Kuuleminen Eduskunnan ympäristövaliokunnassa 20.1.2015 dnro 32/03/2015, Henna Luukkonen ja Kirsi Rontu

Hallituksen esitys 336/2014 laeiksi laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista sekä maankäyttö- ja rakennuslain 117 i §:n ja 166 §:n muuttamisesta

Ehdotus koskee lakia, joka velvoittaisi laajarunkoisen rakennuksen omistajan kertaluontoisesti huolehtimaan siitä, että asiantuntija on arvioinut kyseisen rakennuksen rakenteellisen turvallisuudessa lakiehdotuksessa asetettujen vaatimusten mukaisesti. Lisäksi ehdotetaan muutosta maankäyttö- ja rakennuslakiin. Tämä muutos korostaisi velvollisuutta pitää rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje ajan tasalla myös rakenteiden kunnossapidon osalta. 

Kuntaliitto on pitkään ollut mukana edistämässä rakennusten turvallisuutta ja on myönteistä, että on alettu konkreettisiin toimiin asian edistämiseksi. Kysymys rakennusten turvallisuudesta liittyy niin kuntien rakennusvalvontaviranomaisten tehtäviin kuin kuntien omistamaan rakennuskantaan. Soveltamisalan rajauksen vuoksi, tulee arviointimenettelyn piiriin runsaasti kuntien omistamia rakennuksia, arviolta tuhansia.

Kuntaliitto toteaa, että koska lain noudattamista ei valvota, saattaa lain vaikuttavuus olla heikko. Ne valveutuneet rakennusten omistajat, jotka tähänkin asti ovat huolehtineet rakennuksen turvallisuudesta ja ylläpidosta saavat lisäkustannuksia. Ne, jotka tähänkin asti ovat laiminlyöneet rakennuksensa kunnossapitoa, eivät välttämättä tämän lain vuoksi muuta toimintaansa, koska arvioinnin laiminlyönnistä ei ole seuraamuksia.

Kuntaliiton lakiluonnoksesta syksyllä 2014 järjestetyllä lausuntokierroksella tekemät huomautukset ja ehdotukset on otettu pääosin huomioon hallituksen esityksessä. Kuntaliitto on tyytyväinen erityisesti siihen, että rakennusvalvonta-viranomaisen työtaakkaa on lausuntokierroksen jälkeen vähennetty jonkin verran. MRL 166 §:n muuttamisen osalta todetaankin perusteluissa, ettei säännöksen tarkoituksena ei ole laajentaa viranomaisvalvontaa nykyisestä. 

Ehdotuksessa on kuitenkin edelleen muutama kohta, joihin toivomme eduskunnan kiinnittävän huomiota.

Soveltamisala

Ehdotuksen 1 §:n mukainen soveltamisala on yksiselitteinen lukuun ottamatta sen 3 momenttia. Momentissa mainittu vastaava menettely kaipaa tarkennusta, jotta rakennusten omistajat itse voivat lain perusteella todeta, kuuluuko rakennus menettelyn piiriin vai ei. Soveltamisalan selkeyden tarvetta korostaa se, ettei ehdotettuun lakiin ole määrätty neuvonta- tai valvontaviranomaista.

Tarkastajan pätevyys ja arviointitodistus

Kuntaliitto pitää erittäin hyvänä, että arvioinnin suorittajana voi toimia rakennuksen omistajan organisaatioon kuuluva henkilö, kunhan hän täyttää pätevyysvaatimukset, eikä ole toiminut kyseisen rakennuksen kantavien rakenteiden suunnittelijana. Näin hyvin rakennukset tuntevat omistajat voivat saavuttaa kustannussäästöjä ja toisaalta ulkopuolisten tarkastajien työpanos voidaan kohdistaa kohteille, joita ei ole mahdollista tarkastaa oman organisaation toimesta.

Siirtymäsäännökset

Menettelyn siirtymäaikoja on pidennetty syksyn lausuntopalautteen perusteella. Kuntaliitto kantaa kuitenkin huolta, onko kaikkia tarkastuksia mahdollista toteuttaa pidennetyn siirtymäajan puitteissa. Tarkastettavia rakennuksia on arvioilta 10 000 ja näistä merkittävä määrä on kuntien omistuksessa.

Lain soveltamiseen liittyvä neuvonta

Laissa ei ole säädetty viranomaisesta, jolle kuuluisi rakennusten omistajien neuvonta lain so-veltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Sen vuoksi rakennusten omistajien ja myös arvioitsijoiden neuvonta tulee jäämään kuntien rakennusvalvonnan huoleksi. Lain noudattamisen varmistamiseksi tullaan tarvitsemaan neuvontaa todennäköisesti ainakin soveltamisalaan, arvioitsijan pätevyyteen, käyttö- ja huolto-ohjeeseen sekä siirtymäsäännökseen liittyen. Ehdotetun lain tarkoittama neuvonta ei välttämättä kuulu MRL:n tarkoittamaan neuvontaan. Siitä huolimatta rakennusvalvonta pyrki osaltaan täyttämään tiedon tarpeen. Neuvontaa on perinteisesti pidetty maksuttomana ja siten neuvonnan lisääntyminen lisää kuntien kustannuksia.

Neuvonnan tarvetta vähentäisi lain selkeys ja rakennusten omistajille suunnattu informaatio- ohjaus. Siksi ei voi olla korottamatta lain selkeyden merkitystä. Selkokielistä opasmateriaalia tarvitsevat nimenomaan yksityiset rakennusten omistajat. Ministeriön tulisikin pikaisesti laatia opasmateriaalia rakennusten omistajille.

tags