Lausunto eduskunnan sosiaali-ja terveysvaliokunnalle 24.11.2015, Dnro 2105/03/2015, Ellen Vogt

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

​Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi toimeentulotuesta annettua lakia korottamalla toimeentulotuen perusosan määrää kansaneläkeindeksin aleneman johdosta. Korotus ehdotetaan tehtäväksi siten, että yksin asuvan henkilön laissa säädetty perusosa nousisi 447,24 eurosta 449,04 euroon. Tavoitteena on säilyttää toimeentulotuen perusosat vuonna 2016 vuoden 2015 tasolla eli yksinasuvalla 485,50 eurossa kuukaudessa.    

Taustaa

Toimeentulotuesta annettu laki tuli voimaan vuoden 1998 alusta. Tästä alkaen toimeentulotuen perusosan suuruudesta on säädetty lailla. Sitä ennen tuen suuruudesta säädettiin sosiaalihuoltolain (710/1982) perusteella annetulla valtioneuvoston päätöksellä. Perusosan suuruus määräytyi tällöin laskennallisena menettelynä kulutustutkimuksista saatujen kahden alimman tulodesiilin kulutusta koskevien tietojen perusteella. Toimeentulotukilain voimaan tulon jälkeen perusosa ei enää määräytynyt suhteessa kansaneläkkeen määrään, vaan perusosan määrä vahvistetaan erikseen suoraan lailla.

 

Vuoden 2006 alusta toimeentulotuen rakennetta täsmennettiin (1218/2005). Samassa yhteydessä säädettiin myös laissa perusosan tarkistamisesta kansaneläkeindeksin mukaan. Perusosaa on toimeentulotukilain voimaan tulon jälkeen korotettu vuosittain kansaneläkeindeksin korotusta vastaavasti aina vuoteen 2012 saakka.

Vuonna 2012 laissa olevan perusosan suuruutta korotettiin 6 prosentilla eli yksin asuvan kohdalla 25,15 euroa. Lisäksi yksinhuoltajien toimeentulotukea korotettiin vielä tätä enemmän. Korotukset liittyivät Jyrki Kataisen hallituksen laajempaan perusturvauudistukseen, jonka perusteena oli perusturvan ja toimeentulotuen jälkeenjääneisyys yleisestä kohtuulliseksi katsotusta minimikulutuksesta. Uudistuksessa työttömyysturvaa korotettiin enemmän kuin toimeentulotuen perusosaa, jolla tavoiteltiin sitä, että entistä harvemman tarvitsisi turvautua säännönmukaisesti toimeentulotukeen selvitäkseen peruselinkustannuksistaan.

Kansaneläkeindeksin suuruus seuraa elinkustannusten nousua tai laskua. Vuoden 2016 osalta on todettu, että indeksi on negatiivinen eli sen käyttäminen alentaisi perusosien suuruutta 0,4 prosentilla.

Asiantuntijahuomiot

Toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi, tilapäiseksi välttämättömän toimeentulon turvaajaksi. Nyt ehdotetulla muutoksella esitetään tehtäväksi pysyvä perusosan korotus, vaikka indeksikehitys viittaisi pikemminkin siihen, että elinkustannukset eivät ole nousseet.

Ehdotettu ratkaisu poikkeaa muihin kansaneläkeindeksiin sidottuihin etuuksiin suunnitelluista muutoksista. Esimerkiksi näyttäisi siltä, että Kelan kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien indeksimuutokset toteutetaan vuonna 2016 ja julkisen talouden suunnitelman mukaan jäädytetään vuosina 2017 - 2019. Lapsilisän kohdalla taas indeksisidonnaisuus poistetaan lainsäädännöstä kokonaan vuoden 2016 alussa. Esimerkiksi työmarkkinatuki siis laskee jonkin verran negatiivisen indeksin vuoksi vuonna 2016 ja lapsilisät taas säilyvät ennallaan. Toimeentulotukeen ehdotettu poikkeava ratkaisu pienentää ensisijaisen ja viimesijaisen etuusjärjestelmän välistä eroa ja lisää toimeentulotuen kustannuksia sekä tätä kautta myös toimeentulotukiriippuvuutta.

Perusosalle määriteltyä sisältöä, sisällön tarkoituksenmukaisuutta ja sen tason riittävyyttä nyky-yhteiskunnassa ei ole syvällisesti ja yksityiskohtaisesti tarkasteltu esimerkiksi vuonna 2011 tehtyjen perusosien korotusten yhteydessä tai normaalista poikkeavien indeksikorotusesitysten yhteydessä. Tarkastelua ei myöskään tehty keväällä 2015 hyväksytyn perustoimeentulotuen Kela-siirron mahdollistavan lainsäädännön laatimisen yhteydessä.

Edellä olevaan viitaten ehdotettu muutos ja erityisesti sen toteuttamistapa vaikuttaa nykyinen taloustilanne huomioiden erikoiselta. Perusosan pysyttäminen nykytasollaan tulisi tehdä määräaikaisesti siten, että vuonna 2016 perusosaan ei tehtäisi lain vaatimaa indeksimuutosta, vaan perusosan suuruus pysytettäisiin vuoden 2015 tasolla. Vaihtoehtoisesti ehdotetun lakimuutoksen tulisi olla voimassa vain määräajan, jolloin perusosan tasoa tarkasteltaisiin vuoden 2017 osalta nykylain ja normaalin indeksikehityksen mukaisesti.

Koko toimeentulotukilaki vaatisi asiantuntijoiden mukaan perusteellista uudistamista (kts. mm. Toimeentulotuen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportti 2015). Myös mahdolliset uudet pysyvät muutokset perusosan suuruuteen olisi tarkoituksenmukaista tehdä huolellisesti tässä yhteydessä, eikä vuosittain tehtävillä muusta etuusjärjestelmästä poikkeavilla esityksillä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ellen Vogt
erityisasiantuntija

tags
Ellen Vogt

Ellen Vogt

Erityisasiantuntija, toimeentulotuki ja työikäisten sosiaalipalv
Sote-yksikkö
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
Vastuualueet
  • toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sosiaaliturva
  • aikuissosiaalityö ja muut työikäisten sosiaalipalvelut
  • kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
  • päihde- ja mielenterveyspalvelut
  • Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kuntaverkosto
  • Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkosto