Lausunto oikeusministeriölle 26.11.2014, Dnro 5166/90/2014, Jean-Tibor IsoMauno

Lausunto äitiyslakityöryhmän mietinnöstä

​Kuntaliitto esittää lausuntonaan seuraavia huomioita:

Kuntaliitto toteaa yleisenä huomiona, että työryhmän mietinnössä lakiesitys on riippuvainen isyyslain sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muutosesityksistä. Isyyslain muutosesitys (HE 91/2014 vp) on eduskunnan valiokuntakäsittelyssä ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (563/2012) muutosesityksestä on laadittu vasta luonnos. Lisäksi esityksessä ei ole huomioitu lainkaan muutoksia, joita lain voimaantulo edellyttäisi STM:n hallinnonalalle kuuluvaan etuuslainsäädäntöön (mm. sairausvakuutuslaki).

Kuntaliitto kannattaa esitystä, jossa naisparien hedelmöityshoidon kautta syntyneille lapsille taataan oikeus kahteen oikeudelliseen ja elatusvelvolliseen vanhempaan.

Esityksessä esitetyn arvion mukaan perheen sisäisten adoptioiden määrä sekä tuomioistuinten adoptiotapausten lukumäärä vähenisi nykyisestä noin sadasta noin kymmeneen vuodessa. Kuntaliitto kannattaa esitystä, jolla on tarkoitus säästää mm. kuntien adoptioneuvontaan liittyviä resursseja.

Kuntaliitto kuitenkin katsoo, että äitiyden ennakollisen tunnustamisen vastaanottaminen äitiysneuvolassa edellyttää isyyslain muutosesityksen tavoin neuvolatyön uudelleenorganisointia ja resursointia, vaikka tapausten määrä onkin lukumäärällisesti isyyden ennakollista tunnustamista vähäisempi. Kuntaliitto toteaa, että sen isyyslain uudistamisen yhteydessä antama lausuntopalaute on jälleen sivuutettu. Kyseessä on kunnille asetettu uusi tehtävä, mikä on ristiriidassa rakennepoliittisen ohjelman mukaisen tehtävien ja velvoitteiden vähentämistavoitteen kanssa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveys

Anu Nemlander
erityisasiantuntija
tieto ja taloustiimin esimies

tags