Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle 17.9.2015, dnro 1454/03/2015, Ilari Soosalu ja Sari Korento

Lausunto eduskunnan hyväksymään tilintarkastuslakiin liittyvistä asetusluonnoksista

Työ- ja elinkeinoministeriö on 20.8.2015 pyytänyt lausuntoa eduskunnan 12.3.2015 hyväksymään tilintarkastuslakiin liittyvistä asetusluonnoksista. Asetusluonnokset ovat: 
• valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta 
• työ- ja elinkeinoministeriön asetus tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä 
• sekä valtioneuvoston asetus Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.  

Asetusluonnokset liittyvät työ- ja elinkeinoministeriössä vireillä olevaan tilintarkastajajärjestelmän kokonaisuudistukseen. Eduskunta on hyväksynyt uuden tilintarkastuslain ja lain julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta 12.3.2015, jotka vahvistettaneen syyskuussa 2015. Asetukset tulisivat voimaan 1.1.2016 samanaikaisesti uuden tilintarkastuslain kanssa. 

Tässä Kuntaliiton lausunnossa arvioidaan tilintarkastajan hyväksymisedellytyksiä koskevaa asetusluonnosta ensisijaisesti kunnan hallinnon ja -talouden tarkastuksen näkökulmasta. 

Valtioneuvoston asetukset tilintarkastuksesta ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

 

Kuntaliitolla ei ole huomauttamista valtioneuvoston asetukseen tilintarkastuksesta ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.

 

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä

Kuntaliitto on aikaisemmissa lausunnoissaan puoltanut tilintarkastajajärjestelmien yhtenäistämistä, mikäli julkisen hallinnon tilintarkastuksen edellyttämä toimintaympäristön tuntemus ja osaaminen pidetään korkealla tasolla. Tilintarkastajan hyväksymisedellytyksiä koskevan asetusluonnoksen 2:8 §:n mukaan julkissektorin opintovaatimuksia on lisätty kaksinkertaiseksi aikaisempaan asetusluonnokseen nähden. Kuntaliitto pitää hyvänä julkissektorin opintovaatimusten lisäämistä. Tilintarkastuslakiin jäi kuitenkin mahdollisuus korvata nämä opinnot 1,5 vuoden kokemuksella julkisella sektorilla asetusluonnoksessa tarkemmin esitetyllä tavalla tai osittain lisätehtävillä. Kuntaliiton näkemyksen mukaan opinnot korvaavan kokemuksen tulisi olla huomattavasti pidempi. Kuntaliitto pitää kuitenkin hyvänä sitä, että asetusluonnoksen 2:10 §:ssä lisätehtävien suorittamismahdollisuus on rajoitettu pitkän, ammattimaisen työkokemuksen omaaville hakijoille.

 

Tilintarkastajan hyväksymisedellytyksiä koskevan asetusluonnoksen 3:23 §:ssä säädetään UJHT 12 §:n 21 momentissa tarkoitetun siirtymäkokeen sisällöstä. Asetusta koskevan muistion mukaan siirtymäkoe vastaisi HTM-tutkinnon 1 osaa. Koe olisi kevennetty, jolloin tehtävistä suoritettaisiin vapaavalintaisesti vain puolet. Kuntaliiton näkemyksen mukaan tämä on perusteltua. Kuntaliitto kuitenkin ehdottaa, että JHTT-tarkastajan ammattitaito ja osaaminen JHT-tilintarkastajan tehtäviin voitaisiin osoittaa vaihtoehtoisesti myös esimerkiksi hyväksytyllä esseekirjoituksella.

Uuden tilintarkastuslain 12 luvun 2 §:n 3 momentin 1. virke kuuluu seuraavasti: ”Sen estämättä, mitä 2 luvun 2, 5 ja 6 §:ssä ja julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain 12 §:ssä säädetään, voidaan sellaisessa yhteisössä tai säätiössä, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta, tilintarkastajaksi valita viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 päättyvälle tilikaudelle HT-tilintarkastajan sijasta JHTT-tilintarkastaja.” Uuden kuntalain (410/2015) mukaan kunnalla ja sen konserniin kuuluvilla yhteisöillä tulee pääsääntöisesti olla sama tilintarkastaja. Sekä uuden kuntalain että kumotun kuntalain (365/1995) mukaan valtuusto valitsee tilintarkastajan enintään kuuden tilikauden ajaksi. On mahdollista, ettei JHTT-tilintarkastaja läpäise ensimmäisellä tai toisella kerralla siirtymäkoetta. Tällöin voi syntyä tilanne, ettei hän ole enää kelpoinen tarkastamaan niitä yhteisöjä, joita hän vielä vuonna 2016 tarkasti. Tämän vuoksi Kuntaliitto ehdottaa em. määräajan pidentämistä viidellä vuodella.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ilari Soosalu 
johtaja, kuntatalous 

Sari Korento
kehittämispäällikkö

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.