Ympäristöministeriölle, Dnro 1604/03/2015, Laine Ritva 12.10.2015

Luonnos hallituksen esitykseksi maankäyttö-ja rakennuslain muuttamisesta

​Ympäristöministeriö on pyytänyt Kuntaliiton lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja siihen liittyvästä asetusluonnoksesta. Esitys­luonnos liittyy pääministeri Sipilän hallitusohjelman toteuttamiseen ja koskee maakuntakaavo­jen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen vahvistusmenettelyn poistamista. 

Kuntaliitto pitää muutosta onnistuneena. Muutos korostaa maakunnan liittojen itsehallinnollis­ta roolia maankäytön suunnittelussa. Maakuntakaavan vahvistamismenettelystä  luopuminen nopeuttaa maakuntakaavoitusta ja parantaa kaavahierarkian toimivuutta. Se selkiyttää YM:n roolia kaavoituksen ohjaamisessa ja parantaa näin kaavoituksen laatua. Se luo myös oikealla tavalla mahdollisuuden valtion intressien nykyistä varhaisemmalle esiinnousulle kaavaproses­sissa.

Myös kuntien yhteisen yleiskaavan kohdalla muutos nopeuttaa kaavaprosessia. Konkreettiset positiiviset vaikutukset jäävät kuitenkin maakuntakaavoitusta vähäisemmiksi, koska yhteisiä yleiskaavoja laaditaan erittäin vähän. Tämä johtuu erityisesti siitä, että yhteisen yleiskaavan rooli kaavahierarkiassa on nykyisin epäselvä eikä siitä ole saatu ohjausvälineenä sellaista hyötyä kuin odotettiin. Esitetty vahvistamisesta luopuminen on oikea ratkaisu, mutta yhteinen yleiskaava edellyttää toimiakseen jatkossa myös laajemmin sitä koskevan lainsäädännön kehittämistä.

SUOMEN KUNTALIITTO

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat
 
Ulla Hurmeranta
johtava lakimies

tags