Ympäristöministeriölle 17.9.2015 Dnro 1412/03/2015, Laura Hassi

Lausunto esityksestä laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi

Lausunto esityksestä laiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

​Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia. Lisäksi erityisryhmiä koskevaan muuhun lainsäädäntöön esitetään eräitä lakimuutoksia. Muutoksilla pyritään tehostamaan eritysryhmien asumiseen tarkoitettua avustusten käyttöä siten, että avustukset kohdistuisivat eniten tukea tarvitseville henkilöryhmille.

Esityksen merkittävin muutos koskee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen myöntämää investointiavustusta. Avustus on tarkoitettu erityisryhmille tuotettujen asuntojen rakentami- seen. Avustus on porrastettu neljään luokkaan: alin avustus kattaa 10 ja ylin 50 prosenttia asunnon tuotantokustannuksista. Luonnoksessa esitetään, että alin avustusluokka poistetaan käytöstä. Alimman avustuksen piiriin ovat kuuluneet opiskelija-, nuoriso- ja senioriasunnot.

Perusteluksi muistiossa esitetään investointiavustuksen käytön selkeyttämistä: investointiavustuksen tulee kohdistua asuntoihin, joiden varustaminen tai tilaratkaisut vaativat normaalia kalliimpia investointeja. Käytännössä investointiavustus rajataan palveluasumiseen, ja yksinomaan elämänvaiheeseen liittyvä asuntotarjonta jää avustuksen ulkopuolelle.

 

Kuntaliiton näkemyksen mukaan opiskelijoille suunnattu asuntotuotanto ei ole suoraan rinnastettavissa nuoriso- tai senioriasuntojen tuottamiseen vaikka investointiavustuksia koskeva laki ne yhteen niputtaakin. Opiskelija-asuntojen tuotannon hidastuminen vaikuttaa opiskelijoiden lisäksi vuokra-asuntomarkkinoille yleisesti. Suurimmat yliopistokaupungit ovat vuokra- asuntokysynnän kärjessä, ja opiskelija-asuntojen tuotanto on helpottanut vuokra-asuntomarkkinoiden painetta näissä kaupungeissa merkittävästi.

 

Opiskelija-asuntojen tarjonnan kiristyminen kanavoi kysyntää vapaille vuokra-asuntomarkkinoille ja pitää osaltaan yllä korkeaa vuokratasoa suurimmissa kaupungeissa. Pääkaupunkiseudun opiskelija-asuntotuotantoa helpottaa Helsingin seudulle osoitettu käynnistysavustus. Kuntaliitto katsoo, että ennen lakiesityksen hyväksymistä on kuitenkin varmistettava myös toimintaedellytysten jatkuminen muissa suurimmissa yliopisto- ja korkeakoulukaupungeissa. Kohtuuhintainen asuminen on yksi perusedellytyksistä, joilla taataan kaikille nuorille tasa-arvoiset mahdolli- suudet korkea-asteen opintoihin.

 

Nuoret (alle 35-vuotiaat) ja seniorit (yli 55-vuotiaat) ovat ryhmiä, jotka asuvat pääasiassa normaalissa asuntokannassa hallintamuodosta riippumatta. Kuntaliitto tähdentää, että investointiavustuksesta luopumisen myötä valtion tulee huolehtia siitä, että pysyvään kohtuuhintaiseen asumiseen valmistuu riittävästi asuntoja vuosittain. Näillä näkymin Helsingin seudulle suunnattu käynnistysavustus jää ainoaksi valtion tueksi, jolla edistetään säänneltyä perustuotantoa.

Nyt esillä oleva luonnos tuo teknisluonteisen muutoksen ARA-asukasvalintaan. Esityksessä on muutettu asukasvalintaa koskevaa säädöstä maahanmuuttajien osalta siten, että oleskeluluvan haltijalle voidaan myötää ARA-vuokra-asunto riippumatta oleskeluluvan pituudesta. Nykyinen säädös edellyttää hakijalta vähintään vuoden oleskelulupaan. Muutoksella tavoitellaan maahanmuuttajien yhdenvertaista kohtelua asukasvalinnassa. Käytännössä alle vuoden oleskeluluvalla asuntoa hakeneiden määrä on ollut vähäinen eikä muutoksella ole vaikutusta tä- män syksyn maahanmuuttoaallon asumisongelmiin.

Kuntaliitto haluaa korostaa, että tämän syksyn kuluessa maahan saapuneiden turvapaikanhakijoiden suuret määrät johtava ARA-vuokra-asuntojen lisääntyvään kysyntään muutamien kuukausien päästä. Noin 80 prosenttia oleskeluluvan saaneista etsii oma-aloitteisesti itselleen kotikunnan ja asunnon. Suurin osa heistä suuntaa pääkaupunkiseudulle. Yllättäen maahanmuuttajien asumisesta on tulossa Sipilän hallituksen merkittävin asuntopoliittinen kysymys, jonka heijastusvaikutukset suurimpien kaupunkien vuokra-asuntomarkkinoille ovat väistämättömät. Kuntaliitto edellyttää aktiivista otetta myös hallituksen taholta heijastusvaikutusten hallitsemiseksi.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat

Laura Hassi
asiantuntija, asuntoasiat

tags
Laura Hassi

Laura Hassi

Asumisen erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2264, +358 50 562 7665
Vastuualueet
  • kuntien asumisen kehittäminen
  • kuntien palvelu asuntoasioissa
  • valtakunnalliseen asuntopolitiikkaan ja alan säännöksiin vaikuttaminen