Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 12.10.2015, Dnro 1687/103/2015, Ulla Karvo

Hallituksen esitys rahoituslakien muuttamisesta

HE laeiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, saariston kehityksen edistämiseksi annetun lain muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

​HE jakautuu kahteen eri asiakokonaisuuteen, joista Kuntaliitto esittää seuraavat näkemyksensä:

 

1. Muutokset lakiin maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta sekä muutokset lakiin saariston kehityksen edistämisestä:

Lakiesityksissä esitetään eräät maaseudun ja saariston kehittämiseen liittyvät tehtävät siirrettäväksi työ- ja elinkeinoministeriöstä maa- ja metsätalousministeriöön sekä joitain teknisiä muutoksia saariston kehityksen edistämisestä annettuun lakiin.

Esitys siirtää työ- ja elinkeinoministeriöstä maa- ja metsätalousministeriöön maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ja saaristoasiain neuvottelukunnan toiminnasta vastaamisen, valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksen sekä kylätoiminnan valtionavun myöntämisen.

Kuntaliitto on jo aiemmassa lausunnossaan (lausunto Perttu Vartiaisen selvityksestä kaupunki-, maaseutu- ja saaristopolitiikan kehittämistarpeista 9.3.2015) todennut tarpeen tarkastella sitä, saadaanko saaristopolitiikalle enemmän vaikuttavuutta kytkeytymällä tiiviimmin maaseutu- ja kaupunkipolitiikan tavoite- ja toimenpidemuodostukseen. Saaristoasiain neuvottelukunnan toiminnan siirtäminen yhdessä maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kanssa maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen tukee erityisesti maaseutu- ja saaristoasioiden tiiviimpää yhteensovitusta.

Esityksessä todetaan, että ”Työ- ja elinkeinoministeriön tehtäviin kuuluu maaseudun kehittämisen yhteensovitus alueiden kehittämisen kanssa”. Jatkossa on tärkeää edelleen hallinnonalojen välisen yhteistyön kautta turvata työ- ja elinkeinoministeriössä tehtävä maaseudun kehittämisen yhteensovitus alueiden kehittämisen kokonaisuuteen.

Esitetyt muutokset tukevat myös julkisen hallinnon niukkenevien resurssien tehokkaampaa käyttöä maaseudun ja saariston politiikkasisältöjen paremmalla yhteensovituksella.

2. Muutokset lakiin alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta:

Esityksessä poistetaan ns. rahoituslaista (8/2014) maakunnan kehittämisrahaa koskevat säädökset ja lisätään säädökset uuden kansallisen alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen tarkoitetun määrärahan käytöstä. Uusi määräraha antaa osaltaan mahdollisuuden kunnille käynnistää yhteistyössä nopeita kilpailukyvyn ja elinkeinorakenteen omaehtoiseen uudistamiseen tähtääviä kokeiluja.

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha tukee merkittävien laaja-alaisten kilpailukykyavausten käynnistämistä ja on merkittävän vipuvaikutuksen omaava väline tilanteessa, jossa alueilla ja kaupunkiseuduilla haetaan nopeita uutta elinvoimaa tukevia suuntia. Siltä osin kun lakimuutoksissa esitetyt menettelyt uuden määrärahan hallinnoinnissa ja myöntämisessä pohjautuvat nyt poistuvan maakunnan kehittämisrahan menettelyihin ja tuen kohteisiin, ei Kuntaliitolla ole huomauttamista.

Kuntaliitto haluaa kiinnittää huomiota uuden määrärahan rajallisuuteen (10 milj. euroa vuodelle 2016) suhteessa esitettyihin käyttökohteisiin (innovaatiot ja ennakoiva rakennemuutos, kasvusopimukset, kasvukäytävät sekä metropolialueet). Rahoitettavien toimien osalta on huolehdittava niiden kytkeytymisestä ao. alueellisen kehittämisen kokonaisuuteen niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa myös silloin kun työ- ja elinkeinoministeriö vastaa rahoituksen kohdentamista koskevasta päätöksenteosta (kasvusopimukset ja -käytävät). Näin huolehditaan uusien kehittämisavauksien ja -prosessien vipuvaikutuksen tehokkaasta hyödyntämisestä alueilla mm. erilaisten jatkorahoitusten turvin.

Pykälään 6 tehty lisäys työ- ja elinkeinoministeriön valtuudesta myöntää valtion rahoitusta Euroopan alueellinen yhteistyö-tavoitteen yhteistyöohjelmiin on kannatettava.

Esityksessä todetaan, että 11 §:ään lisätään uusi informatiivisluonteinen 1 momentti. Se tulisi kuulua seuraavasti: ”Tukea myönnettäessä noudatetaan, mitä valtiontuen edellytyksistä ja rajoituksista Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään. Silloin kun valtiontukea syntyy ja Euroopan komissio on hyväksynyt sen, noudatetaan lisäksi, mitä tukea koskevassa päätöksessä määrätään.” Näin siksi, että näissä rahoituksissa ei välttämättä aina synny valtiontukea.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
Johtaja 

 

Ulla Karvo
kehityspäällikkö

tags
Ulla Karvo

Ulla Karvo

EU-asioiden päällikkö
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, KV-tiimi
+358 9 771 2523, +358 50 512 2232
Vastuualueet
  • kuntaliiton EU-edunvalvonnan kehittäminen ja koordinaatiovastuu Helsingissä yhdessä KV-tiimin kanssa
  • EU- lausuntovalmistelua koskevan kokonaisuuden koordinointi
  • alueiden komitean koordinaattoritehtävän hoitaminen
  • Brysselin toimiston toiminnan tukeminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä Brysselin toimiston johtajan kanssa