Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle 17.9.2015, dnro 1531/03/2015

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

​Kuntaliitto kiittää saamastaan lausuntopyynnöstä ja lausuu asiasta seuraavaa.

Lausunnolla oleva hallituksen esitysluonnos perustuu pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan ja sen liitteessä 6 esitettyihin sopeutustoimiin. Indeksijäädytyksiä vastaavien säästöjen toteuttamiseksi ehdotetaan muutettavaksi rahoituslain säännöksiä.

Kuntaliitto esittää huolensa siitä, että valtio vetäytyy lakisääteisten palvelujen rahoittamisesta ja vastuustaan rahoitusperiaatteen toteutumisen turvaamiseksi. Rahoitusperiaatteen mukaisesti valtion tulee varmistaa kuntien tosiasialliset taloudelliset edellytykset selvitä tehtävistään kohtuullisella vero- ja maksurasituksella.

Kuntaliitto katsoo kuitenkin, että luonnoksessa esitetty tekniikka, jossa indeksijäädytys vaikuttaa sekä rahoituksen saajan yksikköhintarahoitukseen että kunnan omarahoitusosuuteen, on hyvä tapa jäädytyksen toteuttamiseksi.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muutosta koskevan luonnoksen 8 a §:ssä esitetään säädettäväksi poikkeus lain 8 §:n 4 momentin mukaisesta kunnan omarahoitusosuuteen lisättävän vuosittaisen euromäärän laskemisesta. Tämä johtuu ammattikorkeakoulujen kuntarahoitusosuuden poistumisesta.

Kuntaliitto kannattaa sitä, että ammattikorkeakoulujen kuntarahoitusosuuden poistumisen johdosta kunnan o marahoitusosuuteen vuosittain lisättävä euromäärä pysyy samansuuruisena vuosina 2016 - 2019.

Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että ammatillisen koulutuksen rahoitus vähenee merkittävästi sekä edellisen hallituksen että nykyisen hallituksen tekemien säästöpäätösten johdosta. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät joutuvat muuttamaan toimintatapojaan ja saneeraamaan koulutukseen tarkoitettujen kiinteistöjen verkkoa. Lisäksi takuukorotuksen päättyminen heikentää ammatillisen koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia kiinteistöjen korjauksiin. Tässä tilanteessa valtio voisi helpottaa huomattavasti tilannetta siten, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät voisivat realisoida näitä kiinteistöjä ilman valtionosuuksien takaisin palautusvelvollisuutta.  Valtion kannalta tämä valtionosuuksien takaisinpalautusvelvollisuus ei vaadi lisärahoitusta.

Kuntaliitto esittää, että valtio luopuu ammatillisen koulutuksen säästöpäätösten vuoksi tyhjenevien kiinteistöjen rakentamiseen tai korjauksiin saatujen valtionosuuksien takaisinpalautusvelvollisuudesta. Lisäksi 1990-luvulla valtion lahjoittamien kiinteistöjen luovutussopimukset tulee purkaa siten, että niiden päättämisestä ei aiheudu kunnille kustannuksia.

Museoille, teattereille ja orkestereille kohdistetut aikaisemmat säästöt ja indeksijäädytys esitetään muutettavan pysyviksi. Tämän lisäksi toteutettaisiin vuosien 2016 - 2019 kehyspäätöksen mukainen säästö vuodelle 2016 ja vuoden 2016 indeksitarkistusta vastaavat vähennykset.

Kuntaliitto huomauttaa, että taidelaitosten osalta indeksin jäädytys sekä muut vähennykset valtionosuuksissa on vakava asia, joka selkeästi tulee näkymään taidelaitosten toiminnassa. Kunnat eivät pysty kompensoimaan vajetta. Kuntaliitto ei hyväksy väliaikaisena säädettyjen säästöjen muuttamista pysyväksi museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhintoihin.

Yhteenveto

Kuntaliitto esittää huolensa siitä, että valtio vetäytyy lakisääteisten palvelujen rahoittamisesta ja vastuustaan rahoitusperiaatteen toteutumisen turvaamiseksi. Rahoitusperiaatteen mukaisesti valtion tulee varmistaa kuntien tosiasialliset taloudelliset edellytykset selvitä tehtävistään kohtuullisella vero- ja maksurasituksella.

Kuntaliitto katsoo kuitenkin, että luonnoksessa esitetty tekniikka, jossa indeksijäädytys vaikuttaa sekä rahoituksen saajan yksikköhintarahoitukseen että kunnan omarahoitusosuuteen, on hyvä tapa jäädytyksen toteuttamiseksi.

Yksittäisten huomioiden osalta viittaamme yllä olevaan lausuntoomme.

 SUOMEN KUNTALIITTO

Terhi Päivärinta
johtaja, opetus ja kulttuuri

Marja Lahtinen
kehittämispäällikkö

tags

Tule mukaan norminmurtajien joukkoon!

Mitä normeja tarkalleen ottaen voisi keventää? Murrettavien normien keräämisen hetki on nyt! Kuntaliitto kutsuu norminkeruuseen jokaista kaupunkia ja kuntaa, sen viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.​ Tutustu norminmurtajat-kokonaisuuteen.