Muutoksenhaku ja muutoksenhakuohjemallit opetus- ja kulttuuritoimessa

Lähtökohtaisesti kunnan ja kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä valitetaan kuntalain mukaisesti. Koulutusta ja varhaiskasvatusta koskevassa lainsäädännössä on kuitenkin säädetty muutoksenhausta eräistä nimettyä lasta, oppilasta ja opiskelijaa koskevissa päätöksissä. Nämä koulutusta ja varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön säännökset syrjäyttävät tältä osin kuntalaissa säädetyn muutoksenhaun.

Tarkemmin muutoksenhakua, päätöksen tiedoksiantoa ja päätöksiin liitettäviä muutoksenhakuohjeita kunnan ja kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä käsitellään Kuntaliiton julkaisemassa Muutoksenhakuoppaassa (2017). 

Liitteenä 3.9.2018 päivitetyt mallit asianosaisille päätösten mukana annettavista muutoksenhakuohjeista.

Varhaiskasvatus

Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) tuli voimaan 1.9.2018. Laissa säädetään muutoksenhausta lapsen varhaiskasvatusoikeutta ja varhaiskasvatukseen ottamista koskevaan päätökseen.

Oikaisuvaatimus kunnan monijäseniselle toimielimelle (VKL 62.1 §)

Lapsen varhaiskasvatusoikeutta koskevaan päätökseen voi hakea ensiasteessa muutosta vaatimalla hallintolain mukaista oikaisua kunnan varhaiskasvatuksesta vastaavalta toimielimeltä.

Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (oikaisuvaatimusohje kunnan monijäseniselle toimielimelle - varhaiskasvatuslaki 62.1 §)

Hallintovalitus hallinto-oikeudelle (VKL 62.2 §)

Kunnan monijäsenisen toimielimen oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - varhaiskasvatuslaki 62.2 §)

Perusopetuslain mukainen opetus

Perusopetuslaissa (1998/628) säädetään esiopetuksesta, perusopetuksesta, lisäopetuksesta, maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta.

Perusopetuslain mukaan yksittäistä oppilasta koskeviin päätöksiin voi hakea ensiasteessa muutosta joko vaatimalla hallintolain mukaista oikaisua aluehallintovirastolta tai valittamalla hallinto-oikeuteen.

Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (POL 42 §)

Perusopetuslain mukaisessa opetuksessa oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastolle, kun päätös koskee

 • oppilaaksi ottamista
 • uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta (13 §)
 • erityisen tuen järjestämistä (17 §)  *)
 • erityisiä opetusjärjestelyjä (18 §)
 • oppilaan pidennettyä oppivelvollisuutta (25.2 §) 
 • perusopetuksen poikkeavaa aloittamisajankohtaa (27 §)  

Näissä asioissa oikaisun vaatimiseen sovelletaan hallintolain säännöksiä, jollei oikaisun tekemisestä ole perusopetuslaissa toisin säädetty.

Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (oikaisuvaatimusohje aluehallintovirastolle -perusopetuslaki 42 §).

*) Mikäli erityisen tuen järjestämistä koskevassa päätöksessä päätetään myös oppilaan tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muista perusopetuslain 31 §:ssä tarkoitetuista palveluista, lisätään päätökseen siltä osin muutoksenhakuohjeeksi myös perusopetuslain 42 a §:n mukainen hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle.  

Hallintovalitus hallinto-oikeuteen (POL 42 a §)

Perusopetuslain mukaisessa opetuksessa hallintovalitus tehdään hallinto-oikeuteen, kun päätös koskee

 • oppilaalle annettavaa kirjallista varoitusta
 • oppilaan määräaikaista erottamista
 • oppilaan opetuksen maksuttomuutta (31 §)
 • koulumatkaetuutta (32 §)
 • majoitusta (33 §)
 • tapaturman hoitoa (34.1 §).

Näissä asioissa valitus tehdään hallintolainkäyttölain mukaisesti, jollei valituksen tekemisestä ole perusopetuslailla toisin säädetty.

Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - perusopetuslaki 42 a §).

Lukiolain mukainen koulutus

Lukiolaissa (1998/629) säädetään lukiokoulutuksesta sekä maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävästä lukiokoulutukseen valmistavasta koulutuksesta.

Lukiolain mukaan yksittäistä opiskelijaa koskeviin päätöksiin voi hakea ensiasteessa muutosta joko vaatimalla hallintolain mukaista oikaisua aluehallintovirastolta tai valittamalla hallinto-oikeuteen.

Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (LL 34 §)

Lukiolain mukaisessa koulutuksessa oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastolle, kun päätös koskee

 • opiskelijaksi ottamista
 • erityisiä opetusjärjestelyjä (13 §)
 • muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemista
 • lukion suoritusajan pidentämistä ja opiskelijan katsomista eronneeksi lukiosta
 • uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusta

Näissä asioissa oikaisun vaatimiseen sovelletaan hallintolain säännöksiä, jollei oikaisuvaatimuksen tekemisestä ole lukiolaissa toisin säädetty.

Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (oikaisuvaatimusohje aluehallintovirastolle - lukiolaki 34 §).

Hallintovalitus hallinto-oikeuteen (LL 34 a §)

Lukiolain mukaisessa koulutuksessa hallintovalitus tehdään hallinto-oikeuteen, kun päätös koskee

 • opiskelijalle annettavaa varoitusta
 • opiskelijan määräaikaista erottamista
 • opiskelijan erottamista asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi
 • koulutuksesta pidättämistä rikostutkimuksen ajaksi
 • opintososiaalisia etua tai oikeutta (28 §)

Näissä asioissa valitus tehdään hallintolainkäyttölain mukaisesti, jollei valituksen tekemisestä ole lukiolailla toisin säädetty.

Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - lukiolaki 34 a §).

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukainen koulutus

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (2017/531) säädetään mm. ammatillisesta koulutuksesta sekä valmentavasta koulutuksesta.

Ammatillista koulutusta koskevan lain mukaan yksittäistä opiskelijaa koskeviin päätöksiin voi hakea ensiasteessa muutosta joko vaatimalla hallintolain mukaista oikaisua aluehallintovirastolta, valittamalla hallinto-oikeuteen tai opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan.

Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (AKL 111 §)

Oikaisuvaatimus tehdään aluehallintovirastolle, kun koulutuksen järjestäjän päätös koskee

 • valmentavan koulutuksen suoritusaikaa (11 §)
 • opiskelijaksi ottamista (43 §)
 • erityistä tukea (64 §)
 • osaamisen arvioinnin mukauttamista (64.2 §)
 • ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamista (66 §)
 • huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisvelvollisuutta (84 §)
 • opiskelijan oikeutta väliaikaisesti keskeyttää opintonsa (96 §)
 • opiskelijan katsomista eronneeksi (97 §)

Näissä asioissa oikaisun vaatimiseen sovelletaan hallintolain säännöksiä, jollei oikaisuvaatimuksen tekemisestä ole ammatillista koulutusta koskevassa laissa toisin säädetty.

Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (oikaisuvaatimusohje aluehallintovirastolle - laki ammatillisesta koulutuksesta 111 §)

Hallintovalitus hallinto-oikeuteen (AKL 112 §)

Ammatillisessa koulutuksessa tehdään hallintovalitus hallinto-oikeuteen, kun koulutuksen järjestäjän päätös koskee

 • opiskelijalle annettavaa kirjallista varoitusta
 • opiskelijan määräaikaista erottamista oppilaitoksesta
 • opiskeluoikeuden pidättämistä
 • asuntolasta erottamista
 • oikeutta maksuttomaan ruokailuun
 • erityistä tukea saavan opiskelijan opintososiaalisia etuuksia
 • oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan opintososiaalisia etuuksia
 • oikeutta asuntolapaikkaan

Näissä asioissa valitus tehdään hallintolainkäyttölain mukaisesti, jollei valituksen tekemisestä ammatillisesta koulutuksesta annetulla lailla toisin säädetä.

Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (hallintovalitusosoitus hallinto-oikeudelle - laki ammatillisesta koulutuksesta 112 §).

Muutoksenhaku opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan (AKL 113 §)

Ammatillisessa koulutuksessa tehdään valitus opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan, kun koulutuksen järjestäjän päätös koskee

 • opiskeluoikeuden peruuttamista
 • opiskeluoikeuden palauttamista

Näissä asioissa valitus tehdään hallintolainkäyttölain mukaisesti, jollei muualla laissa toisin säädetä.

Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (valitusosoitus opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalle - laki ammatillisesta koulutuksesta 113 §).

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksesta säädetään lailla taiteen perusopetuksesta (633/1998). Lain mukaan yksittäistä oppilasta koskeviin päätöksiin voi hakea ensiasteessa muutosta vaatimalla hallintolain mukaista oikaisua.

Oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle (laki taiteen perusopetuksesta 10 §)

Taiteen perusopetuksessa voi vaatia oikaisua aluehallintovirastolta, kun päätös koskee

 • oppilasmaksua (12 §)
 • oppilaaksi ottamista.

Näissä asioissa oikaisuvaatimus aluehallintovirastolle tehdään hallintolain mukaisesti, jollei taiteen perusopetuksesta annetussa laissa toisin säädetä.

Liitteenä malli asianosaiselle päätöksen mukana annettavasta muutoksenhakuohjeesta (oikaisuvaatimusohje aluehallintovirastolle - laki taiteen perusopetuksesta 10 §).