Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 10.8.2015, Dnro 1235/03/2015, Simo Tanner

Lausunto yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölaista

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölain säätämiseksi.

Yleistä

Suomen Kuntaliitto kannattaa yhteisrakentamista. On tärkeää, että säädöksiä säädettäessä mietitään yhteisrakentamista kokonaisuudessaan ottaen huomioon viestintäverkkojen lisäksi vesihuolto-, energia - ja sähköverkostot.  Menettelyt tulisivat olla yhtenevät kaikessa yhteisrakentamisessa vaikka viestintäverkot eivät olisi mukana. Yhteisrakentaminen tuo säästöä yhteiskunnalle.

Ennen kuin direktiiviä laajempaan implementointiin päädytään (sisäinen viestintäverkko), tulee olla tarkempi selvitys kustannusvaikutuksisia.

  
Kuntaliiton kommentit pykäläkohtaisesti yhteisrakentamis- ja yhteiskäyttölakiin

1 §

Pykälän perustelutekstejä tulee täsmentää vesihuoltoverkoston osalta. Perusteluissa tu-lee olla maininta siitä, että vesihuoltoverkostolla tarkoitetaan hulevesi- ja jätevesijärjes-telmiä mukaan lukien poisjohtaminen ja käsittely. Perusteluluonnoksesta saa sen käsityksen, että kyseessä on vain vesihuoltoverkostot niihin liittyvine laitteineen ja rakennelmineen eikä lainkaan käsittelyä.

3 ja 4 §:t

Erillisrakentaminen tulee määritellä 3 ja 4§:ssä tarkemmin, jotta hintavertailua ei tehdä esim. auraustekniikkaan. 
4§:n listauksen ensimmäinen kohta tulee muuttaa seuraavanlaiseksi: Lisää verkkotoimijoiden kustannuksia sijoitusluvan myöntämän viranomaisen ohjeen mukaan tehtyyn erillisrakentamiseen verrattuna. Sama määrittely tulee lisätä kustannuskohtaan eli Jollei toisin sovita, yhteisrakentamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan verkkotoimijoiden kesken sijoitusluvan myöntämän viranomaisen ohjeen mukaan tehdyn erillisrakentamisen aiheutuvien arvioitujen kustannusten suhteessa.

Tietopalvelun tuottajan tulee olla riippumaton toimija, joka ei kilpaile markkinoilla. Johto-tieto Oy ei mielestämme ole tällainen yritys.

Johtotieto Oy toimii tällä hetkellä kilpailluilla markkinoilla mm. sijaintitietopalveluiden tuottamisen ja näyttöpalvelun osalta. Kuten esitysluonnoksessa todetaan, verkkoihin liittyvän fyysisen infrastruktuurin sijaintitieto- ja selvityspalveluja tarjoavat tällä hetkellä myös kunnat, kaupungit ja eräät muut toimijat.

Esityksen perusteella Johtotieto Oy:lle annettaisiin velvoite tuottaa direktiivin 4 artiklassa tarkoitettu keskitetty tietopalvelu. Tietopalvelun tuottajana toimivalla yhtiöllä on lakiehdotuksen 5 §:n mukaan velvollisuus tarjota helppokäyttöistä ja tietoturvallista palvelua, jonka kautta annetaan ilman aiheetonta viivytystä sähköisessä muodossa tiedot olemassa olevasta fyysisestä infrastruktuurista, meneillään olevista ja suunnitelluista rakennustöistä, rakentamiseen liittyvistä lupamenettelyistä ja kaapeleiden sijainneista. Ehdotetulla sääntelyllä luotaisiin monopoli yhdelle palve-luntuottajalle, mikä ei ole kilpailupolitiikan mukaista.

On välttämätöntä, että monopolitoiminta erotetaan selvästi kilpailusta toiminnasta. Tällaisenaan lakiehdotus rajoittaa kilpailua ja siten tehokkaiden paikkatietopalvelujen kehittymistä. Toteutuksesta voisi vastata Suomen Erillisverkot Oy, mutta ei Johtotieto Oy.

Pykäläehdotus tulee aiheuttamaan uusia lisäkustannuksia kunnille, jos kuntien tulee antaa tietopalvelun kautta tiedot. Lähtökohtana tulee olla se, että verkkotoimijat eivät anna tietoja vaan sallivat tiedon hakemisen avoimen rajapinnan kautta. Pykälän ensimmäinen momentti tulee kuulua seuraavasti: Verkkotoimijan on sallittava ajantasaisten tietojen haku avoimesta rajapinnasta tietopalvelun kautta saataville.
Kustannusvaikutusten arviointi tulee tehdä.

Pykälän viimeinen momentti tulee poistaa tarpeettoman. Viimeinen momentti aiheuttaa turhia lisäkustannuksia kunnille. Rakentamisen kohde ja aikataulu ovat merkityksellisiä asioita yhteisrakentamisen kannalta eivätkä lupaprosessit.

Tietoyhteiskuntakaaren 249 §:n perustelut

Tietoyhteiskuntakaaren 249 §:n perusteluihin tulisi selvyyden vuoksi lisästä maininta siitä, että rakentamisvelvoitetta ei valvota rakennusvalvontaviranomaisen toimesta rakennushankkeen mahdollisessa lupavaiheessa . Säännöksen valvonta ja sen soveltamiseen liittyvä neuvonta kuuluvat  tietoyhteiskuntakaaren  38 luvun tarkoittamille viranomaisille.

 

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Heikki Lunnas
tietoyhteiskunta-asian päällikkö

Simo Tanner
erityisasiantuntija

tags