Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle 29.10.2015, Dnro 1709/03/2015, Jarkko Huovinen

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi postilain muuttamiseksi

​Liikenne ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa postilain muutokseen, jonka mukaan postitoimilupiin perustuva järjestelmä korvataan viestintävirastolle tehtävällä ilmoituksella. Muutoksen tavoitteena on helpottaa uusien yritysten tuloa toimialalle antamalla yritykselle mahdollisuuden määrittää toimialueensa ja toimintamallinsa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Sähköisen viestinnän ja kaupankäynnin kehittymisen seurauksena postitoiminta on voimakkaassa murroksessa. Kirjepostin määrä laskee ja pakettien määrä kasvaa. Toimialalle tulon helpottaminen antaa lehtienjakelua tai pakettien jakelua tekeville yrityksille entistä helpommat mahdollisuudet laajentaa toimintaansa postinjakeluun. Kuntaliitto katsoo, että tällä voi olla positiivisia vaikutuksia toimialan kehittymiseen.

Kuntaliitto pitää tärkeänä, että postin palvelut voidaan jatkossakin turvata koko maassa. Esitetyllä muutoksella ei ole vaikutusta yleispalveluvelvoitteen mukaisiin postin jakelua ja postitoimipisteitä koskeviin ehtoihin, joten se ei suoranaisesti vaikuta heikentävästi harvaan asutun alueen postipalveluihin. On toivottavaa, että toimialan kehittymisen myötä palvelua voidaan edelleen kehittää myös näillä alueilla. Postikuljetusten yhdistäminen esim. kaupan ja kunnan lähikuljetuksiin loisi pohjaa rakenteille, jotka alentavat maaseutualueiden kuljetuskustannuksia ja mahdollistavat maaseudun lähilogistiikkapalveluiden kehittymisen.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine 
johtaja, alueet ja yhdyskunnat 

Jarkko Huovinen
kehityspäällikkö, elinkeinopolitiikka

tags