Lausunto Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle Dnro 3993/90/2014, M. Riipinen 31.10.2014

​Elintarvikehuoneiston riskiluokitus ja valvontatarpeen määrittäminen

Kuntaliitto pitää erittäin tarpeellisena Evirassa valmisteltua ohjetta riskiluokitukseen ja valvontatarpeeseen. On myös erittäin tärkeää, että ohje on lähtenyt laajalle lausuntokierrokselle kunnallisiin valvontayksiköihin, jotka valvonnan varsinaisesti toteuttavat.

 

Valvontatarve vaikuttaa suoraan kunnan valvontaviranomaisen resurssitarpeeseen ja kunnissa hyväksyttäviin valvontasuunnitelmiin. On tärkeää, että ohjeen alussa tuodaan selkeästi esiin kuntien mahdollisuus viimekädessä päättää omasta arvioinnistaan. ”Ohje ei ole kuntia sitova, ja kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset voivat käyttää elintarvikehuoneistojen toiminnan riskinarviointiin ja tarkastustiheyksien määrittämiseen myös omia mallejaan.” Kuntaliitto pitää tärkeänä, että valtakunnallisesti annetaan yleiset ohjeet, mutta kunnissa voidaan käyttää myös omaa harkintaa: ”Paikallinen valvontaviranomainen arvioi aina tapauskohtaisesti millä tasolla elintarvikehuoneiston toiminta ja riskienhallinta on.”

 

Valvontatarve ja etenkin toteutettu valvonta vaikuttavat suoraan kohteen valvontamaksuihin. Kunnat ovat laskuttaneet valvontakohteita liian varovaisesti ja ohjeessa olisi syytä rohkaista viranomaista laskuttamaan valvonnasta aiheutuvat kustannukset toimijoilta täysimääräisesti. Ohjeessa todetaan, etteivät tarkastusmatkoihin käytetyt ajat sisälly ohjeellisiin tuntimääriin. Tämä on ymmärrettävää, koska matka-ajoissa on niin suuri valtakunnallinen vaihtelu. Toisaalta matkakustannukset saatetaan ohjeen perusteella jättää laskuttamatta. Ohjeessa tulisi selkeästi tuoda esiin, että tarkastusmatkoista aiheutuvat kustannukset tulee kuitenkin laskuttaa valvontakohteilta, vaikka matkoihin käytetty aika ei sisällykään taulukossa annettuihin ohjeellisiin aikoihin. Myös EU-valvonta-asetuksessa katsotaan, että matkoista aiheutuvat kustannukset tulee laskuttaa toimijoilta. Matkakustannusten laskuttamiseen on erilaisia vaihtoehtoja. Tarkastukseen voidaan lisätä ns. käyntimaksu, joka on kaikille sama valvontayksikön alueella. Joissakin valvontayksiköissä lisätään kaikkiin tarkastuksiin puoli tuntia matkoista aiheutunutta kustannusta. Vaihtoehtoisesti matkoista aiheutuneet kustannukset  voidaan sisällyttää jaettaviin yleiskustannuksiin, matkoihin käytetty aika mukaan lukien. Periaate on esitelty sekä Kuntaliiton yleiskirjeessä 21/90/2006 (http://www.kunnat.net/fi/Kuntaliitto/yleiskirjeet-lausunnot/yleiskirjeet/2006/Sivut/Ymparistoterveydenhuollon-maksullisuus-laajenee.aspx)

että Kuntaliiton julkaisemassa ohjeessa ”Kustannuslaskentaopas kunnille ja kuntayhtymille” (http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/kustannuslaskenta/kustannuslaskentaopas/Sivut/default.aspx).

Kuntien valvontayksiköillä on paras osaaminen arvioida taulukossa annettuja ohjeellisia tarkastusaikoja.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Miira Riipinen
ympäristöpäällikkö 

tags