Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 12.11.2014, dnro 5038/90/2014, Marja Lahtinen

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta

​Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että oppilas- ja opiskelijahuoltolakia muutettaisiin siten, että perusopetuslain mukaisessa rekisteröidyn yhteisön, säätiön tai valtion järjestämässä opetuksessa olevat oppilaat siirtyisivät kunnan järjestämien opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen piiriin.  

Esityksessä todetaan, että yksityinen opetuksen tai koulutuksen järjestäjä voisi ostopalvelusopimuksen nojalla toimia kunnan järjestämien psykologi- ja kuraattoripalvelujen tuottajana, jos kunta haluaisi järjestää oppilaitoksen psykologi- ja kuraattoripalvelun ostopalveluna. Tällöin edellytettäisiin, että psykologipalvelujen tuottamiseen olisi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukainen lupa ja kuraattoripalvelujen tuottamisesta olisi tehty yksityisestä sosiaalipalveluista annetun lain mukainen ilmoitus. Esityksen mukaan kunnan järjestämien palvelujen lisäksi yksityinen järjestäjä voisi myös itse järjestää omille oppilailleen lisäpalveluja ostamalla kunnalta tai palvelun tuottajalta taikka järjestää ne itse edellyttäen, että psykologipalveluihin on asianmukainen lupa. Kuraattorin palveluja varten ei tarvittaisi ilmoitusta, jos koulu antaa palvelut omille oppilailleen. 

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että aiemmin on oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisvastuun siirtämistä kunnille perusteltu pääasiassa sillä, että psykologipalvelujen järjestäminen on yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain tarkoittama terveydenhuollon palvelu, jota ei voi järjestää ilman mainitun lain mukaista lupaa ja, että yksityisillä oppilaitoksilla ei ole erityiskouluja ja oppilaitoksia lukuun ottamatta edellytyksiä lain tarkoittamaa lupaa saada. Sen vuoksi opiskelijoiden yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että kaikkien oppilaitosten opiskelijat ovat kunnallisten psykologi- ja kuraattoripalvelujen piirissä. (HE 67/2013 vp, s. 54 - 55.) 

Käsiteltävänä olevassa esityksessä ministeriö muuttaa aikaisemman esityksensä tulkintaa luvan myöntämisen edellytyksistä, millä kunnan järjestämisvastuuta keskeisesti perusteltiin. Tulkinnan muutos koskee myös muuta kuin perusopetusta.  

Lakiesityksen arvion mukaan yksityisten koulujen ja valtion koulujen kuraattoreiden ja psykologien palkkakustannukset ovat vuosittain noin 2 798 400 euroa. Esityksessä todetaan, että kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 55 §:n 2 momentin mukaan uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on 50 prosenttia mainittujen tehtävien laskennallisista kustannuksista. Edelleen esityksessä mainitaan, että koska psykologipalvelujen järjestäminen yksityisissä ja valtionkouluissa oleville oppilaille olisi uusi ja laajeneva tehtävä, olisi valtionosuus kokonaiskustannuksista puolet eli 1 399 214 euroa.  

Kuntaliitto toteaa, että vallitsevassa tilanteessa esitys lisää kuntien kustannuksia lähes 1,4 milj. euroa. Kuntaliitto edellyttää, että vaikutusarvioinnissa huomioidaan henkilöstökustannusten ohella myös muut hallinnolliset ja ko. palvelujen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, esim. tila-, laite- ja koulutuskustannukset. 

Pääministeri Kataisen hallitusohjelman mukaan uusien ja nykyisten tehtävien ja velvoitteiden lisäämistä ja laajentamista kunnille rajoitetaan ja niille osoitetaan valtionrahoitusta yli puolet todellisista kustannuksista. Lisäksi hallitus on jo rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa koskevassa päätöksessä linjannut, että uusien, kuntien menoja lisäävien tehtävien ja velvoitteiden antamisesta pidättäydytään ilman, että samalla päätetään vastaavan suuruisista kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta tai uusien annettavien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräisestä rahoittamisesta. Linjausta noudatetaan kehyspäätökseen 2014 - 2017 nähden uusiin hankkeisiin. Linjauksen mukaan myös kehykseen jo sisältyviä hankkeita arvioidaan kriittisesti.  

Kuntaliitto vaatii, että mikäli perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitettujen opetuksen järjestäjien opetuksessa olevien oppilaiden oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluiden järjestäminen siirretään kuntien vastuulle, tulee tämä uusi ja laajeneva velvoite kompensoida kunnille täysimääräisesti. 

Lakimuutoksen ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2015

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että esitetyllä muutoksella on erityisesti kuntien ja opetuksen järjestäjien henkilöstöhallintoon ja talousarvion valmisteluun liittyviin vaikutuksia. Kuntaliitto katsoo, että esitetty aikataulu on kuntien ja opetuksen järjestäjien kannalta kohtuuton. Esityksen voimaantulon ajankohtaa tulee siirtää vuodella. 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Marja Lahtinen
kehittämispäällikkö

tags

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.