Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle 15.10.2015, dnro 1776/03/2015, Terhi Päivärinta ja Kari Sjöholm

HE 30/ 2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi 2016

Suomen Kuntaliitto esittää kohteliaimmin Nuorisotakuun toteuttamisesta ja etsivästä nuorisotyöstä seuraavaa.

​Kunnissa on jo vuosia ollut meneillään lukuisia eri toimenpiteitä, joilla edistetään nuorten kou­lutukseen pääsyä, tuetaan nuorten työllistymistä ja ehkäistään syrjäytymistä. Etsivä nuoriso­työ ja nuorten työpajatoiminta ovat esimerkiksi vakiinnuttaneet  asemansa kunnallisen nuori­ sotyön keskeisinä työmuotoina ja nuorisolain edellyttämä nuorten ohjaus- ja palveluverkosto on perustettu lähes jokaiseen kuntaan.

Etsivää nuorisotyö kattaa nyt jo 97 prosenttia Manner-Suomen kunnista ja toiminta tavoittaa yhdessä nuorten työpajatoiminnan kanssa yli 30 000 nuorta vuodessa. Vuonna 2015 valtion­ avulla tuettua etsivää nuorisotyötä teki lähes 500 työntekijää. Nuorten työpaja toimii yli 200 kunnassa ja kattaa noin 92 prosenttia Manner-Suomen kunnista. Nuorten työpajatoiminnasta on saatu hyviä kokemuksia, sillä yli 70 prosenttia sijoittuu pajajakson jälkeen joko koulutukseen, työhön tai muuhun aktiivitoimintaan. Nuorten työpajatoiminta työllistää  noin 2000 työntekijää.

Valtion talousarvioesityksessä  on erääksi nuorisotyön keskeisimmäksi toimenpiteeksi esitetty etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan tukeminen.

Kuntaliiton näkemyksen mukaan etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajat ovat käytännössä hyvin toimivia ja onnistuneita työmuotoja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Toiminnan edelleen kehittäminen voidaan turvata vain riittävällä valtion rahoituksella. Hyvin alkanutta toimintaa ei tule vaarantaa leikkauksilla.

Hallituksen esityksessä Nuorten työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön on esitetty ensi vuodelle 15, 5 M€, missä on vähennystä tähän vuoteen verrattuna yhteensä 7,5 M€. Osaami­sen ja koulutus: Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan kärkihankkeella on esitetty momen­tille lisärahoitusta 2 M€. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että edelleen momentilla on vähen­nystä 5,5 ML. Myös työministeriön määrärahoista on esitetty huomattavia leikkauksia. Leik­kaukset vaarantavat oleellisesti Nuorisotakuun paikallista toteuttamista kunnissa. Leikkaukset saattavat johtaa kunnissa nuorisotyön henkilöstöleikkauksiin juuri kun käytännön toiminta on saatu kunnissa hyvin liikkeelle.

Suomen Kuntaliitto esittää, että momentille 29.91.51 Nuorten työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö lisätään 5,5 miljoonaa euroa vuodelle 2016 uusien työ- ja toimintamuotojen  kehittämiseen.

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.