Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 31.8.2015 Dnro 1340/03/2015, Maaret Botska Mervi Kuittinen

Lausunto Arkistolain jatkotyöryhmän muistiosta

Suomen Kuntaliitto toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön arkistolain jatkotyöryhmän muistiosta seuraavaa: 

Nykyinen arkistolaki on vanhentunut ja sitä on uudistettava laajemmin kokoamalla yhteen yleislakiin kaikki keskeiset tiedonhallintaa ja tietojen käsittelyä julkishallinnossa koskevat säännökset ottaen huomioon informaation koko elinkaari. Pyrkimys yhtenäistää viranomaisten tietoaineistojen käsittelyä koskevaa sääntelyä on tulevaisuuden kannalta ehdottomasti tarpeellista.

Muistiossa esitetyt pyrkimykset luoda perusta viranomaisten tietoaineistojen pysyvälle sähköiselle säilytykselle ja ehdotus yhdenmukaisen sähköisen arkistoinnin ja säilytyksen palvelukokonaisuuden aikaansaamiseksi on myös kannatettavaa. Mahdollisuus sähköiselle säilytykselle ei saisi kuitenkaan rajoittua pelkästään viranomaisten pysyvästi säilytettäviin tietoaineistoihin vaan sen tulisi kattaa laajemmin myös muut pitkäaikaisesti säilytettävät tietoaineistot. Erityisen tärkeää on selkeyttää tiedonhallinnan ohjausta ja sitä koskevaa toimivallan jakoa eri viranomaisten kesken.

Kuten jatkotyöryhmä on itse todennut, muistio hallituksen esityksen muodossa ei ole valmis toteutettavaksi suoraan vaan se vaati vielä paljon työtä ja selvityksiä mm. tulevien säännösten kustannusvaikutuksista kuntasektorilla.
Jatkovalmistelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota kattavaan vaikutusten arviointiin ja säädösten soveltamisalaan kuntasektorin osalta. Säädösten joustavuus hallinnossa tulee huomioida ja hallinnollista taakkaa ei tule oleellisesti lisätä lupakäytännöillä. Tavoitteena tulee olla toimiva kokonaisuus kustannustehokkuus, helppokäyttöisyys ja tietojen joustava hyödynnettävyys.

Tietohallintolain integrointia yleislakiin tulisi vielä selvittää sekä sääntelyä selkeyttää.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Heikki Lunnas  
tietoyhteiskunta-asiain päällikkö

Maaret Botska
kehityspäällikkö

tags