Lausunto Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle 20.8.2015, Dnro 1319/03/2015, Tuula Kock, Tuija Savolainen

Lausunto THL– Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksesta

​THL pyytää lausuntoa Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksesta 29.6.2015 päivätyllä pyynnöllä (THL/922/4.00.00.2015):
 

THL koodistopalvelun johtoryhmän kokouksessa 18.5.2015 annettiin tiedoksi ja keskusteltavaksi vuoden 2016 koodiehdotuspäivitykset THL–Toimenpideluokitukseen. Kansallisesti yhdenmukaisten rakenteisten potilaskertomusten erikoissairaanhoidon alatyöryhmä (koordinoiva työryhmä) oli esittänyt Koodistopalvelun johtoryhmälle, että vaativuusluokka eriytettäisiin Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksesta.

Koodistopalvelun johtoryhmässä todettiin, että vaativuusluokka liittyy toimenpiteiden Kela- korvattavuuteen, asiakasmaksuihin sekä hammaslääkäreiden palkkiomaksuihin ja että koodistopalvelun johtoryhmä ei voi päättää vaativuusluokan poistosta, vaan asia on valmisteltava erikseen. Koodistopalvelun johtoryhmä ehdottaa vaativuusluokan ylläpitovastuun, ylläpitopaikan ja jakelun parhaan mahdollisen tavan valmistelua ja THL:n koodistopalvelutiimi pyytää lausunnon muodossa näkemyksiä tähän asiaan liittyen.

Suomen Kuntaliitto toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen käyttötarkoitus on kuvattu kansallisella koodistopalvelimella seuraavasti:

”THL-Suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta käytetään yksilöimään suun terveydenhuollon ammattihenkilöiden toimenpiteet. Luokitus on osa suun terveydenhuollon rakenteista tietosisältöä, ja sitä käytetään paikallisissa potilastietojärjestelmissä sekä valtakunnallisissa Kanta-palveluissa, hoitoilmoitusten tiedonkeruussa, hallinnollisissa prosesseissa ja tilastotoimessa sekä kliinisessä tutkimus- ja kehittämistyössä. Toimenpiteille määritelty vaativuusluokka on perusteena asiakasmaksuasetuksessa suun terveydenhuollolle säädetyille toimenpidekohtaisille asiakasmaksuille terveyskeskuksissa. Luokituksen toimenpiteet ovat soveltuvin osin perusteena myös sairausvakuutuksesta korvattaville toimenpiteille yksityisessä hammashoidossa.”

Kuten käyttötarkoituskuvauksesta edellä selviää, Suun terveydenhuollon toimenpideluokitus vaativuusluokkineen palvelee useita eri käyttötarkoituksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen ylläpidosta yhteistyössä asettamansa asiantuntijaryhmän kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos luokituksen ylläpitäjänä vastaa myös luokituksen käytön ohjeistuksesta.

Jäsenistöään palvellakseen Suomen Kuntaliitto päivittää ja julkaisee vuosittain Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen ja asiakasmaksuasetuksen (912/1992) yhteyksiä tarkentavan hinnaston, ns. vastaavuusluettelon. Luettelo pohjautuu THL:n vahvistamaan Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen sekä Valtioneuvoston asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Vaativuusluokka määrittää ja ohjaa asiakasmaksuja julkisella sektorilla ja on yhteydessä sairasvakuutuslain mukaisiin korvauksiin yksityisellä sektorilla. Potilasasiakirjamerkinnöissä käytettävän Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen ja asiakasmaksulain sekä asiakasmaksuasetuksen välisen yhteyden purkaminen voisi olla toivottavaa potilastiedon kirjaamisen näkökulmasta.  Vaativuusluokan ja Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksen välisen yhteyden purkaminen edellyttäisi kuitenkin asiakasmaksuasetuksen ja asiakasmaksulain uudistuksen suun terveydenhuollon asiakasmaksujen osalta ja vaikuttaisi koko terveydenhuollon asiakasmaksujen perintälogiikkaan.

Kuntaliitto suhtautuu tavoitetasolla myönteisesti Suun terveydenhuollon asiakasmaksujen uudistamiseen sekä maksujen yhdenmukaistamiseen muun terveydenhuollon asiakasmaksujen kanssa. Samalla Kuntaliitto edellyttää että asiakasmaksujen uudistus toteutetaan muuten kuin kuntien maksukertymää lähtökohtaisesti pienentämällä. Lisäksi Kuntaliitto kiinnittää huomiota että asiakasmaksulain ja -asetuksen uudistamisen jälkeenkin olisi mahdollista, että toimenpiteet saattaisivat edelleen vaikuttaa asiakasmaksuihin jollakin tasolla. Mikäli vaativuusluokan käytöstä luovuttaisiin olisi etukäteen syytä arvioida menetettäisiinkö toiminnan seurannan ja suunnittelun näkökulmasta oleellista informaatiota.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos asiantuntijaryhmineen olisi Kuntaliiton näkemyksen mukaan edelleenkin luonteva ja tarkoituksenmukaisin taho ylläpitämään Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen liittyvää vaativuusluokitusta. Toimenpideluokituksen kehittäminen ja vaativuusluokan määrittely saman elimen toimesta on jatkossakin tarkoituksenmukaista ja edesauttaa kokonaisuuden hallintaa.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

Tarja Myllärinen
johtaja, sosiaali- ja terveystoimi

Sami Uotinen
johtava lakimies
sosiaali- ja terveyspalvelut -tiimin esimies

tags
Tuija Savolainen

Tuija Savolainen

Kehittämispäällikkö
Strategiayksikkö, Tieto, tietopalvelut ja analytiikka
+358 9 771 2304, +358 50 569 5079
Vastuualueet
  • Kuntaliiton tiedon hallinnan kehittäminen
  • Kuntaliiton tieto- ja toimintaprosessien kehittäminen ja koordinointi
  • Kuntaliiton tuote- ja palvelukokonaisuuden kehittäminen ja koordinointi