Kuntaliiton lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle 25.9.2015 1563/03/2015 Sinikka Mikola

Lausuntopyyntönne valtioneuvoston asetusluonnoksesta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan yhteensovittamiselimestä

Kiitos mahdollisuudesta antaa lausunto naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen mukaisen poikkihallinnollisen yhteensovittamiselimen perustamisesta.

​Yleissopimus liittyy kuntiin monella tavalla palvelujen tarjoajina ja työnantajina. Kuntien palveluissa sekä ennaltaehkäisevässä hyvinvointia edistävässä toiminnassa vaikutetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin asenteisiin, sukupuolten tasa-arvon arvostamiseen ja erilaisuuden hyväksymiseen mm. varhaiskasvatuksessa ja opetustoimessa kulttuuri-, nuoriso- ja vapaa-ajan toimessa. Kunnilla on yleinen velvollisuus edistää sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kunnat toteuttavat tällä hetkellä lähisuhdeväkivallan ehkäisyä ja väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneiden palveluja moniammatillisessa yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen ratkaisujen jälkeen kuntien rooli ennaltaehkäisevässä työssä korostuu. Väkivallan ennaltaehkäisy on osa eri toimialojen hyvinvoinnin edistämistä. Muun muassa opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa voidaan toimia ennaltaehkäisevästi sekä kannustaa väkivallattomaan ilmapiiriin ja sukupuolten tasa-arvoa arvostavaan käyttäytymiseen. Esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja -rakentamisessa vai-kutetaan turvalliseen fyysiseen ympäristöön.

Sopimuksen toimeenpano edellyttää yhteensovittamiselimen perustamista (artikla 10). Yhteensovittamiselimen tehtävät liittyvät ja vaikuttavat monella tavalla kuntiin. Asetusluonnoksessa yhteensovittamiselimen tehtävänä on koordinoida Istanbulin sopimuksen toimialaan kuuluvien asioiden poikkihallinnollista valmistelua. Tehtävänä on mm. avustaa toimenpiteiden yhteensovittamisessa, täytäntöönpanossa, seurannassa ja vaikutusten arvioinnissa, kerätä tietoja eri toimijoilta ja analysoida niitä. Elimen tehtäväksi suunnitellaan myös yhteydenpitämistä naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan torjumiseksi työskenteleviin toimielimiin, ohjeiden ja suositusten laatimista, aloitteiden ja esitysten tekemistä valtioneuvostolle.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että yleissopimus toimeenpannaan tehokkaasti toimeen niin, että yhteensovittamiselimen työssä kunnat otetaan huomioon keskeisinä toimijoina. 

Kuntaliitto esittää, että yhteensovittamiselimessä tulee olla Kuntaliiton edustus, muun muassa siksi, että ennaltaehkäisevää poikkihallinnollista työtä tehdään hyvin paljon kunnissa.

Asetusluonnoksessa esitetään yhteensovittamiselimen perustamista sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen. Esityksen perusteluissa yhteensovittamiselimen koordinaatiota esitetään yhden viranhaltijan tehtäväksi.

Kuntaliitto katsoo, että olisi hyvä arvioida elimen organisatorista asemaa poikkihallinnollisesta ja väkivallan ennaltaehkäisytyön näkökulmasta ja selvittää myös muita vaihtoehtoja.  Lisäksi on syytä arvioida onko suunniteltu resursointi riittävä elimen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi.

Lisäksi Kuntaliitto tähdentää, että sopimuksen ratifiointiin liittyvä kehitystyö on tehtävä yhteistyössä kuntien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteydessä toimivien palveluketjujen varmistamiseksi.

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.