Kuuleminen ympäristövaliokunnassa, Marko Nurmikolu 13.11.2015, Dnro 1997/03/2015

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain 117a ja 124 § muuttamisesta

Esityksessä jätelakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset jätelain mukaisten valvontavi­ranomaisten velvollisuudesta  laatia riskinarviointiin perustuva suunnitelma sellaisten toimivaltaansa kuuluvien laitosten ja yritysten jätehuoltoa koskevista tarkastuksista, joiden toimintaan liittyy jätteen kansainvälisiä siirtoja.

Täsmennetyt viranomaistehtävät perustuisivat jätteiden siirroista annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk­ seen (EY) N :o 1013/2006, jossa säädetään yksityiskohtaisesti tarkastuksia koskevan suunnitelman laatimisesta ja jätehuollon tarkastusten toteuttamisesta. Laki on tarkoitet­tu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Tarkastuksia koskevat suunnitelmat olisi pantava täytäntöön viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2017.

On tärkeää, että laitonta jätteiden siirtoa pyritään kitkemään lisääntyvällä valvonnalla. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset pyrkivät mahdollisuuksien mukaan valvomaan toimialueellaan jätteiden  laitonta siirtotoimintaa.

Parhaillaan toimivissa ympäristölainsäädännön kehittämishankkeissa on yhteisesti sovittu, että pyritään pois kunnan ja valtion valvontaviranomaisten jaetusta vastuusta,  kos­ka tämä on päällekkäisten resurssien käyttöä ja voi aiheuttaa sekaannusta. Ehdotetussa jätelain 124 §:ssä suunnitellut tarkastukset ja tarkastussuunnitelman laatiminen on kui­tenkin asetettu osin sekä valtion että kunnan valvontaviranomaisen vastuulle yhteisesti. Tämä saattaa johtaa siihen, että molemmat viranomaiset selvittävät ja valvovat samoja kohteita tai eivät kumpikaan valvo tiettyjä kohteita. Onkin tärkeää, että vastuunjaosta säädetään viimeistään jätelain valvonnan maksullisuuden kehittämisen yhteydessä.

On hyvä, että ehdotuksessa on rajattu suunnitelmallinen valvonta koskemaan vain sel­laisiin toimijoihin, jotka liittyvät kansainvälisiin jätteiden siirtoihin. Käytännössä olisi mahdotonta valvoa kaikkia jätteenkäsittelijäitä ja vaarallista jätettä tuottavia toimijoita. Ilman rajausta näitä toimijoita on Suomessa kymmeniä tuhansia (maatilat, autokorjaa­ mot, monet kaupat, lääkärikeskukset,  maalaamat, yms.).

Kuntien kannalta on tärkeää, että ympäristöviranomaisten  toiminnassa siirryttäisiin kohti kustannusvastaavuutta. Jätelain valvonta tapahtuu tällä hetkellä verovaroin. Valvonnan maksullisuuden kehittäminen olisikin tärkeää kuntien ja valtion maksutulojen kan­nalta.

tags
Marko Nurmikolu

Marko Nurmikolu

Johtava lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2597, +358 50 406 9494
Vastuualueet
  • ympäristönsuojelulainsäädäntö
  • jätelainsäädäntö
  • maa-aineslaki
  • ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö