Kuuleminen talousvaliokunnassa 16.1.2015, Dnro 5825/90/2014, Ritva Laine

Hallituksen esitys (HE 334/2014 vp) laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vaikutusten selvittämistä koskevan säännöksen (MRL 9 §) muuttaminen on kuntien kaavoituksen sujuvuuden kannalta keskeinen. Selvitysten oikeaan osunut kohdentaminen  ja rajaaminen parantavat kuntien mahdollisuuksia vastata tonttikysyntään oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Tällä hetkellä selvitysten suuri määrä kuormittaa kaikkia kaavatasoja hidastaen kaavoitusta. Liialliset selvitykset aiheuttavat myös turhia kustannuksia, hämärtävät päätöksentekoa ja osallistumista eivätkä paranna ympäristöä. Selvitysten määrän paisuminen johtuu pitkälti viranomaisneuvottelujen myötä kehittyneistä kuntien ja ELY -keskusten käytännöistä. Toimintamallien muuttaminen edellyttää esityksen mukaista selkeää viestiä selvitysten rajaamisen ja oikean kohdentamisen merkityksestä yhdyskuntien kehittämiselle.

Kilpailun edistäminen on tärkeää niin kaupan kuin asuntorakentamisenkin kohdalla. Kuntien harjoittama maankäyttöpolitiikka vaikuttaa osaltaan kilpailun edellytyksiin. Kuntien kaavoituksen näkökulmasta asiassa on ongelmallista se, ettei kenelläkään ole vielä riittävää tietoa ja näkemystä siitä, mitä ”elinkeinoelämän toimivan kilpailun edistäminen” kaavoituksessa tehtäviltä ratkaisuilta edellyttää. Asiasta tulisikin laatia ministeriössä mahdollisimman nopeasti riittävä opastava aineisto, jonka pohjalta kunnat voivat kaavoituksessaan ponnistaa. Tähän liittyen tilannetta voitaisiin tämän velvoitteen osalta helpottaa riittävällä siirtymäsäännöksellä.

Maapolitiikan harjoittamista koskevan säännöksen ja maapolitiikan yleiskuvauksen tuominen lakiin on perusteltua. Muutos selventää maapolitiikan lainsäädännöllistä asemaa ja edistää maapoliittisten välineiden käyttöä. Myönteiset taloudelliset vaikutukset kertyvät kustannustehokkaan yhdyskuntarakentamisen ja täydennysrakentamisen edellytysten parantuessa. Säännökset on kirjattu siten, että ne jättävät kunnalle mahdollisuuden tehdä omat maapoliittiset valintansa yhdyskuntien kehittämiseksi.

Kaupan säännöksiä koskevan määräajan pidentäminen kahdella vuodella on perusteltua, jotta eri kaavatasot saadaan vastaamaan ohjaustarvetta. Kuntaliitto kannattaa myös 190 §:n muuttamista esitetyllä tavalla. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen pää- tökseen hallintopakkoa koskevassa asiassa on perusteltua ottaa käyttöön valituslupa korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
vt. johtaja
alueet ja yhdyskunnat 

tags