Sosiaali- ja terveysministeriölle 28.9.2015, Dnro 1409/03/2015, Tarja Hartikainen

Luonnos HE tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

​Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu uutta tupakkalakia Euroopan uuden tupakka­tuotedirektiivin toteuttamiseksi.  Kuntaliitto pitää tupakkalain  kokonaisuudistusta  kannatetta­vana, koska nykyinen 1976 annettu tupakkalaki on lukuisten muutosten jälkeen vaikeaselkoi­nen, vaikkakin voimassa olevan tupakkapolitiikan tavoitteet ovat edelleen kannatettavia (terveyskasvatus, hintapolitiikka, rajoitukset sekä tutkimus ja kehitys). Jo voimassa olevan lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakka­tuotteiden käytön loppuminen.

Hallituksen esityksen yleisperusteluissa tuodaan hyvin esille vähitellen kiristyneen tupakkalain saavutukset. Tupakoinnin sosiaalinen hyväksyttävyys on vähentynyt. Työpaikkatupakoinnin rajoittaminen, ravintolatupakoinnin  kielto ja jopa tupakkatuotteiden  esilläpitokielto  ovat toteutuneet ja saavuttaneet enemmistön kannatuksen. Valtaosa kunnista (75 %) on julistautunut savuttomiksi, joten kunnat ovat omalta osaltaan edistäneet paikallisia toimenpiteitä tupakoinnin lopettamiseksi.

Lakiesityksen uudistukset koskevat osin tupakkatuotedirektiivin toimeenpanoa ja osin ovat kansallisia. Tupakkatuotedirektiiviin  perustuen tiukennetaan tupakkatuotteiden  valmistusta ja pakkaamista koskevia säännöksiä sekä laajennetaan sääntelyä (sähkösavukkeet). Tupakkatuotedirektiivin  ulkopuolelta tulee mm. savuttomien tupakkatuotteiden  maahantuonnin ja myynnin kielto, matkustajatuonnin  rajoitukset, etämyynnin  kiellot ja  tupakointikieltojen  laa­jentaminen.

 

Tupakkalaissa esitetään edelleen kunnalle yleistä edistämistehtävää huolehtia paikallisesta toiminnasta tupakoinnin lopettamiseksi ja määritellään kunnan valvontatehtävä.  Kuntien kannalta merkittävänä muutoksena esitetään kunnalle oikeutta periä veroluonteinen maksu myyntilupien valvonnasta.  Kuntaliitto pitää esitettyä maksuperimisoikeutta  edellytyksenä sille, että kunta voi jatkossa toteuttaa tupakkalain edellyttämiä lupa- ja valvontatehtäviä.  Maksuilla on pystyttävä kattamaan kaikki valvonnan ylläpitämisestä  kunnalle aiheutuneet kustannukset. Merkittävä muutos on myös asunto-osakeyhtiöiden oikeus antaa yksittäisiä tupakointikieltoja. Näiden kieltojen antaminen edellyttää kuitenkin kunnan valvontaviranomaisen tekemää tarkastusta asunto-osakeyhtiön pyynnöstä. Myös tästä tarkastustoiminnasta tulisi voida periä kunnalle maksu.

Kunnan tehtävät

Lakiluonnoksessa määritellään luvussa 2 viranomaiset, 8 § kunnan tehtävät ja luvussa 11 esi­tetään ohjaus ja valvonta (84 § kunnan valvontatehtävät). Kunta voi hallintosäännössä päät­tää toimivallanjaosta.  Kunnan tehtäviä koskevan 8 §: n perusteluissa lukee että valvonta voi­daan edelleen yhdistää muiden ympäristöterveydenhuollon  lakien valvontaan ja tehdä yhteistarkastuksia. Tässä olisi hyvä viitata lakiin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta (410/2009), joka  edellyttää että koko ympäristöterveydenhuolto  on järjestettävä  saman toimielimen alaisuuteen.

 

Kunnan velvollisuus laatia valvontasuunnitelma  on kirjattu omaan pykäläänsä (86§).  Valvontasuunnitelman sisällöstä ei enää tarkemmin säädetä lakitasolla, mitä Kuntaliitto pitää kannatettavana. Kunnilla tulee olla mahdollisuus räätälöidä valvontasuunnitelma  paikallisia tarpeita vastaavaksi kuntastrategia huomioonottavaksi. Valvontasuunnitelman  laatimisvelvoite voitai­siin yhdistää kunnan valvontatehtävää  koskevaan 84 § :ään (vertaa terveydensuojelulaki). Lakiluonnoksen 8 §:ssä on maininta siitä, että kunnalla ei ole oikeutta siirtää 86 §:ssä mainitun valvontasuunnitelman  hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Myös tämä on linjassa muun ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön kanssa. Mainita olisi selkeintä siirtää 84 § :ään, joka koskee kunnan valvontatehtävää (vertaa terveydensuojelu). Toimivallan siirrot on mahdollista tehdä kuntalain perusteella. Kuntalain mukaisesti pakkokeinoja ei voi delegoida viranhaltijalle ja  Kuntaliitto on suositellut, että myöskään myyntilupien peruuttamista ei delegoitaisi viranhaltioille.

