Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 21.11.2014, Dnro 5108/90/2014, Taina Väre

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelyistä annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

​Esityksen tavoitteena on varmistaa, että kansalliseen lainsäädäntöön sisältyisi jatkossa markkinahäiriötilanteisiin liittyvien tukien täytäntöönpanossa tarvittavat säännökset. Tämä toteutettaisiin säätämällä sekä markkinajärjestelylaissa että suorien tukien laissa tarpeellisista valtuussäännöksistä. Lisäksi esityksessä on kuntien maaseutuviranomaisille tuleva uusi tehtävä eli esityksen mukaan kunta myöntää suorien tukien lain 5§:ssä tarkoitetun ennakkoluvan myöntämisestä.  

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelyistä annetun lain ja Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta

Luonnoksessa esitetyt muutokset ovat kannatettavia, jotta mahdollisessa markkinahäiriötilanteessa tarvittavat tukitoimenpiteet voidaan ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti ilman aikaa vaativia säädösmuutoksia ja että tuet saadaan maksettua Euroopan unionin lainsäädännössä asetetuissa aikarajoissa. On tärkeää varmistaa, että mahdollisessa kriisitilanteessa tuottajat pystyvät hakemaan ja hyödyntämään käytettävissä olevia tukimuotoja.

Esityksessä todetaan, että vaikutuksia kuntien maaseutuviranomaisten toimintaan tai henkilöresursseihin on vaikea arvioida, koska ei ole tiedossa millaisia markkinatukitoimenpiteitä Euroopan unionissa otetaan käyttöön, milloin niitä otetaan käyttöön ja millaisille tuensaajille tai sektoreille markkinatukitoimenpide kohdistuu. Esityksen lähtökohtana on että ko. tuet myönnetään ja maksetaan nykyisten viranomaishenkilöresurssien puitteissa.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Luonnoksessa kunnan tehtäväksi ehdotetaan suorien tukien lain 5 §:ssä tarkoitetun ennakkoluvan myöntämistä. Tämä olisi uusi tehtävä kuntien maaseutuviranomaisille/maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueille. Esityksessä todetaan, että toimeenpanolaissa ei ole nimenomaista säännöstä toimivaltaisesta viranomaisesta pysyvää laidunta koskevan suorien tukien lain 5 §:ssä tarkoitetun ennakkoluvan myöntämistä koskevassa asiassa.

Luonnoksen mukaan ennakkolupamenettely tulisi ottaa käyttöön vuonna 2015. Koska kunta myöntää valtaosan suorien tukien lain nojalla myönnettävistä tuista ja koska mainitun ennakkoluvan hakeminen kytkeytyy olennaisilta osiltaan maataloustukien hakemiseen ja erityisesti niin sanottuun päätukihakuun, tehtävän katsotaan sopivan luoteeltaan parhaiten kunnan tehtäväksi. Luonnoksessa esitetyn arvion mukaan ennakkolupia haettaisiin vuonna 2015 noin 200 kpl koko maassa. Ennakkolupamenettely olisi sekä Euroopan unionin että kansallisen lainsäädännön mukaan käytössä ainoastaan vuonna 2015.

Koska vuosi 2015 on maatilatukijärjestelmien osalta muutosvuosi, joka tarkoittaa mm. lisääntynyttä neuvontatarvetta, maaseutuviranomaisten tehtäviä ei tulisi lisätä. Esityksessä arvioitu ennakkolupien 200 kappaleen hakemusmäärä jakautuu koko maahan, joten yksittäisellä yhteistoiminta-alueella lisääntyvä työmäärä lienee kohtuullisen pieni.

Kuntaliitto toteaa, että kuntien tehtäviä ei tulisi lisätä ilman vastaavaa lisäresurssointia uusiin tehtäviin. Koska esityksen mukainen ennakkoluvan hakeminen kytkeytyy olennaisilta osiltaan maataloustukien hakemiseen ja erityisesti päätukihakuun ja koskee ainoastaan vuotta 2015, esitystä voidaan pitää järkevänä. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että menettelyn käyttöönotossa varmistetaan tuen hakemisen ja myönnön selkeys ja yksiselitteisyys sekä myöntäjän että hakijan näkökulmasta.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine  
Vt johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

Taina Väre
Erityisasiantuntija, maaseudun kehittäminen ja pienkunta-asiat

tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri