Kuuleminen hallintovaliokunnassa, Dnro 5729/90/2014 13.1.2015, Annukka Mäkinen

HE 317/2014 vp laeiksi alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39§:n muuttamisesta

HE 317/2014 vp laeiksi alueiden kehittämisestä ja  raken­nerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 39§:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Euroopan alueellinen yhteistyötavoitetta ja sen mukaista ohjelmatyötä koskevat muutosesi­tykset sekä ns. hallinto- että rahoituslaissa:

Suomi osallistuu ohjelmakaudella 2014-2020 kaikkiaan yhdeksään Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmaan. Keskisen Itämeren ohjelmassa (Central Baltic) hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaisen tehtävistä vastaa Varsinais-Suomen  liitto. Esitetyt pykälämuutokset täsmentävät menettelyjä, joita ohjaa vahvasti EU:n asetus Euroopan alueellisesta yhteistyös­tä. Euroopan alueellinen yhteistyö-ohjelmatyötä  koskevat muutosesityksiin ei Kuntaliitolla ole huomauttamista.

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta:

Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää tukea, vähämerkityksistä tukea sekä vähävarai­simmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastoa koskevat muutosesitykset ovat luonteel­taan lähinnä teknisiä eikä niihin ole huomauttamista. Täsmennyksiin sähköisiä tuki- ja maksatuspäätöksiä koskien (23§ ja 26§) ei ole myöskään huomauttamista.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Annukka Mäkinen
erityisasiantuntija

tags