Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 7.1.2014, dnro 5885/90/2014, Hannele Salminen

HE eduskunnalle laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun

​Lausunnolla oleva hallituksen esitys koskee näyttötutkintojärjestelmän kehittämistä. 

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2016.   

Suomen Kuntaliitto pitää myönteisenä näyttötutkintojärjestelmän laadun kehittämistä. On tärkeää, että työelämälähtöinen tutkintojärjestelmä toimii tasalaatuisesti kaikkialla ja nykykäytännöissä ilmenneet epäkohdat ja toteutusten kirjavuudet poistuvat. Uudistus on tarpeellinen ja kannatettava. 

Esitys selkeyttää arvioitsijoiden ja näyttötutkintotoimikuntien roolin erottaen nämä toisistaan.  

Näyttötutkintojärjestelmän uudistamista tulee tarkastella osana työelämän tarpeisiin vastaavaa ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen koulutus- ja tutkintojärjestelmää, jonka kehittämistavoitteet ja -toimet tulee ottaa huomioon uudistuksen perusteissa.  

Näyttötutkinnon järjestäjille asetetut esityksen 6 §:n 2 momentin mukaiset kriteerit ovat kannatettavia. Turhien selvitysvaatimusten tekemisen välttämiseksi pidämme tärkeänä, että koulutuksen järjestäjiltä, joiden vastaavat edellytykset on järjestämisluvan myöntämisen yhteydessä jo arvioitu, ei edellytetä uusien selvitysten tekemistä. Lakiesitys sen perusteluineen ei yksiselitteisen selkeästi totea tätä mahdollisuutta, sillä perustelujen mukaan voidaan ottaa huomioon että koulutuksen järjestämisedellytysten arvioinnin yhteydessä on arvioitu vastaavia seikkoja.

Mielestämme järjestämisluvan saaneen koulutuksen järjestäjän kohdalla arviota ei ole tarpeen tehdä, koska vastaavat asiat tulevat arvioiduksi järjestämisluvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa.  

Näyttötutkintosihteeristön luominen vähentäisi tutkintotoimikunnilla nyt olevaa raskaaksi paisunutta hallinnointityötä, yhdenmukaistaisi toimikuntien käytäntöjä ja antaisi niille siten mahdollisuuden myös tutkintojen kehittämiseen ja toteutuksen laadun varmistamiseen. Ajankohtaa sihteeristön perustamiseksi on syytä arvioida tarkemmin, kun ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rakenteellisen kehittämisen toimet ja keskeiset ammatillisen koulutuksen uudistukset ovat selkiintyneet. Koska uudistus aiotaan toteuttaa kustannusneutraalisti, on tärkeää seurata kehitystä ja pitää huolta tämän periaatteen toteutumisesta. Järjestelmän ei pitkälläkään tähtäimellä pidä kasvattaa uusia kustannuksia. Tutkintomaksujen tulee jatkossakin kattaa kaikki aiheutuneet kustannukset. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO 

Terhi Päivärinta                                        
johtaja, opetus ja kulttuuri   

Hannele Salminen
kehittämispäällikkö, opetus ja kulttuuri 

tags