu Juha Huhtala Kouvolasta. Aihetta luotsaa projektikoordinaattori Essi Ratia Kuntaliitosta.

Miksi evaus kannattaa ja millä tavoin se vaikuttaa päätösten valmisteluun ja päätöksentekoon? Kuuntele podcast täällä.

 

Tutustu THL:n sivuihin päätösten ennakkoarvioinnista
 

Palaa Tiedolla johtaminen ja sen työvälineet -sivulle

tags
Maria Salenius

Maria Salenius

Erityisasiantuntija, ratkaisupäällikkö
Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö
Vastuualueet
 • sosiaalinen kestävyys
 • hyvinvoinin edistäminen
 • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • sähköinen hyvinvointikertomus