​Lausunto ympäristövaliokunnalle 8.12.2014, Dnro 5560/90/2014, Ritva Laine

Hallituksen esitys laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vaikutusten selvittämistä koskevan säännöksen (MRL 9 §) muuttaminen on kuntien kaavoituksen sujuvuuden kannalta keskeinen. Esitetty säännös on onnistunut ja siinä on hyvällä tavalla kytketty vaikutusten arviointi suunnitteluun ja rajattu arviointi merkittäviin vaikutuksiin. Selvitysten suuri määrä kuormittaa tällä hetkellä kaikkia kaavatasoja vaikeuttaen mahdollisuuksia vastata tonttikysyntään ja hidastaen täydennysrakentamista ja eheyttämistavoitteiden saavuttamista. Liialliset selvitykset aiheuttavat turhia kustannuksia, hämärtävät päätöksentekoa ja osallistumista eivätkä paranna ympäristöä. Selvitysten määrän paisuminen johtuu pitkälti viranomaisneuvottelujen myötä kehittyneistä kuntien ja ELY -keskusten käytännöistä. Toimintamallien muuttaminen edellyttää esityksen mukaista selkeää viestiä selvitysten rajaamisen ja oikean kohdentamisen merkityksestä yhdyskuntien kehittämiselle.

Kilpailun edistäminen myös kaavoituksen keinoin on tärkeä tavoite. Kuntaliiton näkemyksen mukaan esitys tulee lisäämään kaavojen selvitysvelvoitteita, vaikka esityksen perusteluissa ollaan toista mieltä. Ongelmallista asiassa on se, että kenelläkään ei ole vielä riittävää tietoa ja näkemystä siitä, mitä kilpailun edistäminen kaavoituksella kokonaisuudessaan tarkoittaa. Asiasta tulisikin laatia ministeriössä mahdollisimman nopeasti riittävä opastava aineisto, jonka pohjalta kunnat voivat kaavoituksessaan ponnistaa. Tähän liittyen tilannetta voitaisiin tämän velvoitteen osalta helpottaa riittävällä siirtymäsäännöksellä.

Maapolitiikan harjoittamista koskevan säännöksen ja maapolitiikan yleiskuvauksen tuominen lakiin on perusteltua. Muutos selventää maapolitiikan lainsäädännöllistä asemaa  ja edistää maapoliittisten välineiden käyttöä ja näin osaltaan tukee niin täydennysraken- tamista kuin kustannustehokasta yhdyskuntarakentamistakin. Säännökset on kirjattu siten, että ne jättävät kunnalle mahdollisuuden tehdä omat maapoliittiset valintansa yhdyskunti- en kehittämiseksi.

Kaupan säännöksiä koskevan määräajan pidentäminen kahdella vuodella on perusteltua. Kuntaliitto kannattaa myös 190 §:n muuttamista esitetyllä tavalla. Kunnan raken- nusvalvontaviranomaisen päätökseen hallintopakkoa koskevassa asiassa on perusteltua ot- taa käyttöön valituslupa korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
vt. johtaja, yliarkkitehti

tags