Maa- ja metsätalousministeriölle, Dnro 107/03/2015, 6.2.2014, M. Riipinen

Suunnitelma metsien suojelu- ja METSO-tilastoinnin kehittämiseksi

Maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa vuonna 2014 työskennellyt metsiensuojelu- ja METSO-tilastoinnin (METI) työryhmä on laatinut ehdotuksen metsiensuojelutilastoinnin kehittämiseksi.

Ehdotuksella esitetään korvattavaksi käytössä oleva suojelutilastoinnin (SUTI)-luokitteluun perustuva metsiensuojelutilastointi METI-työryhmän raportissa ehdotettavalla luokituksella vuodesta 2015 alkaen. Uudella luokituksella yhteen sovitetaan kansallista ja kansainvälistä tilastointia raportoinnin ja kansainvälisten vertailujen helpottamiseksi. Raportissa esitetään toimenpiteitä eri toimijoiden tietojen saamiseksi aiempaa paremmin tilaston kokoajalle.

Kuntaliiton lausunto

Meti-työryhmän raportti kokoaa ansiokkaasti yhteen metsiensuojelun eri toimijat ja niiden roolit ja tehtävät. Kuntaliiton näkemyksen mukaan on tarkoituksen mukaista uudistaa metsiensuojelun kansallista tilastointia vastaamaan kansainvälistä luokitusta, jotta valtioiden oikeudenmukainen vertailu mahdollistuu. Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa luokitusten kriteereihin. Tässäkin Kuntaliito pitää järkevänä, että kriteerit ovat yhteensopivia kansainvälisten eli tässä tapauksessa IUCN:n kriteerien kanssa. Tällöin on perusteltua, että luokituksessa ovat mukana muutkin kuin pysyvästi suojellut kohteet.  Tilaston käyttäjän vastuulle luonnollisesti jää tilaston tietojen oikea käyttö. 

Lailla ja päätöksillä suojeltujen, suojeluohjelmiin ja NATURA -verkostoon kuuluvien kohteiden luokitteluehdotus raportissa on selvä. Sen sijaan täsmennystä vaativat kaavoissa suojelu- ja virkistysalueiksi varattujen kohteiden sijoittuminen esitettyihin luokkiin.  Epäselväksi myös jää, viitataanko tekstissä kaavalla vain maakuntakaavaan vai myös esim. yleis- ja asemakaavoihin. Em. varauksia esim. SL, V, VL, VR-merkinnöin on myös kuntien yleis- ja asemakaavoissa ja nämä paikallisesti ja monimuotoisuuden edistämisen kannalta merkittävät kohteet on syytä sisällyttää luokitukseen. Tämä on tarpeen raporttiin täsmentää ja avata. 

Suojelutietojen tilastointi jatkossa kuntakohtaisesti on lähtökohtaisesti kannatettavaa. Kuntakohtaisen tiedon tarvitsijoita on runsaasti. Ongelmaksi muodostuu, kuten raportissakin todetaan, kuntien runsaan ja monimuotoisen tiedon, kuten kaavojen tietojen saaminen tilaston kokoajalle. Kuntaliitto kannattaa raportissa esitettyä tavoitetta etsiä aktiivisesti ratkaisuja mm. kuntien suojelukohteiden saamiseksi kattavasti osaksi tilastoa ja nimenomaan rajapintoja hyödyntäen ja esim. kaavojen vektorimuotoiseen paikkatietoaineistoon pyrkien. Käytännössä tämän tulee tarkoittaa kuntien mukaan ottoa järjestelmien kehittämistyöhön ja julkisen rahoituksen osoittamista velvoitteita vastaavasti. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja
Alueet ja yhdyskunnat

Miira Riipinen
ympäristöpäällikkö

tags