Lausunto valtiovarainministeriölle 7.9.2015, dnro 1446/03/2015, Kirsi Mononen

Hallituksen esitysluonnos laiksi kuntarakennelain muuttamisesta

Kuntarakennelaki esitetään muutettavaksi siten, että laista kumottaisiin säännökset kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta, jotka koskevat kuntien velvollisuutta selvittää yhdistymistä, selvitysvelvollisuuden edellytyksiä sekä selvityksen määräaikoja. 

​Yhdistymisavustuksen maksaminen ei enää edellyttäisi, että kuntien yhdistymisselvitys täyttää selvitysalueita ja selvityksen määräaikoja koskevat edellytykset. Säännökset selvitysavustuksista kumottaisiin kuitenkin niin, että selvitysvelvollisuuden voimassa ollessa aloitettuihin selvityksin tukea voidaan maksaa. Yhdistymisavustusta ja valtionosuuksien vähenemisen korvaamista koskeviin säännöksiin tehtäisiin selvitysvelvollisuuden kumoamisesta johtuvat muutokset. Mainittuja lainkohtia ei kuitenkaan sovelleta enää vuoden 2017 jälkeen voimaan tuleviin kuntajaon muutoksiin.

Kuntajaon muutoksissa sovellettava säännös henkilöstön viiden vuoden irtisanomissuojasta esitetään kumottavaksi. Irtisanomissuoja koskisi edelleen ennen lain voimaan tuloa päätettyjä kuntaliitoksia. Vuonna 2016 voimaan tulevissa yhdistymisissä yhdistymissopimuksia voitaisiin kuntien valtuustojen päätöksellä muuttaa siten, että irtisanomissuoja ei sovelleta. Lisäksi uuden kuntaliitoksen tilanteissa irtisanomissuoja jatkuisi ajan, jonka se on voimassa johtuen edellisestä kuntaliitoksesta.

Lausunto

Kuntaliitto pitää perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseen liittyvien säännösten kumoamista.

Ehdotuksen mukaan yhdistymisavustuksia ja valtionosuuksien vähenemisen korvaamista koskevat säännökset olisivat muutettuina voimassa koskien viimeistään 1.1.2017 toteutettavia kuntaliitoksia. Tämän jälkeen avustuksia ja korvauksia ei enää maksettaisi.

Hallitusohjelman mukaan hallitus edistää vapaaehtoisia kuntaliitoksia.  Ottaen huomioon hallitusohjelman sekä kuntarakennelain mukaiset kuntajaon kehittämisen tavoitteet, on jatkossakin välttämätöntä, että kuntaliitosten toteutumista edistetään yhdistymisavustuksilla ja korvauksilla valtionosuuksien vähenemisestä.  Vastaavat säännökset ovat olleet aina kuntarakennelaissa ja sitä edeltäneessä kuntajakolaissa.

Henkilöstön irtisanomissuojaa koskevien säännösten kumoaminen on perusteltua ja luo edellytyksiä uuden kunnan toiminnan kehittämiselle. Vuoden 2016 toteutuvien kuntaliitosten osalta irtisanomissuojasta luopuminen edellyttäisi kuitenkin yhdistymissopimusten avaamista ja valtuustojen uudelleen käsittelyä. Tämä on raskas prosessi. Kuntaliitto esittää vielä harkittavaksi ehdotusta, että muutokset koskisivat jo vuoden 2016 alussa toteutuvia kuntaliitoksia. Siirtymäsäännös liittyvien kuntien erilaisten irtisanomissuojasäännösten voimassaolosta on tulkinnanvarainen. 

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
toimitusjohtaja 

Kirsi Mononen
johtava lakimies

 

Lisää aiheesta

tags