Eduskunnan hallintovaliokunta, HE 86/2015 vp, Dnro 1989/03/2015, 12.11.2015, Annukka Mäkinen

HE 86/2015 vp laeiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 86/2015 vp laeiksi maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, saariston kehityksen edistämiseksi annetun lain 14§:n muuttamisesta sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta

​Hallituksen esitys jakautuu kahteen eri asiakokonaisuuteen:

  1. Muutokset lakiin maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkei den rahoituksesta sekä muutokset lakiin saariston kehityksen edistämisestä:
    Kuntaliiton näkemyksen mukaan saaristoasiain neuvottelukunnan toiminnan siirtäminen yhdessä maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kanssa maa- ja metsätalousministeriön yhteyteen tukee erityisesti maaseutu- ja saaristoasioiden tiiviimpää yhteensovitusta ja on positiivinen asia. Kuntaliitolla ei ole huomautettavaa esitettyä tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksen sekä kylätoiminnan valtionavun myöntämisen siirtoa koskien.
  2. Muutokset lakiin alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta:
    Esityksessä poistetaan ns. rahoituslaista (8/2014) maakunnan kehittämisrahaa koskevat säädökset ja lisätään säädökset uuden kansallisen alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen tarkoitetun määrärahan käytöstä. Uusi määräraha antaa osaltaan mahdollisuuden kunnille käynnistää yhteistyössä nopeita kilpailukyvyn ja elinkeinorakenteen omaehtoiseen uudistamiseen tähtääviä kokeiluja. Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha tukee laaja-alaisten kilpailukykyavausten käynnistämistä ja on määrärahan rajallisuudesta huolimatta (10 milj. euroa v. 2016) merkittävä vipuvaikutuksen omaava väline tilanteessa, jossa alueilla ja kaupunkiseuduilla haetaan nopeita uutta elinvoimaa tukevia suuntia.

Siltä osin kun lakimuutokset uuden määrärahan hallinnoinnissa ja myöntämisessä pohjautuvat poistettavaksi esitettävän maakunnan kehittämisrahan menettelyihin ja tuen kohteisiin, ei Kuntaliitolla ole huomauttamista. Työ- ja elinkeinoministeriön päätettäväksi esitettyjen kasvusopimusten ja -käytävien kytkeytymisestä muuhun alueellisen kehittämisen kokonaisuuteen on huolehdittava jo prosessin alkuvaiheessa, jotta turvataan myönnetyn rahoituksen ns. vipuvaikutuksen hyödyntäminen (saadaan pienellä kehittämisrahalla uusia ja isompia hankkeita ja investointeja liikkeelle).

Pykälään 6 tehty lisäys työ- ja elinkeinoministeriön valtuudesta myöntää valtion rahoitusta Euroopan alueellinen yhteistyötavoitteen yhteistyöohjelmiin on kannatettava.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Annukka Mäkinen
erityisasiantuntija

tags
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat