Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 7.1.2015, dnro 5849/90/2014, Ditte Winqvist​

Hallituksen esitys eduskunnalle museolain 3 §:n muuttamisesta

Kuntaliitto esittää pyydettynä lausuntonaan hallituksen esityksestä museolain muuttamisesta seuraavaa:  

Esityksessä ehdotetaan museolakiin lisättäväksi uusi 3 a §, jossa säädettäisiin valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeämisen edellytyksistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2015. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti esitysluonnosta koskevan kuulemistilaisuuden, johon myös Suomen Kuntaliitto oli kutsuttu kuultavaksi. Liitto on toimittanut ministeriöön kirjallisen lausunnon asiasta. 

Voimassa olevassa museoita ja museotoimintaa koskevassa lainsäädännössä ei ole säännöstä valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeämisen edellytyksistä. Valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeäminen on nykyisin perustunut pääosin vuonna 1985 määriteltyyn toimialaluokitteluun, minkä jälkeen yhteiskunta ja museotoiminta ovat kuitenkin merkittävästi muuttuneet. Näin ollen on tarkoituksenmukaista säätää museolaissa valtakunnallisen erikoismuseon nimeämisestä yhdenmukaiset ja ajantasaiset kriteerit. 

Suomen Kuntaliitto pitää perusteltuna ajantasaistaa lakia esitetyllä tavalla.  

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi museolakiin uusi 3 a §, jossa säädettäisiin valtakunnalliseksi erikoismuseoksi nimeämisen edellytyksistä. Lakiesityksen uudessa 3 a § luetellaan neljä edellytystä, joiden tulee täyttyä, jotta opetus- ja kulttuuriministeriö voisi nimetä museon valtakunnalliseksi erikoismuseoksi.  

Lakiehdotukseen kirjatut neljä kriteeriä täyttävät Suomen Kuntaliiton mielestä valtakunnalliselta erikoismuseolta vaadittavat tunnusmerkit. 

SUOMEN KUNTALIITTO  

Terhi Päivärinta 
johtaja, opetus ja kulttuuri    

Ditte Winqvist
erityisasiantuntija

tags