Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 26.1.2015, Dnro 90/3/2015, Päivi Koivuranta-Vaara

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

​Kuntaliitto antaa ammattihenkilöistä annetun lain muutosesityksestä kirjallisen lausunnon, koska sillä ei ole mahdollisuutta lähettää asiantuntijaa kuultavaksi annettuna ajankohtana.

Ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotettavien keskeisimpien muutosten tavoitteena on, että EU ja ETA-maiden ulkopuolella koulutettujen terveydenhuollon ammattioikeutta hakevien henkilöiden ammattipätevyys voidaan varmistaa nykyistä paremmin. Lakiesitys sisältää useita tarkennuksia prosessiin, jolla EU- tai ETA-maiden ulkopuolella koulutetut henkilöt voivat hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) ammatinharjoittamislupaa ja oikeutta toimia laillistettuna ammattihenkilönä Suomessa.

Henkilöiden olisi liitettävä hakemukseensa henkilöllisyyden ja kansalaisuuden todistavat asiakirjat, alkuperäinen muodollista pätevyyttä osoittava tai koulutuksesta annettu asiakirja, joka antaa oikeuden ryhtyä harjoittamaan asianomaista ammattia tai luotettava näyttö siitä, ettei lähtömaa rekisteröi ko. ammatin harjoittajia. Lisäksi hakijan olisi toimitettava Valviran pyynnöstä sellaiset koulutustaan koskevat tiedot, joiden avulla Valvira voi verrata hänen koulutustaan Suomessa vaadittavaan koulutukseen. Hakijan olisi myös esitettävä luotettava selvitys tutkintotodistuksen oikeellisuudesta. Hakemukseen tulisi liittää auktorisoidun kielenkääntäjän suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset muista kuin näillä kielillä laadituista asiakirjoista. Mikäli asiakirjoista esitetään jäljennöksiä, tulisi niiden olla virallisesti oikeaksi todistettuja.

Lääkärin tutkinnon hyväksymistä hakevien tulisi lisäksi liittää hakemukseensa toimivaltaisen viranomaisen enintään kolme kuukautta aikaisemmin antama todistus siitä, ettei hänen ammatinharjoittamisoikeuttaan ole rajoitettu tai poistettu. Jatkossa EU- tai ETA-maiden ulkopuolella koulutetut lääkärit eivät voisi suorittaa Valviran määräämää palvelua, lisäopintoja tai kuulusteluja taikka harjoittelua ennen kuin Valvira on päättänyt koulutuksen hyväksymisestä.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ehdotetaan merkittäväksi niiden laillistettavaan terveydenhuollon ammattihenkilön ammattiin opiskelevien nimet, joihin Valvira tai aluehallintovirasto olisi kohdistanut valvontatoimenpiteenä huomautuksen, kurinpito- tai turvaamistoimenpiteen sekä tiedot näistä valvontatoimenpiteistä.

Kuntaliitto pitää ammattihenkilölakiin ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja tarpeellisina kansainvälisen liikkuvuuden lisääntymisen ja terveydenhuollon toimintakentässä tapahtuneen kehityksen takia. Esitetyt muutokset parantavat Valviran valvontamahdollisuuksia ja ovat siten potilasturvallisuuden kannalta hyödyllisiä. Ne myös selkiyttävät EU- ja ETA-alueen ulkopuolella opiskelleiden henkilöiden asemaa ja heidän rekrytointiaan.

SUOMEN KUNTALIITTO

Päivi Koivuranta-Vaara
Hallintoylilääkäri

tags