Lausunto hallintovaliokunnalle 17.9.2015, Dnro 1566/03/2015

HE 8/2015 vp laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä

​Eurooppalaisen alueellisen yhteistyöyhtymän (EAYY) tarkoituksena on helpottaa jäsenvaltioi­den ja niiden alue- ja paikallisviranomaisten rajat ylittävää, alueiden ja valtioiden välistä yh­teistyötä. Yhtymän perustaminen on vapaaehtoista.

Yhtymien puitteissa yhtymän jäsenet voi­vat toteuttaa yhteisiä hankkeita, vaihtaa kokemuksia sekä tehostaa aluekehittämisen ja alue­suunnittelun koordinointia.

Suomessa on EU:n ohjelmakaudella 2014-2020 käynnissä kolmen rajanylittävää ohjelmaa, joi­den puitteissa lakiehdotusta periaatteessa voitaisiin soveltaa. Lisäksi komissiossa on hyväksyttävänä kolme Venäjän suuntaista ENI CBC -yhteistyöohjelmaa jotka lakiesityksen mukaan voisivat myös yhtymäsäädöstä hyödyntää.

Käsittelyssä olevassa lakiesityksessä yhtymän tehtävät on rajattu koskemaan alueellisen yhteistyön helpottamista ja edistämistä EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi ml. sisämarkkinoiden esteiden poistaminen. Yhtymän tehtäviä koske­van lakiesityksen pykälän 3 mukaan yhtymälle voidaan antaa Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien ja hankkeiden täytäntöönpanetehtäviä sekä eurooppalaista alueellista yhteistyötä koskevassa asetuksessa mainittuja yhteistyötehtäviä, joita rahoitetaan muulla kuin EU­ rahoituksella. Muita tehtäviä ei yhtymälle voida antaa.

Tähän asti suomalaisten kuntien ja maakuntien kiinnostus yhtymämuodon hyödyntämiseen eurooppalaisten alueellisten yhteistyöohjelmien osalta on ollut varsin vähäistä. Sinänsä laki­ esitys eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymästä antaa selkeästi säädellyn kansallisen kehyksen, johon Kuntaliitolla ei ole huomauttamista.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Annukka Mäkinen
erityisasiantuntija

tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat