Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 4.11.2014, Dnro 4721/90/2014, Anu Nemlander

HE 213/2014 vp eduskunnalle laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

​Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annettu laki. Työvoiman palvelukeskuksissa (TYP) tehdään aiempaa tiiviimpää työvoimahallinnon, Kansaneläkelaitoksen ja sosiaalityön yhteistyötä, jossa toteutuu myös asiakasyhteistyö, ja tältä osin kunnissa ja alueellisena tehty kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän tehtävä voidaan poistaa. Kunta huolehtii muun kuin TYP -toiminnasta järjestetyn asiakasyhteistyön toteutumisesta muilla keinoin.

Samoin esityksessä esitetään muutettavaksi terveydenhuoltolakia siten, että nyt toiminnassa olevien kuntien asiakasyhteistyöryhmien toiminnan sijaan, palvelujen yhteensovittaminen muiden kuntoutusta antavien tahojen kanssa määritellään potilaan yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa.

Kuntaliitto puoltaa kuntien yhteistyöryhmien lakisääteisyyden poistamista. Yhteistyöryhmien työn jatkamista tulee kannustaa normaalin virkatyön muodossa etenkin siellä, missä ryhmien toiminta on ollut tuloksellista. Samoin olennaista on koko kuntoutuskentän eri toimijoiden ja vastuutahojen toiminnan ja vastuiden selkiyttäminen.

Kuntaliiton mukaan rahallista säästöä kunnille ei synnyt niin suuressa määrin, kuin esityksen laskelmassa on esitetty. Nyt yhteistyöryhmissä hoidetut asiat hoidetaan jatkossa normaalina virkatyönä. Jos yhteistyöryhmät lakkautetaan, henkilökuntaa ei sen vuoksi vähennetä, vaan samat tahot hoitavat kuntoutusasiat virkatyönä.

Kuntaliiton aikaisemmin sosiaali- ja terveysministeriöön toimittaman laskelman mukaan teoreettista kustannussäästöä kunnille voisi kertyä noin 400 000 euroa, ei esityksen laskelman mukaisesti 3,5 miljoonaa euroa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Anu Nemlander
erityisasiantuntija

tags