Lausunto ympäristöministeriölle Dnro 5890/90/2014, 12.1.2015, Laura Hassi

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi

Valtio myöntää vuosittain talousarviossaan määrärahan asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia varten. Tämän vuoden avustusmääräraha on 40 miljoonaa euroa, josta suurin osa kohdentuu vanhusten asuntojen korjauksiin ja hissien jälkiasennuksiin.

Ympäristöministeriö on laatinut esityksen korjausavustuksia koskevan asetuksen muuttamiseksi. Muutos koskee niitä avustuksia, jota säännellään enimmäistulorajoilla. Ehdotuksessa tulorajoja esitetään korotettavaksi 15 prosentilla. Yhden henkilön ruokakunnan kuukausitulot saisivat jatkossa olla 1760 euroa ja kahden henkilön ruokakunnassa 2555 euroa.

Tulorajojen korottamisella pyritään varmistamaan, että erityisesti vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaamiseen varatut määrärahat saadaan liikkeelle. Tulorajojen alhaisen tason vuoksi näin ei aina ole käynyt vaan määrärahoja on jäänyt myöntämättä. Nyt esitetty korotus on suunnittelijoiden laskelmien mukaan riittävä, jotta määräraha tulee tämän vuoden kuluessa käytetyksi.

Kuntaliitto näkee erittäin myönteisenä, että avustuksen enimmäistulorajaa korotetaan ja nimenomaan vanhusten kotona asumista pyritään helpottamaan. Kuntaliitto pitää kuitenkin avustusmäärärahan tasoa matalana ja avustuksensaajan tuloihin liittyvää tarveharkintaa yhä tiukkana, kun tavoitteena on jatkaa vanhusväestön kotona-asumista merkittävästi. Tavoitetta heikentää lisäksi se, että avustuksen ulkopuolelle jäävät ne pienituloiset ja vähävaraiset vanhukset, jotka asuvat asunto-osakeyhtiömuotoisissa rivi- ja kerrostaloissa.

Korjausavustusmäärärahan taso ei ole vakiintunut vaan vaihtelee muutamankin vuoden sisällä merkittävästi; tämän vuoden määräraha on alle puolet vuosikymmenen alun tasosta. Siksi Kuntaliitto korostaa, että korjausavustusten käsittely ja myöntäminen tulisi hoitaa niin, että sen kustannukset eivät muodostu suhteettomiksi itse määrärahan tasoon verrattuna. Avustusten monimutkaista ja -tasoista hallinnointia tulee keventää ja yksinkertaistaa seuraavan hallituskauden aikana. Kehittämiseen liittyvät selvitykset on tuotettu ja tiedossa. Niiden toteuttaminen voidaan siten aloittaa viipymättä.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
vt. johtaja 

Laura Hassi
asumisen asiantuntija

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!