Lausunto hallintovaliokunnalle 17.9.2015, Dnro 1566/03/2015

HE 8/2015 vp laiksi eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä

​Eurooppalaisen alueellisen yhteistyöyhtymän (EAYY) tarkoituksena on helpottaa jäsenvaltioi­den ja niiden alue- ja paikallisviranomaisten rajat ylittävää, alueiden ja valtioiden välistä yh­teistyötä. Yhtymän perustaminen on vapaaehtoista.

Yhtymien puitteissa yhtymän jäsenet voi­vat toteuttaa yhteisiä hankkeita, vaihtaa kokemuksia sekä tehostaa aluekehittämisen ja alue­suunnittelun koordinointia.

Suomessa on EU:n ohjelmakaudella 2014-2020 käynnissä kolmen rajanylittävää ohjelmaa, joi­den puitteissa lakiehdotusta periaatteessa voitaisiin soveltaa. Lisäksi komissiossa on hyväksyttävänä kolme Venäjän suuntaista ENI CBC -yhteistyöohjelmaa jotka lakiesityksen mukaan voisivat myös yhtymäsäädöstä hyödyntää.

Käsittelyssä olevassa lakiesityksessä yhtymän tehtävät on rajattu koskemaan alueellisen yhteistyön helpottamista ja edistämistä EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi ml. sisämarkkinoiden esteiden poistaminen. Yhtymän tehtäviä koske­van lakiesityksen pykälän 3 mukaan yhtymälle voidaan antaa Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmien ja hankkeiden täytäntöönpanetehtäviä sekä eurooppalaista alueellista yhteistyötä koskevassa asetuksessa mainittuja yhteistyötehtäviä, joita rahoitetaan muulla kuin EU­ rahoituksella. Muita tehtäviä ei yhtymälle voida antaa.

Tähän asti suomalaisten kuntien ja maakuntien kiinnostus yhtymämuodon hyödyntämiseen eurooppalaisten alueellisten yhteistyöohjelmien osalta on ollut varsin vähäistä. Sinänsä laki­ esitys eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymästä antaa selkeästi säädellyn kansallisen kehyksen, johon Kuntaliitolla ei ole huomauttamista.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Annukka Mäkinen
erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!