Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 13.11.2015, Dnro 2012/03/2015, Sami Uotinen

HE laiksi eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 § muuttamisesta

​Yleistä

Kuntaliitto pitää kannatettavana eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisen jatkamista vuoden 2018 loppuun saakka. Näiden velvoitteiden tarkoituksena on estää olemassa olevien sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden purkautuminen. Yhteistoiminta-alueiden toiminnan jatkamisella turvattaisiin alueiden palvelujen häiriötön jatkuminen siihen saakka, kunnes sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen mukaiset uudet järjestämisvastuulliset organisaatiot aloittavat toimintansa.

Puitelain velvoitteet eivät ole estäneet kuntia vaihtamasta yhteistoiminta-alueesta toiseen, jos syntyvä rakenne täyttää kaikkien kuntien osalta puitelain velvoitteet. Ehdotettu puitelain velvoitteiden voimassaolon jatkaminen ei siten estäisi kuntia ja lain tarkoittamia yhteistoiminta-alueita sopimasta esimerkiksi yhteistoiminnan laajentamisesta. Kunnilla olisi myös mahdollisuus, muttei velvollisuutta siirtää sosiaalihuollon tehtävät yhteistoiminta-alueelle.

Puitelain velvoitteet koskevat kuitenkin enää vain osaa kuntia. Hallitus ei vuoden 2012 kesäkuussa käyttänyt yleistä toimivaltaa velvoittaa niitä kuntia, jotka eivät olleet määräaikaan mennessä muodostaneet puitelain mukaisesti yhteistoiminta-alueita. Näin ollen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueita koskevat velvoitteet kohtelevat kuntia eri lailla johtuen siitä ovatko kunnat aikanaan noudattaneet puitelakia vai eivät. Kuten hallituksen esitysluonnoksessa on todettukin, tilanteen ei siten voida katsoa olevan kuntien kannalta yhdenvertainen. Vaikka perustuslain yhdenvertaisuutta koskeva 6 § ei lähtökohtaisesti suojaa kuntien yhdenvertaisuutta, voidaan esityksen ajatella olevan tulkinnanvarainen siltä osin, voidaanko tällaista väliaikaista sääntelyä kunnallinen itsehallinto huomioiden edelleen jatkaa, kun se rajoittaa päätösvaltaa joidenkin kuntien osalta. Tavoitteena on kuitenkin ollut turvata eri välivaiheissa yhteistoiminta-alueissa mukana olevien pienten kuntien asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuus.  Edellä mainituista syistä Kuntaliitto pitää kannatettavana myös sitä, että esityksen säätämisjärjestyksestä tulisi saada perustuslakivaliokunnan lausunto.

SUOMEN KUNTALIITTO

Sami Uotinen
johtava lakimies 

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää