Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 23.1.2015, dnro 5904/90/2014, Maarit Kallio-Savela, Minna Antila

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintaa koskevien asetusten muuttaminen

​Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt Suomen Kuntaliiton lausuntoa ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintaa koskevista asetusmuutosehdotuksista (OKM/84/010/2014). 

Julkisen talouden suunnitelman vuosille 2015 - 2018 mukaan toisen asteen ammatillisen tutkinnon jo suorittaneet ohjataan pääsääntöisesti näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen säädöksiä muuttamalla. 

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että opiskelijavalintaa koskevissa säädöksissä tämä linjaus tulisi näkyä.   

Ehdotus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (yhteishakuasetus). 

Ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annettua valtioneuvoston asetusta (294/2014) ehdotetaan muutettavaksi siten, että keväällä 2015 otettaisiin käyttöön uusi erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku, jossa haettaisiin erityisopetuksen erityisen koulutustehtävän perusteella järjestettävään tutkintotavoitteiseen ja valmentavaan koulutukseen.  

Lisäksi yhteishakuasetuksen säännöksissä ehdotetaan otettavaksi huomioon valmentavien koulutuskokonaisuuksien uudistus. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus olisi mukana perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa. Kotitalousopetus puolestaan poistuisi yhteishausta, koska kotitalousopetusta ei enää järjestettäisi syksystä 2015 lukien.  

Kuntaliitto pitää hakumenettelyn selkeyttämistä ja yhtenäistämistä hyvänä.  

Esityksessä yhteishakuasetuksen sääntelyä ehdotetaan selkeytettäväksi myös siten, että asetuksessa nimenomaisesti todettaisiin, että lennonjohdon perustutkinto ei kuuluisi yhteishaun käyttöalaan. Ehdotettu säännös vastaisi voimassa olevaa käytäntöä. Esityksessä todetaan, että lennonjohdon perustutkinnossa opiskelijaksi ottaminen tehdään koulutuksen järjestäjän oman pääsy- tai soveltuvuuskokeen perusteella eli lennonjohdon perustutkintoon opiskelijoita otettaessa ei sovelleta yhteisiä valintaperusteita. 

Kuntaliitto toteaa, että osana nuorisotakuun toteuttamista opiskelijaksi ottamisen perusteita uudistettiin siten, että ammatilliseen peruskoulutukseen otetaan ensisijaisesti perusopetuksen päättäneet ja vailla toisen asteen tutkintoa olevat. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että perusopetuksen päättänyt voi hakea kaikkiin perustutkintoihin ja, että ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmää kehitetään tämän periaatteen mukaisesti.  Kuntaliitto katsoo, että lennonjohtajan koulutus ei ole ammatillinen perustutkinto ja sen asemointi tutkintojärjestelmässä tulee selvittää. Lennonjohtajan koulutukseen voitaisiin esimerkiksi soveltaa vastaavaa koulutusmallia kuin ammattilentäjillä.    

Ehdotus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta (valintaperusteasetus) 

Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa annettua opetus- ja kulttuuriministeriön asetusta (4/2013) ehdotetaan muutettavaksi siten, että eräitä säännöksiä tarkennettaisiin uusien valintaperusteiden käyttöönoton jälkeen ilmenneiden tulkinnallisten epäselvyyksien poistamiseksi.  

Kuntaliitto pitää hyvänä, että valintaperusteasetuksen säännöksiä tarkennetaan niiden käyttöönoton jälkeen ilmenneiden tulkinnallisten epäselvyyksien poistamiseksi.  

Lisäksi esityksessä tarkennetaan valtakunnallisesti yhtenäistä kielikoetta koskevaa sääntelyä. Asetukseen ehdotetaan lisättäväksi uusi 24 a §, jossa valtakunnallisesta kielikokeesta säädettäisiin. Pykälän 3 momentissa säädetään valtakunnallisen kielikokeen hallinnoinnista.  

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että uuden pykälän kustannusvaikutuksia ja kustannusten jakaantumista ei ole esityksessä arvioitu.   

Esityksen 3 §:ssä säädetään ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen hakukohteista. Pykälän 4 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi informatiivista säännöstä siitä, että ammatillisen peruskoulutuksen yhteydessä opiskelijoille voidaan tarjota mahdollisuutta lukiokoulutuksen tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen.  

Kuntaliitto ehdottaa 3 §:n 4 momenttia poistettavaksi, koska tässä yhteydessä se on tarpeeton ja saattaa aiheuttaa sekaannusta. Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että ammatillisen peruskoulutuksen toimintalainsäädäntö sisältää jo koulutuksen järjestäjien yhteistyötä koskevan säännöksen.  

Ehdotus ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun 8 §:n muuttamisesta (SORA -tutkinnot) 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen (811/1998) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettuun asetukseen (812/1998) ehdotetaan lisättäväksi turvallisuusalan tutkinnot sellaisiksi tutkinnoiksi, joihin sovellettaisiin opiskeluoikeuden peruuttamista koskevia säännöksiä.   Esityksen mukaan turvallisuusalan opintoihin ja ammatissa toimimiseen liittyy sellaisia asiakasturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, että opiskeluoikeuden peruuttamisen tulisi olla mahdollista ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 32 §:n edellytysten täyttyessä. 

Edelleen ammatillisesta peruskoulutuksesta annetusta asetuksesta ehdotetaan poistettavaksi luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon ympäristöalan osaamisala. Kyseisen tutkinnon opintoihin tai ammatissa toimimiseen ei sisälly alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, joten opiskeluoikeuden peruuttamista koskevia säännöksiä ei ole perusteltua soveltaa näissä opinnoissa.  

Edelleen ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetusta asetuksesta ehdotetaan poistettavaksi metsäkoneenkuljettajan erikoisammattitutkinto. Metsäkoneenkuljettajan erikoisammattitutkinnon nimi on 1.8.2013 lukien muutettu puunkorjuun erikoisammattitutkinnoksi. Tutkinnon perusteiden uudistamisprosessin yhteydessä tutkinnossa vaadittava osaaminen profiloitiin puunkorjuun operatiivisen toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen, joten kyseinen erikoisammattitutkinto ei sisällä enää liikenteen turvallisuusvaatimuksia. Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevia säännöksiä ei ole perusteltua enää soveltaa näissä opinnoissa.  

Kuntaliitto pitää hyvänä, että ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöön sisältyy säännökset, jotka mahdollistavat säädetyin edellytyksin puuttua alalle soveltumattomien opiskeluoikeuteen. Kuntaliitto ei ota tutkintokohtaisesti kantaa siihen, mitkä tutkinnot kuuluvat ns. SORA -säännösten soveltamisalaan vaan pitää hyvänä, että asia arvioidaan valtionhallinnon toimesta keskitetysti.  

 

SUOMEN KUNTALIITTO  

Terhi Päivärinta
johtaja, opetus ja kulttuuri

Minna Antila
lakimies, opetus ja kulttuuri

tags