​Ympäristöministeriölle, Dnro 1828/03/2015, 13.11.2015, Miira Riipinen

Luonnos hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Ympäristöministeriö pyytää Kuntaliitolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulain muuttamisesta. ELY -keskusten toiminnan sopeuttamiseksi luovuttaisiin metsäalueilla liito-oravien rajauspäätöksistä ja vähennettäisiin luonnonsuojelualueiden maastoon merkintää. Lisäksi käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi siirrettäisiin vanhoillakin yksityisillä suojelualueilla tehtävät poikkeuspäätökset ympäristöministeriöltä ELY -keskuksille. Liito-oravan suojeluvelvoite pysyisi ennallaan.

Luonnos on valmisteltu virkamiestyönä. Kuntaliittoa tai kuntia luonnonsuojelun edistäjinä tai metsänkäyttäjinä tai muita vastaavia metsänomistajayhteisöjä kuten seurakuntia ei ole kuultu valmistelun yhteydessä. Lausuntoja ei ole pyydetty kunnilta. Kuntaliitto pyysi kunnilta kommentteja asiaan verkostojensa kautta. Esimerkkinä kuntien kommenteista on tämän lausunnon liitteenä Porin kaupungin ympäristöviraston lausunto, johon Kuntaliitto omassa lausunnossaan yhtyy todeten lisäksi seuraavaa:

Kuntaliiton lausunto

Lähes kaikki Suomen kunnat omistavat metsää. Kuntien omistuksessa oleva metsäpinta-ala on noin 430 000 hehtaaria. Paitsi omien metsiensä käyttäjinä, kunnat vaikuttavat alueensa metsien käyttöön maankäytön suunnittelullaan. Metsien merkitys kuntien elinvoimalle vaihtelee runsaasti samoin kuin metsien käyttötavat suojelusta ja virkistyskäytöstä metsätalouteen. Myös liito-oravan suojeluun liittyvät tarpeet ja toimenpiteet vaihtelevat siten runsaasti kunnittain ja alueittain.

Kuntaliitto pitää tarkoituksen mukaisena, että julkisen sektorin tehtävämäärää sopeutetaan käytössä oleviin resursseihin ja siten pitää perusteltuna ELY -keskusten tehtävien vähentämistä. Kuitenkin usein normien purku luopumalla ennakkovalvonnasta ilman, että normeilla turvatuista tavoitteista luovutaan, lisää jälkivalvonnan tarvetta, millä puolestaan on taipumus kaatua kuntien tehtäväksi.

21 §
Kuntaliitto pitää perusteltuna, että luonnonsuojelualueiden maastoon merkitseminen optimoidaan kriittisiin kohteisiin, kuten kansallis- ja luonnonpuistoihin.  Kuntaliitto pitäisi kuitenkin tarpeellisena, että merkitsemisen mahdollisuus säilytetäisiin muidenkin, mahdollisesti kriittisten kohteiden osalta. Hyvänä Kuntaliito pitää sitä, että merkitsemistyö voidaan hankkia myös ELY-keskuksen ulkopuoliselta toimijalta, kuten paikalliset olosuhteet parhaiten tuntevalta taholta.

24 §
Kuntaliitto kannattaa kaikkien rauhoitusmääräyksistä poikkeamisten siirtämistä ELY -keskuksiin. Tämä yhdenmukaistaa aiempaa käytäntöä edellyttäen toki, että ELY -keskusten poikkeusperusteita ja päätösten määrää seurataan ja ohjataan yhdenmukaiseen suuntaan.

72 §
Kuntaliiton näkemyksen mukaan liito-oravien rajauspäätöksistä luopuminen lisää jälkivalvonta-, neuvonta ja ohjaamistarvetta, kun lajin suojeluvelvoite kuitenkin pysyy ennallaan. Rajauspäätökset on koettu kunnissa tarpeellisiksi mm. metsänkäyttäjän oikeusturvan kannalta. Huolena on, että ilman viranomaisen tekemää rajauspäätöstä käytännöt epäyhtenäistyvät ja erityisesti kuntametsänkäyttäjät joutuvat aiempaa enemmän erilaisten intressien ristipaineeseen.

Jos ELY -keskuksista vähennetään rajauspäätöksiin tarvittavaa asiantuntemusta, pelkona on, että samalla vaarantuu asiaan liittyvä, kuntienkin tarvitsema riippumaton ja asiantunteva neuvonta. Vähentämisen sijaan ELY -keskuksen asiantuntijoiden panosta tulisi siirtää metsäisten lajien suojelua turvaavien monipuolisten metsänkäyttömuotojen neuvonnan ja ohjeistuksen antamiseen. Ensiarvoisen tärkeää on myös huolehtia, että liito-oraviin liittyvä paikkatieto kulkee entistä paremmin myös kuntien maankäytön tarpeisiin. Kunnissa arvioidaan, että rajauspäätöksistä luopuminen heikentää liito-oravan suojelutasoa ja muistutetaan, että liito-oravien suojelulla rakennetaan myös metsien virkistyskäytön ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen turvaavaa viherrakennetta.

SUOMEN KUNTALIITTO

 

Ritva Laine

johtaja, alueet ja yhdyskunnat

 

Miira Riipinen                  

ympäristöpäällikkö

tags