Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle 22.9.2015, dnro 1605/03/2015

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Yleistä

Esitysluonnoksen mukaan muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain yksityisen hoidon tuen myöntämistä koskevaa sääntelyä. Esitys liittyy hallituksen esitysluonnokseen varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamisesta, jossa lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen muutettaisiin 20 tuntiin viikossa. Vastaavat rajaukset ehdotetaan tehtäväksi yksityisen hoidon tukeen.

Kuntaliitto pitää esitysluonnoksen mukaisia muutoksia pääosin hyvinä. Perheen valitessa lapselleen hoitopaikan yksityisen palveluntuottajan toiminnasta, lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja perheen saama yksityisen hoidon tuen tulee noudattaa varhaiskasvatuslaissa määriteltyä oikeutta.

Taloudellisten vaikutusten arviointi

Luonnoksen mukaan muutos tulisi alentamaan yksityisen hoidon tuen kustannuksia arviolta 0,5-1M€. Kunnat saattavat lainmuutoksen seurauksena muuttaa kuntalisäehtoja, mikä osaltaan vaikuttaa kuntien kustannuksiin. Luonnoksessa ei ole ollenkaan käsitelty vaikutuksia kuntien talouteen ja toimintaan.

Kuntaliitto huomauttaa, että on erittäin vaikea arvioida yksityisen hoidon tuen kustannusten muutosta. Muutos saattaa myös lisätä lasten siirtymistä kunnallisen palvelun piiriin erityisesti niiden lasten osalta, joilla ei ole 20 tuntia laajempaa oikeutta varhaiskasvatukseen, ts. mahdollinen yksityisen hoidon tuen kustannusten väheneminen saattaa lisätä kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisen kustannuksia. Yksityisen hoidon tuen pienenemisellä on myös merkittävä vaikutus palveluntuottajien toimintaan ja muutos saattaa aiheuttaa toiminnan lopettamista, mikä myös osaltaan lisää kunnan kustannuksia varhaiskasvatuksen järjestämisen osalta.

Kuntaliitto muistuttaa, että lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 9 §:n mukaisesti kunnat korvaavat Kansaneläkelaitokselle aiheutuvat kustannukset lukuun ottamatta 3 §:n 2 ja 3 momentin nojalla maksetusta tuesta aiheutuvia kustannuksia, jotka valtio korvaa Kansaneläkelaitokselle.

Kuntaliitto vaatii, että esityksen perusteluosassa tulee kuvata tukien rahoitus ja vaikutukset kuntien talouteen ja toimintaan.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Luonnoksen yksityiskohtaisten perustelujen 3 §:n ja 4 §:n mukaan arviointi sen osalta, milloin kyseessä on varhaiskasvatuslain 11 a §:n 2-4 momentissa tarkoitettua 20 viikkotuntia laajempi oikeus varhaiskasvatukseen, tehtäisiin kunnassa.

Tuen hakijan tulisi ensin esittää kunnalle varhaiskasvatuslain 11 a §:n muuttamista koskevan lakiehdotuksen mukainen peruste laajemmalle oikeudelle. Kunnan olisi sen jälkeen annettava Kansaneläkelaitokselle tieto lapsen laajemmasta oikeudesta varhaiskasvatukseen.

Kuntaliitto huomauttaa, että muutoksesta seuraa kunnalle uusi hallinnollinen tehtävä, mikä lisää kustannuksia. Kuntakohtaiset erot ovat suuria, johtuen yksityisen palvelutoiminnan erilaisista määristä kunnissa.

Kuntaliitto toivoo, että Kansaneläkelaitos mahdollistaa asian toteuttamisen sähköisesti ja kunnan omat asiakastietojärjestelmät voisivat toimia yhdessä Kansaneläkelaitoksen järjestelmien kanssa.

Esitysluonnoksen 23 §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa Kansaneläkelaitokselle niistä lapsen varhaiskasvatusoikeuden muutoksista, joilla olisi vaikutusta yksityisen hoidon tuen tasoon.

Kuntaliitto muistuttaa, että toimintatapa lisää kunnan hallinnon työtaakkaa ja lisää kustannuksia. Varhaiskasvatuslain 11 a ja 11 b §:n muuttamista koskevan lakiehdotuksen mukaan huoltajan tulee ilmoittaa varhaiskasvatusoikeuteen vaikuttavista muutoksista. Kunnalla ei ole automaattisesti tietoa huoltajien muuttuneista tilanteista.  

Kuntaliitto vaatii, että esitysluonnoksessa esitettyjen toimintatapojen johdosta syntyvistä uusista tehtävistä aiheutuneet kustannukset tulee hallitusohjelman mukaisesti korvata kunnille täysimääräisesti. Arvio syntyneistä kustannuksista tulee tehdä yhteistyössä Kuntaliiton kanssa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta
johtaja, opetus ja kulttuuri

Jarkko Lahtinen
erityisasiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.