Maa- ja metsätalousministeriölle, Dnro 1429/03/2015, 17.9.2015, Matti Holopainen

Lausuntopyyntö luonnoksesta paikkatietoinfrastruktuurista annetun lain muuttamista koskevaksi hallituksen esitykseksi

Kunnat ovat avaamassa kansallisia rajapintoja (KuntaGML), jotka ovat tietosisällöltään laajempia kuin mitä inspire-direktiivi edellyttää. Rajapintoja tarjotaan kaikkien toimijoiden, myös Maanmittauslaitoksen suuntaan.

Inspiren edellyttämät, kuntien tuottamat tiedot voidaan noutaa em. rajapinnoista kuntien yhteisestä palvelusta (Kuntien paikkaTietoPalvelu, KTP). Inspiren edellyttämiä tietoja tuotetaan sekä kunnissa että monissa valtionhallinnon ja seudullisen tason organisaatioissa. HE:ssä vastuu nimettyjen inspireyhteensopivien aineistojen ylläpidosta/tietotuotteista ja latauspalveluista on osoitettu yksittäisille kunnille.

Kunnat voisivat omista tiedoistaan tuottaa em. latauspalveluja KTP-palvelun kautta, jos KTP-palveluun se mahdollistettaisiin. Onko kuitenkaan tarkoituksenmukaista tuottaa Suomesta Euroopan suuntaan latauspalveluja ja erillisiä tietokokonaisuuksia eri palveluista, kuntien tuottamista tiedoista KTP:stä, valtionhallinnon tiedoista eri sektori- ja organisaatiokohtaisista palveluista?

Taloudellisissa vaikutuksissa on HE:ssä todettu, että kustannuksia eikä hyötyjä ei oikeastaan syntyisi? Käytännössä kuitenkin on selvää, että merkittäviä kustannuksia ja uusia tehtäviä kohdistuu kunnille tällä mallilla toimittaessa.  Hallituksen esityksessä on edelleen todettu, että saavutettavat hyödyt ovat marginaalisia ja osin kyseenalaisia sekä toteutuvat pitkällä aikajänteellä. Kuntien tuottamattomien tehtävien ja kustannusten lisääminen ei ole perusteltua.  Mikäli kunnille asetetaan uusia velvoitteita, on niihin osoitettava rahoitus.
 
Suomalaisen yhteiskunnan toiminnan tehostamiseksi ja yritysten uusien liiketoimintamahdollisuuksien aikaansaamiseksi on perusteltua, että kunnat avaavat kansallisen JHS standardin mukaiset KuntaGML rajapinnat. Tätä kunnat jo parhaillaan tekevät sähköisten asiointipalveluiden tarpeista lähtien. Kuntasektorin tavoitteena on avata kaikki kunnan prosessissa syntyvä tieto, kansallisten tarpeiden mukaan.

Kuten hallituksen esityksessä todetaan, Inspiren hyödyt kansalliselle toiminnalle ovat marginaaliset ja kyseenalaiset. On perusteltua minimoida investoinnit, joita ko. direktiivin toimeenpanoon maassa kokonaisuudessaan tehdään. Inspire määrittelyjen mukaisen palvelun järjestäminen Euroopan suuntaan olisi perustellusti Inspire koordinaattorin eli Maanmittauslaitoksen (MML) tehtävä. MML kokoaisi eri lähteistä, kuntien KTP-palvelusta ja muiden organisaatioiden rajapinnoista Inspire tietotuotteessa tarvittavat ajantasaiset tiedot ja julkaisisi ne Inspire-direktiivin edellyttämänä palveluna. 

Mikäli hallituksen esityksessä päädytään esittämään kunnille muita vastuita kuin KuntaGML-rajapintojen avaaminen, tulee siihen osoittaa rahoitus valtion taholta.  Tällöin ko. rahoituksen tulisi kattaa myös kuntien yhteisen KTP-palvelun kehittäminen vastaamaan Inspire-direktiivin asettamia vaatimuksia sekä palvelun ylläpito ja järjestäminen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

Matti Holopainen
kehittämispäällikkö

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!