Lausunto perustuslakivaliokunnalle 20.1.2015, dnro 5889/90/2014, Heikki Harjula

Hallituksen esitys 290/2014 vp eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Vaalilain muutosesitys liittyy kuntalain muutosesitykseen (HE 268/2014 vp). Kuntalakiesityksessä lähdetään siitä, että kunnallisvaalit siirretään lokakuusta huhtikuuhun ja vaalilain muutosta tarvitaan siitä syystä, että vaaliajankohdasta säädetään vaalilaissa. Toinen vaalilakiin tarvittava muutos on kunnallisvaalien nimen muuttaminen kuntavaaleiksi. 

​Perustuslain näkökulmasta arviota tarvitaan lähinnä nykyisten valtuustojen toimikauden pidentämisestä viidellä kuukaudella vuoden 2017 toukokuun loppuun. Tältäkään osin asia ei oikeastaan liity vaalilain muuttamiseen, vaan kuntalakiesitykseen. Välillisesti kuitenkin kysymys on siitä, että valtuustojen toimikauden pidennys on edellytys ehdotetulle kuntavaalien uudelle aikataululle, joten asia vaatii arviointia myös tässä yhteydessä.

Valtuustojen toimikaudesta ei ole säädetty perustuslain tasolla, vaan sääntely perustuu kuntalakiin ja vaalien ajankohdan osalta vaalilakiin. Lähtökohtaisesti sääntely voi näin ollen tapahtua tavallisen lain säätämisen järjestyksessä.

Perustuslain 121 §:n 1 momentin mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Nykyiset valtuustot on valittu vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Tältä osin voi esittää kysymyksen, vaikuttaako tämä jollakin tavoin valtuustojen aseman kansanvaltaisuuteen, kun toimikautta jatkettaisiin ilman vaaleja viidellä kuukaudella. Kun otetaan huomioon se, että valtuustojen toimikauden sääntely perustuu kuntalakiin eli tavalliseen lakiin ja se, että toimikauden pidentäminen liittyy kuntalakiesityksessä mainituilla perusteilla kunnallishallinnon uuteen rytmitykseen, esitys ei ole ongelmallinen kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta.

Yksittäinen valtuutettu on antanut suostumuksensa valtuutetun toimeen vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kuntalain siirtymäsäännöksessä lähdetään siitä, että valtuutetulla ja muullakin luottamushenkilöllä on oikeus niin halutessaan erota toimestaan vuoden 2016 lopussa. Tämä takaa sen, ettei sääntely tältäkään osin ole ongelmallinen.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Heikki Harjula
johtava lakimies

 

Lisää aiheesta

  • HE 290/2014 vp
    Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

tags