Lausunto maa- ja metsätalousministeriölle 20.10.2015, Dnro 1695/03/2015, Taina Väre

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

​Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettua lakia siten, että lakiin lisättäisiin säännös väliaikaisesta lisätuesta, jota myönnettäisiin maatalousalan vähämerkityksisenä tukena. Väliaikaista kansallista lisätukea myönnettäisiin ja se määräytyisi hakijan vieraan pääoman perusteella.  Väliaikaista kansallista lisätukea voitaisiin korottaa maa- ja puutarhatalouden tuotannossa käytettävien rakennuksiin ja rakennelmiin kohdistuvien hankinta- ja perusparannusmenojen perusteella.

Väliaikaisen lisätuen tavoitteena on helpottaa maatilojen taloudellista asemaa heikentyneessä taloustilanteessa. Kuntaliitto pitää lisätukea tarpeellisena toimialan jatkuvuuden ja tulevaisuuden näkökulmasta, koska tuki kohdentuu erityisesti mm. nuoriin lainarahalla investointeja tehneisiin yrittäjiin.

Esitysluonnos tarkoittaa kuntien maaseutuviranomaisille tulevaa lisätehtävää, koska päätöksen lisätuesta tekee kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Lakiesityksessä todetaan, että ”koska kyse on kertaluontoisesta tukimuodosta, ehdotetun väliaikaisen tuen hakemis-, myöntämis- ja maksatusmenettely arvioidaan voitavan hoitaa nykyisten henkilöresurssien puitteissa”.

Kuntaliitto haluaa korostaa, että jokainen annettu lisätehtävä kunnille, vaikkakin kertaluonteinen, edellyttää, ns. normaalin päätöksenteon lisäksi mm. muutoksesta tiedottamista, maaseutuviranomaisen asiaan perehtymistä, asiakkaiden neuvomista sekä tukikelpoisuuden arvioimiseen tarvittavaa ylimääräistä selvitystyötä. On tärkeää, että lisätukea koskevassa lakimuutoksessa ja sen toimeenpanossa varmistetaan, että tuen hakeminen ja tukipäätöksen teko on mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen sekä myöntäjän että hakijan näkökulmasta. Tällä on suoraan merkitystä siihen, miten paljon lisätyötä ko. lisätuen myöntäminen kuntien maaseutuviranomaiselle merkitsee.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine   
Johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

Taina Väre
Erityisasiantuntija, maaseudun kehittäminen ja pienkunta-asiat

tags

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!

Kuntien ilmastokonferenssi 30.-31.5. – Tervetuloa mukaan!

Tervetuloa keskustelemaan kuntien ilmastotyöstä! Mitä on vuosien aikana opittu ja miten näitä oppeja hyödynnetään tulevassa työssä?

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!