Lausunto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 13.11.2015, Dnro 1996/03/2015, Päivi Koivuranta-Vaara

Kansalaisaloite terveydenhuollon henkilökunnan lakisääteisestä oikeudesta kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä

​Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyytää Kuntaliitolta lausuntoa kansalaisaloitteesta, joka esittää terveydenhuollon henkilökunnalle oikeutta kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä.

Aloitteessa ehdotetaan lakiin raskauden keskeyttämisestä uutta pykälää, jonka mukaan terveydenhuollon henkilökunnalla olisi oikeus eettisen tai uskonnollisen vakaumuksen perusteella kieltäytyä suorittamasta raskauden keskeytystä, ellei naisen henki ole vaarassa. Vakaumuksen perusteella lääkärillä olisi oikeus kieltäytyä laatimasta raskauden keskeytykseen johtavaa lausuntoa. Oikeudet koskisivat myös opiskelijoita. Raskaana olevien naisten oikeudet taattaisiin alueellisin järjestelyin.

Laki raskauden keskeyttämisestä on ollut Suomessa voimassa yli neljä vuosikymmentä ja se on kansainvälisesti arvioituna varsin tiukka. Aborttien määrä on viime vuosina jatkuvasti vähentynyt ja oli vuonna 2014 alhaisin 15 vuoteen ja trendi on jatkunut kuluvan vuoden aikana.

Terveydenhuollon henkilökunnalla ei ole ollut oikeutta kieltäytyä osallistumasta raskauden keskeyttämiseen. Julkisessa terveydenhuollossa raskauden keskeytys kuuluu lääkärien virkavelvollisuuksiin, mikä lääkärin tulee ottaa huomioon työhön hakeutuessaan ja myös erikoisalaa valitessaan.

Henkilökunnan vakaumukseen liittyvät kysymykset on pyritty työpaikoilla ratkaisemaan yhteisesti sopimalla, työjohdollisin ja kollegiaalisin keinoin. Kaikissa tilanteissa on kuitenkin ensisijaisesti turvattava potilaan oikeus saada Suomessa lailliseksi määriteltyä hoitoa ja vaikeassa tilanteessa tarvitsemaansa tukea.

Kuntaliitto pitää aloitteessa ehdotettua lakimuutosta tarpeettomana.

SUOMEN KUNTALIITTO

Päivi Koivuranta-Vaara
hallintoylilääkäri

tags