Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri (KA) on osa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. Kokonaisarkkitehtuurilla tarkoitetaan toiminnan, tietotarpeiden, tietojärjestelmien ja teknologiaratkaisujen mallintamista, kuvaamista ja suunnittelemista yhtenäisen mallin mukaisesti. Kokonaisarkkitehtuuri varmistaa eri osa-alueiden ja erityisesti toiminnan tarpeiden yhdenmukaisen huomioimisen kaikessa toiminnan ja IT-ratkaisujen kehittämisessä.

Suomen Kuntaliitto toimii kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin omistajana ja hallinnoijana. Kunta-KA:n hallintaa varten on perustettu Kuntaliiton alle kaksi ryhmää: KA-ohjausryhmä, joka vastaa kuntasektorin KA:n kokonaisuudesta ja sen kehittämisestä ylätasolla, sekä arkkitehtuuriryhmä. 

KA-ohjausryhmä

Kuntasektorin arkkitehtuurin ohjausryhmän tarkoituksena on ohjata ja tukea Kuntaliitossa, kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävää yhteistä arkkitehtuurityötä. Ohjausryhmä hyväksyy arkkitehtuuriryhmän esityksestä keskeiset linjaukset ja tavoitteet sekä mittarit niiden toteutumisen seuraamiseksi. Ohjausryhmä hyväksyy myös kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen vuosisuunnitelman.

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Suomen Kuntaliiton tietoyhteiskunta-asioiden johtaja Tommi Karttaavi.

Avaa kaikki

Kuntasektorin arkkitehtuuriryhmä

Arkkitehtuuriryhmä toimii KA-ohjausryhmän alla ja vastaa operatiivisen tason toiminnan koordinoinnista ja ohjauksesta. Arkkitehtuuriryhmä koostuu kuntasektorilla kokonaisarkkitehtuurin parissa työskentelevistä asiantuntijoista ja Kuntaliiton edustajista. Lähtökohtaisesti kunta vastaa omasta kokonaisarkkitehtuuristaan, ja kukin kuntatoimija on oikeutettu nimeämään edustajansa arkkitehtuuriryhmään sekä niin halutessaan tälle varahenkilön.

Kuntasektorin arkkitehtuurikuvaukset ovat luonteeltaan valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurista poiketen suosituksia luovia, ohjausvaikutuksen perustuessa toteutettujen kuvausten luomaan informaatioon.

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin (JHKA) kehittämisen ja yhtenäisyyden johdosta arkkitehtuuriryhmän kiinteään kokoonpanoon kuuluu myös valtionhallinnon edustaja (JHKA-asiantuntijaryhmän puheenjohtaja).

Arkkitehtuuriryhmän tehtäviä ovat

  • yhteisen tavoitetilan sisällyttäminen arkkitehtuurilinjausten ja -kuvausten sekä määritysten osalta
  • arkkitehtuurityön valmistelu (ajankohtaista kokonaisarkkitehtuurissa)
  • tukea kunnan oman toiminnan kehittämistä
  • arkkitehtuurityön seuranta ja vaikutusten arviointi sekä yhteisten kehittämisesitysten tekeminen
  • muiden kohdealueiden työn seuranta

Kuntasektorin KA-työ

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurilla kehitetään ja ylläpidetään kunnille yhteisiä kuvauksia palvelutoiminnan tukitoimintojen tavoitetilasta sekä tunnistetaan nykytilan kehittämistarpeet. Viitearkkitehtuurien tarkoituksena on tukea ja ohjata kuntien arkkitehtuurien toteutusta.

Arkkitehtuurikuvaukset sisältävät suosituksia. Niiden ohjausvaikutus perustuu toteutettujen kuvausten luomaan informaatioon, jota kunnat voivat hyödyntää kehitystyössään.

Arkkitehtuuripankki

Arkkitehtuuripankki on valtiovarainministeriön tarjoama, käyttäjilleen ilmainen kokonaisarkkitehtuurityötä tukeva palvelukokonaisuus, jonka neljä pääosaa ovat koulutus, käyttö- ja julkaisuympäristö sekä kehittämisen tukipalvelut.

Kuvausten muokkaus, uudelleenkäyttö ja rajattu jakaminen organisaatioiden välillä vaatii käyttöoikeudet, jotka myöntää valtiovarainministeriö.

Lue lisää arkkitehtuuripankista

Viitearkkitehtuurit

Arkkitehtuurikuvaukset sisältävät suosituksia. Niiden ohjausvaikutus perustuu toteutettujen kuvausten luomaan informaatioon, jota kunnat voivat hyödyntää kehitystyössään.

Viitearkkitehtuureja on laadittu viideltä tukitoimintojen osa-alueelta:

  • asianhallinta ja johtaminen
  • taloushallinto
  • henkilöstöhallinto
  • käyttövaltuushallinta
  • ydintietojen hallinta

KA-työn esimerkkejä 

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuurin liiteosa

Kuntasektorin henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin käyttövaltuushallinnan viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin taloushallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin MDM-viitearkkitehtuuri

Kunnan johtamisen viitearkkitehtuuri

tags