 

Kunnalta siirretään Valviralle kansainvälisessä liikenteessä olevissa liikennevälineissä tapahtu­ vain myynnin valvonta. Toisaalta jatkossa tukkumyyjien on tehtävä ilmoitus kunnalle tupakan myynnistä. Kuntaliitto pitää muutoksia kannatettavina.

Kunnan perimät maksut

Lakiluonnoksessa esitetään kunnalle velvollisuutta periä hyväksymänsä taksan mukainen maksu vähittäismyyntilupia  koskevien ilmoitusten käsittelystä. Tämän maksun on vastattava enintään suoritteen tuottamisesta aiheutuvia keskimääräisiä kustannuksia. Kuntaliitto pitäisi selkeämpänä sanamuotoa "Kunnalle perittävä maksu voi vastata enintään suoritteen tuottamisesta kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia".  Kuntaliitto kannattaa käytettyä sanamuotoa, että maksu peritään ilmoituksen käsittelystä, joka  kattaa myös tilanteet, joissa  lupaa ei voida myöntää.

 

Lakiesityksen 94 §:ssä säädetään vähittäis- ja tukkumyynnin valvontamaksuista.  Näiden mak­sujen suuruutta ei ole sidottu viranomaisen kustannuksiin, valvontamäärään tai valvontasuunnitelman toteutumiseen, vaan ne ovat luonteeltaan selkeästi veroluonteisia. Kuntaliitto on aikaisemmin kritisoinut sitä, että tupakkaveron tuotto on mennyt kokonaisuudessaan valtiolle, vaikka kunnat ovat vastanneet valvonnan ja terveydenhuollon  kustannuksista. Kuntaliitto kannattaa kunnan perimää veroluonteista valvontamaksua, jonka tuloilla tarkoitus kattaa tupakkavalvonnan järjestäminen  kunnassa. Myyntilupien veroluonteisella maksulla on tarkoitus kattaa myös tupakointikieltojen  valvonta.

 

Parveketupakoinnin aiheuttamat valitukset ovat olleet haasteellisia kunnan terveydensuojelu­viranomaiselle. Vaikka tupakansavusta aiheutuvan haitan havainnointi ja tupakointikielto pro­sessi on toteutettu Vaiviran ohjeiden mukaisesti, on kunnan terveydensuojeluviranomaisen terveyshaitan perusteella antamia tupakointikieltoja kumottu ylemmissä oikeusasteissa. Kuntaliitto kannattaa asunto-osakeyhtiöiden  oikeuden laajentamista tupakointikieltojen  osalta. Tupakoinnista aiheutuvan haitan toteaminen tulee säätää tupakkalain mukaiselle valvontavi­ranomaiselle - ei terveydensuojeluviranomaiselle. 

 

Haitan toteamiseksi tulee riittää tupakkalain mukaisen valvontaviranomaisen  aistinvarainen arviointi tupakansavun aiheuttamasta viih­tyisyyshaitasta.

Myyntiluvista satavien maksujen määrä on riippuvainen myyntipisteiden lukumäärästä. To­dennäköisesti myyntipisteiden määrä tulee vähenemään, mikä pienentää kunnalle perittävien maksujen määrää. Asunto-osakeyhtiön  pyynnöstä tehtyjen tarkastusten määrä taas tulee to­dennäköisesti lisääntymään, mikä tulee vaatimaan valvontaresursseja. Jotta tehtävän rahoitus maksutuloilla varmistettaisiin,  kunnan tulisi voida periä maksuja myös asunto-osakeyhtiöiden pyynnöstä tehdyistä tarkastuksista.  Muiden yleisten tupakointikieltojen  valvonta voitaisiin teh­dä myyntiluvan valvonnasta perittävällä valvontamaksulla.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakua on yhtenäistetty ja jatkossa  muutosta haetaan valittamalla hallinto­-oikeuteen lukuunottamatta taksan ja valvontasuunnitelman  muutoksenhakua, joihin haetaan muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään. Muutoksenhaussa tulee kunnan hyväksymän taksan osalta viitata sekä 93 että 94 § :ssä tarkoitettuja taksoja koskevaan päätökseen.

 

 
SUOMEN KUNTALIITTO

 

Ritva Laine
johtaja, alueet ja yhdyskunnat
 
Tarja Hartikainen
erityisasiantuntija, ympäristöterveys

tags

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!